EN

appointments {meervoud}

volume_up
It is relevant in terms of the future WTO appointments and the impending enlargement of Europe.
De hervorming is relevant met het oog op de toekomstige afspraken binnen de WTO en de naderende uitbreiding van Europa.
This debate is taking place when many colleagues are prevented from being here by other appointments.
Het vindt plaats op een moment waarop vele afgevaardigden verhinderd zijn omdat ze al andere afspraken hadden gemaakt.
Because the order of business was changed at such short notice, he was unable to change his appointments so that he could be here in person.
Door de plotselinge verandering van de agenda en bepaalde niet te verzetten afspraken kan hij hier vanavond niet aanwezig zijn.

Voorbeeldzinnen voor "appointments" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThree Members are new appointments by Germany, Greece and the United Kingdom.
Drie leden zijn nieuw, namelijk Duitsland, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk.
EnglishThe secretive way in which high-level appointments are made has not helped.
De terughoudendheid rond topbenoemingen heeft de zaak er ook niet op verbeterd.
EnglishThe salaries of Commissioners should also be reduced before appointments are made.
Het loon van de commissarissen moet ook naar beneden vooraleer er nieuwe benoemd worden.
EnglishFirst and foremost, appointments must be based on the candidate's merits.
In de eerste plaats moet de benoeming gebaseerd zijn op de verdiensten van de kandidaat.
EnglishI will check on this and let you know the reasons for our appointments.
Ik zal mij nader over deze zaken buigen en u de redenen voor onze benoemingen mededelen.
EnglishIt is customary for votes on appointments to be taken by secret ballot.
Het is gebruikelijk om bij een stemming over benoemingen dit bij geheime stemming te doen.
EnglishMr President, I should like to offer my warmest congratulations to everyone on their appointments.
Mijnheer de Voorzitter, ik feliciteer de collega's van harte met deze benoemingen.
EnglishThat is the case, for example, with appointments to the Court of Auditors.
Zoals dit bijvoorbeeld gebeurt bij benoemingen voor de Rekenkamer.
EnglishI do not intend to dwell on the delicacy of the appointments awaiting the European Union.
Ik wil niet uitweiden over de moeilijke problemen die de Europese Unie nog te wachten staan.
EnglishWe must do away with favouritism and political appointments based on personal preference.
We moeten af van politieke benoemingen en voortrekkerij op basis van persoonlijke voorkeuren.
EnglishWe will closely monitor this appointments policy, which must be open and decisive.
Wij zullen het benoemingsbeleid van nabij blijven volgen.
EnglishThis also means that the Commission will refrain from intervening in appointments in any shape or form.
Dat betekent ook dat de Commissie zich onthoudt van elke inmenging in benoemingen.
EnglishIt therefore follows that the budgetary authority will be informed of new appointments.
We vinden ook dat de begrotingsautoriteit op de hoogte moet worden gebracht van nieuwe benoemingen.
EnglishIt is important that we fulfil the commitment to double the number of female appointments.
Het is van groot belang dat wij de afspraak nakomen om de benoemingen van vrouwen te verdubbelen.
EnglishThe appointments of the directors and the alternates shall be renewable.
De bewindvoerders en de plaatsvervangers zijn herbenoembaar.
EnglishI have noted that progress has been made in appointments to the European Investment Bank.
Ik heb geconstateerd dat er bij de Europese Investeringsbank vooruitgang is geboekt op aanstellingsgebied.
EnglishIn the same period 19 appointments involving promotion to grade A2 have been made.
In dezelfde periode vonden er negentien benoemingen plaats die tot een bevordering tot het A2-niveau hebben geleid.
EnglishI am sure he will take that into account if our appointments are confirmed on Wednesday.
Ik ben er zeker van dat hij hiermee rekening zal houden indien onze benoemingen op woensdag bevestigd worden.
EnglishOpenness and appointments based on merit are essential.
Openheid en benoemingen op grond van verdiensten zijn noodzakelijk.
EnglishAppointments to the Executive Board of the European Central Bank
Benoemingen in de directie van de Europese Centrale Bank

Synoniemen (Engels) voor "appointed":

appointed
appointment