EN

appreciable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
The rapporteur is asking for a threshold of 50 to 30 ppm, which would also involve excessive cost without appreciable benefit.
De rapporteur vraagt een drempel van 50 tot 30 ppm, wat ook hier te hoge kosten zonder merkbaar voordeel met zich brengt.

Voorbeeldzinnen voor "appreciable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishStructural Funds: appreciable reduction in the regional aid appropriations.
Structuurfondsen: aanzienlijke vermindering van de steunkredieten voor de regio's.
EnglishIt has brought appreciable changes to the initial reform plan.
Zij heeft geleid tot ingrijpende wijzigingen van het oorspronkelijke hervormingsproject.
EnglishIt must be possible to extend this network with appreciable benefits for our citizens.
Het moet mogelijk zijn dit netwerk tot stand te brengen, zodat de burger hier de werking van ondervindt.
EnglishEurojust is to operate with appreciable independent status.
EnglishIt seems to me that these new procedural techniques could also be used to make appreciable progress in schools.
Ik kan mij voorstellen dat met deze nieuwe procestechnieken ook in scholen grote vooruitgang kan worden geboekt.
EnglishNo appreciable percentage of an ultramodern industrial state's energy needs can be met from wind power.
Moderne industrielanden hebben zoveel energie nodig dat windenergie niet eens aan één procent van de behoefte kan voldoen.
EnglishBut appreciable administrative bottlenecks are also a reason why the Member States are unable to take up funding.
Onder meer door aanzienlijke bureaucratische belemmeringen kunnen de gelden echter door de lidstaten niet worden opgenomen.
EnglishAn appreciable saving is made in this way.
EnglishThe rapporteur is asking for a threshold of 50 to 30 ppm, which would also involve excessive cost without appreciable benefit.
De rapporteur vraagt een drempel van 50 tot 30 ppm, wat ook hier te hoge kosten zonder merkbaar voordeel met zich brengt.
EnglishI can only disagree, however, with the appreciable cuts made in the research budget and the structural funds linked to this sector.
Ik ben het echter niet eens met de vrij drastische kortingen op onderzoek en de voor onderzoek bestemde Structuurfondsen.
EnglishThis has gone hand in hand with an appreciable change in the administration of ancillary aid programmes, namely deconcentration.
Dit traject ging gepaard met een substantiële verandering in het beheer van de secundaire hulpprogramma's, namelijk deconcentratie.
EnglishI believe that the reconstruction effort and our financial generosity are more than appreciable, but that is not enough to constitute a policy.
De inspanningen voor de wederopbouw en de financiële gulheid zijn absoluut lovenswaardig, maar daarmee hebben wij nog geen beleid.
EnglishAs others have said and I want to reiterate, it would still be an appreciable result if we were to go home with the Commission's proposal.
Zoals voorgaande sprekers al hebben gezegd, zou het voorstel van de Commissie al een waardevol resultaat zijn om mee naar huis te nemen.
EnglishAnd prudent because a realistic analysis of the real expenditure reveals an appreciable margin for readjustment.
Wijs, omdat uit een realistische analyse van de uitgaven die werkelijk zullen worden gedaan, blijkt dat er een aanzienlijke marge voor aanpassing / herziening bestaat.
EnglishThe 2004 Budget assumes there will be an appreciable reduction in staffing, in the number of posts in this directorate general, a reduction of 105 posts in fact.
Voor de begroting 2004 wordt uitgegaan van een aanzienlijke vermindering van het personeelsbestand van dit directoraat-generaal, met 105 te schrappen posten.
EnglishThis policy has already borne fruit and, if it is pursued further, will bring additional, appreciable savings for the Union's budget.
Dit is een beleid dat al positieve resultaten heeft geboekt en dat, als men op die voet verder gaat, nog meer van dit soort forse bezuinigingen voor de begroting van de Unie zal opleveren.
EnglishThe Union's Charter of Fundamental Rights has been approved and appreciable progress has been made in setting up the area of freedom, security and justice.
Het Handvest van de grondrechten van de Unie is goedgekeurd, er is merkbare vooruitgang geboekt bij de opbouw van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.
EnglishAmendment No 6 concerns fee reductions for small and medium-sized companies, as well as developing countries, and emphasises that these should be appreciable.
Amendement 6 gaat over de vermindering van de kosten voor kleine en middelgrote ondernemingen en voor de ontwikkelingslanden, en onderstreept dat deze groot genoeg moet zijn.
EnglishDevelopment aid must be as ambitious in terms of quality as it is in terms of funding if there is to be an appreciable reduction in poverty.
Uit de ontwikkelingshulp moet een kwalitatieve ambitie spreken, van eenzelfde niveau als de financiële ambitie, om concrete resultaten te boeken als het gaat om het terugdringen van de armoede.
EnglishSetting up centralistic authorities of this kind simply results in the production of more documents without leading to any appreciable change in the actual situation.
De oprichting van dergelijke centralistische autoriteiten leidt enkel tot de productie van nog meer documenten zonder enige noemenswaardige wijziging van de omstandigheden.

Synoniemen (Engels) voor "appreciation":

appreciation
appreciatively
English