EN

to appreciate [appreciated|appreciated] {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
We particularly appreciate the emphasis she places upon the quality of work.
Wij waarderen met name de nadruk die zij legt op de kwaliteit van het werk.
This means the wine from Europe's regions that we know and appreciate will be preserved.
Zo blijft de wijn behouden zoals wij hem uit de Europese regio's kennen en waarderen.
I also hope and trust that they will begin to appreciate and to continue to drink milk.
Ik hoop en verwacht ook dat zij melk zijn gaan waarderen en melk zullen blijven drinken.
Mr President, I greatly appreciate the opportunity to be with you in Parliament today.
Voorzitter, ik ben het Parlement zeer erkentelijk dat ik hier mag verschijnen.
I myself was able to be part of the presidential delegation, which I greatly appreciate.
Ik mocht deelnemen aan de delegatie van het Finse voorzitterschap, wat ik zeer waardeer.
I have had first-hand experience of their dedication and have appreciated the quality of our exchanges.
Ik heb hun grote toewijding zelf mogen ervaren en ik heb veel waardering voor de kwaliteit van onze samenwerking.
We naturally appreciate that harmonization cannot be achieved overnight.
En wij beseffen ook dat er niet van de ene dag op de andere sprake kan zijn van harmonisatie.
We do not all fully appreciate what happened in Ukraine.
Wij beseffen niet allemaal wat er in Oekraïne heeft plaatsgevonden.
Finally, we should appreciate that tourism is an activity of the single European market.
Tenslotte moeten wij goed beseffen dat het toerisme een van de activiteiten van de interne Europese markt is.
I hope you'll appreciate the beautiful simplicity of this concept.
Ik hoop dat je kan appreciëren hoe prachtig eenvoudig dit concept is.
In any case we, too, appreciate the efforts that were made by the outgoing Commissioner.
Wij appreciëren hoe dan ook de door de ontslag nemende commissaris geleverde inspanningen.
Wij appreciëren die inspanning ten zeerste.
to appreciate (ook: to value)
I would appreciate hearing what the Commissioner has to say on this area of tension.
Ik zou het op prijs stellen als de Commissaris over dat spanningsveld iets zou willen zeggen.
We'd appreciate it if you wouldn't mention vulnerability or shame."
We zouden het op prijs stellen als u het niet over kwetsbaarheid of schaamte zou hebben."
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
We should appreciate the work she has done this year - it has certainly not been easy for her.
Wij moeten het werk dat zij dit jaar verricht heeft naar waarde schatten - het is absoluut niet gemakkelijk geweest voor haar.
I am sure that my colleagues fully appreciate the true value of your words and, on their behalf, I would also like to echo them.
Ik ben er zeker van dat mijn collega's uw woorden naar waarde schatten en in hun naam kan ook ik me erbij aansluiten.
One of the shattering events in the history of mathematics, which is not appreciated by many people, occurred about 130 years ago, 145 years ago.
Een van de verpletterende gebeurtenissen in de geschiedenis van de wiskunde, dat weinige mensen naar waarde schatten, gebeurde ongeveer 130 jaar geleden, 145 jaar gelden.
to appreciate (ook: to like)
Pensioners appreciate silence, bicycles and quiet motorcycles.
Wij gepensioneerden houden van stilte, van fietsen en geruisloze motoren.
to appreciate (ook: to like)
to appreciate
2. "much"
to appreciate
I would still appreciate it greatly if the European Central Bank were to reconsider this request.
Toch zou ik het zeer waarderen als de Europese Centrale Bank dit verzoek zou heroverwegen.
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
This goes hand in hand with the budgetary restraint proposed by Mr Böge, which we very much appreciate for that reason.
Daar hoort een sobere begroting bij, zoals voorgesteld door collega Böge, en die wij daarom ook zeer waarderen.

Voorbeeldzinnen voor "to appreciate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo I am urging caution and would appreciate an answer to that particular question.
Ik dring dus aan op voorzichtigheid en had graag een antwoord op mijn ene vraag.
EnglishLadies and gentlemen, we must appreciate the full importance of this subject.
Geachte collega's, wij moeten ons het belang van dit dossier heel goed realiseren.
EnglishWe appreciate it very much that Mrs Oomen-Ruijten has agreed to these compromises.
Wij zijn mevrouw Oomen-Ruijten zeer dankbaar dat zij met deze compromissen instemt.
EnglishI therefore appreciate the particular importance that must be attached to this issue.
Ik ben me daarom bewust van het belang dat aan deze kwestie moet worden gehecht.
EnglishI appreciate the Commission's also being able to accept the amendments tabled.
Ik begrijp dat de voorgestelde amendementen ook voor de Commissie aanvaardbaar zijn.
EnglishYou are closest to the EU’ s citizens, and they both need and appreciate you.
U staat het dichtst bij de burgers van de EU, en zij hebben u nodig en waarderen u.
EnglishYou can appreciate what effect that is likely to have on its real economy.
U kunt wel nagaan welk effect dat waarschijnlijk op de economie daar zal hebben.
EnglishOne of the things I appreciate is your call for an increase in human resources.
Ik heb onder meer waardering voor uw oproep meer personeel aan te trekken.
EnglishPresident Barroso, I very much appreciate your personal attendance in this debate.
Voorzitter Barroso, ik waardeer het zeer dat u persoonlijk bij dit debat aanwezig is.
EnglishAnd I would ask you to appreciate the significance of what we have accomplished.
Daarom verzoeken wij u de betekenis van het bereikte resultaat naar waarde te schatten.
EnglishYou will appreciate that I am not going to put this decision to the vote.
U kunt zich dus wel voorstellen dat ik niet zal laten stemmen over dit voorstel.
EnglishI appreciate the European Parliament's interest in the situation in Chechnya.
Ik waardeer de interesse van het Europees Parlement voor de situatie in Tsjetsjenië.
EnglishI fervently believe that we must appreciate the importance of energy efficiency.
Aan de andere kant denk ik dat we echt het belang moeten inzien van energie-efficiëntie.
EnglishYou will appreciate, Commissioner, that our wish is for greater transparency.
U zult begrijpen, mijnheer de commissaris, dat wij daarbij meer transparantie wensen.
EnglishMr President, I greatly appreciate the opportunity to be with you in Parliament today.
Voorzitter, ik ben het Parlement zeer erkentelijk dat ik hier mag verschijnen.
EnglishI would appreciate if the protocol could be amended to rectify the matter.
Daarom wil ik dit aangetekend zien zodat het overeenkomt met de werkelijkheid.
EnglishWe need to appreciate that 35 % of intra-Community transport goes by sea.
Wij moeten ons daarbij realiseren dat 35 % van het interne vervoer over zee gaat.
EnglishThe Commission can appreciate that Parliament has difficulties with these declarations.
De Commissie begrijpt dat het Parlement het moeilijk heeft met deze verklaringen.
EnglishBut you will appreciate that the agenda this week required a lot of changes.
Maar u zult het met mij eens zijn dat de agenda deze week vele wijzigingen vereiste.
EnglishI am sure that the Commissioner will appreciate Parliament's sensitivities about this.
Ik weet zeker dat de commissaris de gevoeligheden van het Parlement hierover kent.

Synoniemen (Engels) voor "appreciation":

appreciation
appreciatively
English