EN

appropriately {bijwoord}

volume_up
We want to make this clear and carry it through by using the treaty appropriately.
Dat willen we duidelijk maken en bereiken door op de juiste wijze gebruik te maken van het Verdrag.
I therefore believe that you are acting appropriately.
Ik denk dus dat u op de juiste wijze met dit vraagstuk omgaat.
After all, the agencies must spend the money appropriately.
De agentschappen moeten het geld tenslotte op de juiste wijze besteden.
appropriately

Voorbeeldzinnen voor "appropriately" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey would more appropriately come under the heading of operational expenditure.
Het zou veel logischer zijn dat personeel onder de post beleidsuitgaven op te nemen.
EnglishHe then counteracts and avoids toppling over by turning the motors appropriately.
Hij stuurt dan bij en vermijdt omvallen door de motoren gepast te draaien.
EnglishWe will discuss the matter in the Commission and I hope that we can act appropriately.
Wij zullen deze zaak in de Commissie bespreken en ik hoop op passende stappen.
EnglishOur joint task at that time will be to allocate these resources appropriately.
Dan zullen wij gezamenlijk moeten proberen deze middelen goed te verdelen.
EnglishWe need institutions that are appropriately designed so that they operate effectively.
Er zijn goed georganiseerde instellingen nodig om effectief te kunnen werken.
EnglishWe are bound to respond appropriately to this special protection granted to us.
Zij is onze bijzondere hoedster en daar moeten wij dankbaar voor zijn.
EnglishWe must also have the capacity to react appropriately when the worst happens.
We moeten eveneens zorgen dat we in staat zijn adequaat op een eventuele ramp te reageren.
EnglishYes, your comments have been noted and will be dealt with appropriately.
Ja, wij nemen nota van uw opmerkingen en we zullen er werk van gaan maken.
EnglishIt may be necessary to defend these artists appropriately in this regard.
Misschien moeten zij ook in dat opzicht de geëigende bescherming krijgen.
EnglishWe also know that it is impossible to react appropriately at national level.
We weten ook dat het onmogelijk is op doeltreffende wijze op nationaal niveau te reageren.
EnglishHowever, except in many speeches, this subject is not always dealt with appropriately.
Maar buiten die vele redevoeringen wordt dit thema niet altijd op gepaste wijze behandeld.
EnglishThis means companies will have to change their procedures appropriately.
Dat betekent dat bedrijven hun procedures daar ook aan moeten aanpassen.
EnglishI would also like to emphasize that of course we have protested appropriately against it.
Ik wil ook benadrukken dat wij daar vanzelfsprekend adequaat tegen hebben geprotesteerd.
EnglishIt is vital that workers feel safe and appropriately protected in the workplace.
Het is van essentieel belang dat de werknemers zich veilig en passend beschermd voelen op hun werk.
EnglishThat is more appropriately done in the review in the year 2000.
Een ander kan adequater geschieden bij de herziening van de richtlijn in 2000.
EnglishThese are all issues which cannot be dealt with appropriately under the heading of other priorities.
Dat betekent dat ze door iets preciezer gerichter programma's worden bestreken.
EnglishCommissioner Frattini has appropriately spoken about prevention, and hence about seeking causes.
Commissaris Frattini spreekt terecht van preventie, dus van het zoeken naar oorzaken.
EnglishWe want to make this clear and carry it through by using the treaty appropriately.
Dat willen we duidelijk maken en bereiken door op de juiste wijze gebruik te maken van het Verdrag.
EnglishI think Amendment No 53 expresses this very appropriately.
In dit verband geloof ik dat amendement 53 op zeer gepaste wijze is geformuleerd.
EnglishThe Commissioner heard your point and can respond appropriately.
De commissaris heeft u punt gehoord en kan u op gepaste wijze antwoorden.

Synoniemen (Engels) voor "appropriately":

appropriately
appropriate
appropriation
English
appropriateness
English