EN

appreciation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
appreciation (ook: recognition)
That appreciation must also be reflected in pay and working conditions.
De waardering moet ook tot uitdrukking komen in de salariëring en de arbeidsomstandigheden.
Therefore, appreciation for public health must be restored as soon as possible.
De waardering voor de publieke gezondheidszorg moet dan ook zo snel mogelijk worden hersteld.
All this does not detract from our appreciation of the rapporteur's work.
Dit alles doet niet af aan onze waardering voor het werk van de rapporteur.
appreciation
It is more a matter of appreciation, of emphasis.
Het gaat meer om een appreciatie, het gaat meer om accenten.
In this context I very much welcome the growing appreciation of EMU by the US administration.
In dit verband heb ik grote waardering voor de toenemende appreciatie van de EMU bij de Amerikaanse regering.
We should also place on record our appreciation to the Ombudsman and to his staff for the calm and efficient way in which they discharge their functions.
Laten we ook niet vergeten te vermelden hoezeer de ombudsman en zijn personeel onze appreciatie verdienen voor de kalme en efficiënte manier waarop ze hun werk verrichten.
2. financiën

Voorbeeldzinnen voor "appreciation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLet me again mention my appreciation of the fruitful cooperation we have had in 2005.
Ik spreek nogmaals mijn waardering uit over onze vruchtbare samenwerking in 2005.
EnglishHard words do not in any way detract from my appreciation of the cooperation.
Boze woorden hebben in elk geval geen invloed op mijn zin voor samenwerking.
EnglishMore than ever, we need the family and the appreciation of its importance.
Meer dan ooit hebben wij het gezin nodig en moet op het belang ervan worden gewezen.
EnglishI should like to once again express my appreciation for the work of the two committees.
Ik wil nog eens mijn waardering uitdrukken voor het werk van deze beide commissies.
EnglishFinally, I would like to express my appreciation of the sound work done by the rapporteur.
Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor het goede werk van de rapporteur.
EnglishFirst, though, let me say a word of appreciation to Prime Minister Prodi and his team.
In de eerste plaats zou ik echter de heer Prodi en zijn team willen danken.
EnglishThese include the appreciation that the resources available to mankind are finite.
Daarin zitten eerbied voor de eindigheid van de menselijke hulpbronnen.
EnglishAll this does not detract from our appreciation of the rapporteur's work.
Dit alles doet niet af aan onze waardering voor het werk van de rapporteur.
EnglishTherefore, appreciation for public health must be restored as soon as possible.
De waardering voor de publieke gezondheidszorg moet dan ook zo snel mogelijk worden hersteld.
EnglishI should like to begin by expressing my thanks and appreciation to the rapporteurs.
Mag ik beginnen met mijn dank en waardering uit te spreken voor het werk van de rapporteurs.
EnglishI share the rapporteur's view that every elderly person deserves respect and appreciation.
Ik deel de opvatting van de rapporteur dat elke oudere respect en waardering verdient.
EnglishI should like to take this opportunity to express my appreciation of the Council.
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om mijn waardering uit te spreken voor de Raad.
EnglishI can do no other than express my utmost appreciation to Mr Färm and Mr Stenmarck.
Ik wil dan ook mijn hoogste waardering uitspreken voor het werk van de heren Färm en Stenmarck.
EnglishWe look forward to their arrival, and I would just like to say something by way of appreciation.
Wij verheugen ons daarop, en ik zou deze twee landen een compliment willen maken.
EnglishI should like to share with him my appreciation for the good working relationship.
Ik deel hem graag mijn waardering mee voor de goede samenwerking.
EnglishAs a result, we have a deeper appreciation of the concerns of all involved.
Daardoor zijn we ons dieper bewust geworden van de zorgen die er bij alle betrokkenen leven.
EnglishFinally, however, I should nevertheless like to express my thanks, respect and appreciation.
Maar ten slotte wil ik toch graag mijn dank en mijn respect en waardering uitspreken.
EnglishWhoever talks about policy is talking about appropriateness of decisions, power of appreciation.
Wie politiek zegt, zegt beslissingen op het juiste moment en beoordelingsvermogen.
EnglishOur appreciation that the regulations governing marking must be in order has increased.
Steeds meer mensen zien de noodzaak van goede etiketteringsregels in.
EnglishAnd here I wish to express my appreciation to Minister Fischbach and Commissioner Gradin.
Ook ik wil hier mijn waardering uitspreken voor minister Fischbach en commissaris Gradin.

Synoniemen (Engels) voor "appreciation":

appreciation
appreciatively
English