EN

appropriate {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
In fact, we believe that the Euratom loans are an appropriate instrument.
Volgens ons zijn de Euratom-leningen daar juist een geschikt instrument voor.
The Committee on Transport and Tourism accepted his report as an appropriate compromise.
De Commissie vervoer en toerisme heeft zijn verslag aanvaard als een geschikt compromis.
Amendment No 3 is not appropriate for inclusion in this text.
Amendement 3 is niet geschikt voor opneming in deze tekst.
appropriate (ook: correct, justified)
A private firm cannot decide whether the expenditure is appropriate.
Een particulier bedrijf kan echter niet beoordelen of de uitgaven terecht waren.
The US’ s opposition to those plans is entirely appropriate.
Het verzet van de Verenigde Staten tegen deze plannen, is volkomen terecht.
It is therefore appropriate to remove this clause.
De rapporteur stelt daarom terecht voor deze clausule af te schaffen.
appropriate
An appropriate solution must be found to the problem of inorganic substances.
Voor de anorganische stoffen moet een passende oplossing gezocht worden.
At this time nobody contests the need for appropriate measures and regulations.
Op dit moment betwist niemand de noodzaak van passende maatregelen en bepalingen.
Of course, appropriate measures will be needed to encourage them.
Natuurlijk moeten ze daartoe met passende maatregelen gestimuleerd worden.
appropriate
It is dependent on the existence of appropriate representative bodies.
Zij is afhankelijk van het bestaan van geschikte representatieve organen.
The third area relates to appropriate and effective decision-making mechanisms.
Het derde terrein betreft geschikte en efficiënte besluitvormingsmechanismen.
In this case, life's greatest prize: an appropriate mating partner.
In dit geval, levens grootste prijs: een geschikte voortplantingspartner.
The aforementioned Working Party would provide an appropriate framework for this.
De genoemde onderzoekscommissie zou hiervoor een passend kader kunnen vormen.
What are the groups in society for which this definition is still appropriate?
Voor welke groepen in de samenleving is die omschrijving passend?
What is an appropriate timetable for setting up an authority of this kind?
Wat is een passend tijdschema voor de oprichting van een dergelijke instantie?
appropriate
   – That will have to go through the appropriate procedures.
Daartoe zullen de aangewezen procedures gevolgd moeten worden.
Am I really the most appropriate target for Mr von Boetticher's words?
Ben ik wel het aangewezen doelwit voor de opmerkingen van de heer Von Boetticher?
Cooperation with the IMF and World Bank would seem appropriate here.
Hierbij is samenwerking met het IMF en de Wereldbank aangewezen.
appropriate (ook: exact, fitting)
appropriate protection of hospital personnel treating the patients;
gepaste bescherming van het verplegend personeel dat deze zieken verzorgt;
We take note of what you say, which will be dealt with in the appropriate manner.
Wij nemen nota van uw opmerking en zullen daaraan op gepaste wijze gevolg geven.
The European Union needs to take all appropriate measures in that regard.
De Europese Unie dient gepaste maatregelen te nemen om iets aan de situatie te doen.
It would not therefore be appropriate to mention it separately in the regulation.
Het zou daarom niet gepast zijn om die nu in de verordening reeds apart te vermelden.
We believe that it is not appropriate to discuss that very late in the evening.
Wij vinden het niet gepast daar zo laat op de avond over te beraadslagen.
I am therefore reflecting on the conditions in which such aid may be appropriate.
Ik beraad mij daarom over de voorwaarden waaronder dergelijke steun gepast kan zijn.
It is very appropriate: ' I never think about the future, it comes soon enough '.
Het is zeer toepasselijk: " Ik denk nooit aan de toekomst, die komt vroeg genoeg ".
I suppose it is appropriate that a man of his origins should be doing that.
Misschien is het ook wel toepasselijk dat juist iemand met zijn achtergrond dit doet.
Hardly appropriate at this moment in time.
Dat kun je op zo'n moment moeilijk toepasselijk noemen.

Voorbeeldzinnen voor "appropriate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNo, it considers the appropriate measures and in doing so meets its commitments.
Neen, de Raad onderzoekt passende maatregelen en daarmee is zijn plicht vervuld.
EnglishWe take note of what you say, which will be dealt with in the appropriate manner.
Wij nemen nota van uw opmerking en zullen daaraan op gepaste wijze gevolg geven.
EnglishAt this time nobody contests the need for appropriate measures and regulations.
Op dit moment betwist niemand de noodzaak van passende maatregelen en bepalingen.
EnglishIt is entirely logical, therefore, to draw the appropriate political conclusions.
Het is dus heel vanzelfsprekend dat wij daar de politieke conclusies uit trekken.
EnglishShould this not be the case, the Commission will take the appropriate measures.
Mocht dit niet het geval blijken, dan zal de Commissie gepaste maatregelen nemen.
EnglishMr President, I believe that a further period of reflection would be appropriate.
Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat er nog wat bedenktijd moet worden gegeven.
EnglishTherefore it is vital to have this instrument in order to take appropriate action.
Wij moeten dan ook over dit instrument beschikken om adequaat te kunnen optreden.
EnglishIt is only in that way that appropriate parliamentary control can be guaranteed.
Alleen op die manier kunnen wij een goede parlementaire controle garanderen.
EnglishThe third area relates to appropriate and effective decision-making mechanisms.
Het derde terrein betreft geschikte en efficiënte besluitvormingsmechanismen.
EnglishKleiner's second law is, "There is a time when panic is the appropriate response."
De tweede wet van Kleiner zegt: "Er zijn tijden dat paniek de gepaste respons is."
EnglishThe neighbourhood policy should have more appropriate instruments and institutions.
Voor het nabuurschapsbeleid zijn passendere instrumenten en instellingen nodig.
EnglishThe Council considers the Commission's package of measures to be appropriate.
De Raad is van oordeel dat het pakket maatregelen van de Commissie adequaat is.
EnglishThe question is whether this is the most appropriate legislation for doing so.
De vraag is of dit het meest geschikte wetgevingsinstrument is om dat te doen.
EnglishThe aforementioned Working Party would provide an appropriate framework for this.
De genoemde onderzoekscommissie zou hiervoor een passend kader kunnen vormen.
EnglishIt is very appropriate: ' I never think about the future, it comes soon enough '.
Het is zeer toepasselijk: " Ik denk nooit aan de toekomst, die komt vroeg genoeg ".
EnglishIn cases of that kind, it is appropriate to earmark specific aid for that purpose.
In een aantal gevallen dient met het oog hierop concrete steun voorzien te worden.
EnglishI am therefore reflecting on the conditions in which such aid may be appropriate.
Ik beraad mij daarom over de voorwaarden waaronder dergelijke steun gepast kan zijn.
EnglishAmendment No 48, which I tabled, is in the more appropriate place, in my view.
Amendement 48, dat ik zelf heb ingediend, is naar mijn mening beter op zijn plaats.
EnglishThe Commission has come up with an appropriate proposal to resolve this problem.
De Commissie heeft een adequaat voorstel ter oplossing van dit probleem geformuleerd.
EnglishThe Commission does not consider it appropriate to undertake a study of this matter.
De Commissie acht het niet wenselijk een onderzoek op dit gebied uit te voeren.

Synoniemen (Engels) voor "appropriate":

appropriate
appropriately
appropriation
English