EN

to apply for {werkwoord}

volume_up
Within the framework programme there are given dates for what you can apply, etc.
In het kaderprogramma staan data vermeld voor bepaalde aanvragen, enzovoort.
For example, journalists must now apply for a work permit before they are allowed to write.
Zo moeten nu journalisten een arbeidskaart aanvragen om te mogen schrijven.
Operators have to apply for a whole series of rights of way in towns, communes and districts.
Zij moeten bij steden, gemeenten en districten grote aantallen doorgangsrechten aanvragen.
When men apply for a job, some of the many qualifications they reel off have to be discounted.
Als mannen solliciteren, kan men een aantal van de opgesomde kwalificaties schrappen.
In the absence of these, these days it would be very difficult to apply for a job, and it would be hopeless to try to start a business.
Het is vandaag de dag bijzonder moeilijk om zonder deze twee instrumenten naar een betrekking te solliciteren, laat staan een bedrijf op te starten.
I would suggest to Mr van Dam, the original speaker on this resolution, that perhaps he ought to apply for the job of chief scientist in the United Kingdom.
Ik vind dat de heer Van Dam, die als eerste het woord voerde over deze ontwerpresolutie, maar eens moet solliciteren naar de functie van wetenschappelijk hoofd bij de Britse regering.

Voorbeeldzinnen voor "to apply for" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
Het zou dus in gelijke mate moeten gelden voor de vijftien lidstaten van de Unie.
EnglishThe directive should apply to infringements of all intellectual property rights.
De richtlijn moet gelden voor inbreuken op alle intellectuele-eigendomsrechten.
EnglishMy support for the generation of clean energy does not apply to this addition.
Mijn steun voor het opwekken van schone energie geldt niet voor deze toevoeging.
EnglishI would ask you to consider seriously whether other rules should not apply here.
Ik wil u vragen ernstig te overwegen of hier geen andere regels moeten gelden.
EnglishThis will be a unique experience, which we will then be able to apply in Latvia.
Dit zal unieke ervaringen opleveren die we vervolgens in Letland kunnen toepassen.
EnglishHowever, these technical restrictions do not apply to the new satellite systems.
Voor de nieuwe satellietsystemen gaan deze technische beperkingen evenwel niet op.
EnglishA proper statute should cover the different requirements which apply to Members.
Een echt statuut moet alle noodzakelijke bepalingen voor parlementsleden behelzen.
EnglishWe shall try to apply them, because they seem to make very good sense, as always.
Wij zullen trachten ze uit te voeren omdat ze mij zoals altijd heel zinnig lijken.
EnglishWhen I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.
Als ik aan de hendel draai en kracht zet, klinkt het als een blaffend hondje.
EnglishA number of regulations and codes are to be extended to apply to other countries.
Een hele reeks regels en codes zullen straks ook in andere landen gaan gelden.
EnglishI do not want to discuss what should apply to cars and to the air with you today.
Ik wil met u niet debatteren over wat met de auto's en de lucht moet gebeuren.
EnglishSubject: Denmark's JHA opt-out Title IV of the EC Treaty does not apply to Denmark.
Betreft: Deense VIA-vrijstelling Titel IV van het EGV geldt niet voor Denemarken.
EnglishWith regard to sugar, full liberalisation of trade will apply from 1 July 2009.
Wat betreft suiker zal de handel vanaf 1 juli 2009 volledig geliberaliseerd worden.
EnglishWe must apply quite different principles, and that is the purpose of our resolution.
Wij moeten geheel andere principes toepassen, en daar dient onze resolutie voor!
EnglishBut surely this theory can scarcely apply to the present situation in Europe.
Maar deze theorie kan amper van toepassing zijn op de huidige situatie in Europa.
EnglishDoes this also apply to Turkey which has, of course, applied for membership?
Geldt dit ook voor Turkije die net een aanvraag tot toetreding heeft ingediend?
EnglishThere are additional restrictions which apply to the United Kingdom and Portugal.
Er is een aantal extra restricties voor het Verenigd Koninkrijk en Portugal.
EnglishAll Schengen countries have had such a scheme in place for many years and apply it.
Alle Schengen-landen hebben al vele jaren zo'n regeling en passen die ook toe.
EnglishWill absolutely the same criteria apply to Serbia-Montenegro as to Croatia?
Zullen voor Servië-Montenegro precies dezelfde criteria gelden als voor Kroatië?
EnglishThis remark naturally does not apply to Mrs Kroes, to whom I now give the floor.
Deze opmerking geldt uiteraard niet voor mevrouw Kroes, aan wie ik nu het woord geef.

Vergelijkbare vertalingen voor "to apply for" in Nederlands

for voorzetsel
for voegwoord