Voorbeeldzinnen voor "appraisal" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am thinking, for example, of the provisions governing the ex-ante appraisal.
Ik denk daarbij - bijvoorbeeld - aan de bepalingen betreffende de evaluatie ex ante.
EnglishThis is not our appraisal; it is the appraisal of the International Air Transport Agency.
Dat hebben wij niet gezegd, maar wel de Internationale Luchtvaartorganisatie.
EnglishRail transport must be subjected to an honest appraisal that weighs benefits alongside costs.
Het spoorwegvervoer moet worden onderworpen aan een eerlijke kosten-batenanalyse.
EnglishI believe that, where this is concerned, we need an honest appraisal to be carried out.
Ik geloof dat wij op dat punt behoefte hebben aan een eerlijke evaluatie.
EnglishIt is clear that appraisal and career structure are inextricably linked together.
Het is duidelijk dat beoordeling en loopbaanstructuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
EnglishWe should leave the matter of increasing the market share of biofuels for a later appraisal.
Het vergroten van het marktaandeel van biobrandstoffen moet later worden beoordeeld.
EnglishHowever, this optimistic appraisal does not take account of two significant problems.
Bij dit optimistische beeld wordt echter geen rekening gehouden met twee belangrijke problemen.
English   – Mr Schulz, this is a subject on which I believe the House has given its appraisal.
- Mijnheer Schulz, dat is iets waarmee het Parlement mijns inziens al instemming heeft betuigd.
EnglishThere is almost a total lack of analytical appraisal or special programmes to combat it.
Er zijn bijna geen analyses of speciale bestrijdingsprogramma's.
EnglishThat has meant a new grading structure and a new appraisal system.
Dat betekende dat er een nieuw rangenstelsel en een nieuw beoordelingssysteem moest komen.
EnglishI should like begin with an appraisal of that agreement.
Om te beginnen wil ik het hebben over de betekenis van de overeenkomst.
EnglishIt also states in its appraisal that it is emissions from traffic that are clearly increasing most of all.
Het stelt in zijn beoordeling ook dat de emissies het meest zullen toenemen in het verkeer.
EnglishCan we guarantee that the appraisal will be objective?
Kan de garantie worden gegeven dat die beoordeling objectief gebeurt?
EnglishI respect absolutely and agree with your academic and general political appraisal.
Ik respecteer volkomen de academische, algemene politieke analyse die u geschetst heeft en waar ik het mee eens ben.
EnglishDid the Union make a serious appraisal in Marrakech?
Heeft de Unie in Marrakesh de belangen serieus tegen elkaar afgewogen?
EnglishThat appraisal cannot, however, be based on their personal convictions or religious beliefs.
Maar wij mogen geen oordeel vellen over de persoonlijke of godsdienstige opvattingen van de commissarissen.
EnglishIt is fostered by a fair appraisal of our assets.
De ultraperifere regio's weten steeds beter wat hun sterke kanten zijn.
EnglishI would like to draw up an appraisal with regard to Bailers.
Ik zou een stand van zaken willen geven inzake Wit-Rusland.
EnglishIndeed, it was not until 2001 that some of the key elements of appraisal were going to be introduced.
Enkele fundamentele regels voor beloning en promotie zouden zelfs niet vóór 2001 kunnen worden ingevoerd.
EnglishThe Council's first appraisal is very reserved.
De Raad is in zijn eerste beoordeling zeer terughoudend.

Synoniemen (Engels) voor "appraisal":

appraisal
appraiser