EN

applications {meervoud}

volume_up
applications
volume_up
toepassingen {mv}
As the price performance makes new applications feasible, new applications come to the market.
Omdat de prijs prestatie nieuwe toepassingen mogelijk maakt, komen nieuwe toepassingen op de markt.
At the moment, these substitutes do not exist for all applications.
Op dit moment bestaan deze vervangers niet voor alle toepassingen.
The encyclopedia will quickly pay for itself in practical applications.
De encyclopedie zal zichzelf snel kunnen financieren door de praktische toepassingen.
applications
These multiple applications are totally at odds with the principle of the one-stop shop to which we have all referred.
Zij druisen ook in - - de meervoudige aanmeldingen, bedoel ik - - tegen het u201Cone-stop-shopu201D-beginsel waaraan wij allemaal gerefereerd hebben.

Voorbeeldzinnen voor "applications" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishApplications from Myriad for patents on the BRCA2 gene are still being processed.
Octrooiaanvragen van Myriad betreffende het BRCA2-gen zijn nog in behandeling.
EnglishSo let me end with just a few words about applications that we've found for this.
Laat me eindigen een kort woordje over toepassingen die we hiervoor vonden.
EnglishA good mixture of applications of current providers and newcomers is essential.
Een goede menging van aanvragen van huidige aanbieders en nieuwkomers is noodzakelijk.
EnglishNow, the great thing about mapping applications -- it's not really 2D, it's kind of 3D.
Het geweldige aan kaarttoepassingen -- het is niet echt 2D, het is een soort 3D.
EnglishIn France, for example, only 2,000 of 7,000 asylum applications have been accepted.
In Frankrijk worden bijvoorbeeld slechts 2000 van de 7000 asielaanvragen gehonoreerd.
EnglishThey're using their hands to write applications that make government work better.
Die gebruiken ze om apps te schrijven die de overheid beter laten werken.
EnglishWe have established that there is an increasing number of multiple applications.
We stellen namelijk vast dat steeds meer vluchtelingen meerdere asielaanvragen indienen.
EnglishMany thousands of project applications have been awaiting assessment for over a year now.
Vele duizenden projectaanvragen wachten al meer dan een jaar op een beoordeling.
EnglishAnd those applications let us use our hands to make our communities better.
En die apps laten ons onze handen gebruiken tot nut van onze gemeenschappen.
EnglishThat means that the proportion of applications submitted in Germany is increasing.
Dat wil zeggen dat het aantal in Duitsland ingediende verzoeken steeds verder toeneemt.
EnglishIf the programme had been cancelled why were you still encouraging applications?
En als het programma geannuleerd was, waarom heeft u dan toch nog aanvragen aangemoedigd?
EnglishWell robots like this have many applications.
Waarom bouwen we dit soort robots? ~~~ Er zijn vele soorten toepassingen.
EnglishOne only has to look at France, where 94 % of applications for asylum are rejected.
Kijkt u maar naar Frankrijk: 94% van de asielaanvragen wordt afgewezen.
EnglishSo given that key insight, we can now start to imagine new kinds of applications for robots.
Dus met die gedachte kunnen we ons indenken waarvoor we robots kunnen gebruiken.
EnglishAbove all, too, we also need the many potential applications in transport.
Wij hebben vooral ook behoefte aan de talrijke toepassingsmogelijkheden in het verkeer.
EnglishSo that clear, unequivocal and straightforward applications can be submitted.
Dan kunnen ook de aanvragen duidelijk, begrijpelijk en eenvoudig zijn.
EnglishIn a nutshell, the applications deserve more consideration than is evident in this report.
Kortom, de toepassingen verdienen meer aandacht dan in dit verslag naar voren komt.
EnglishIt shuts the door on positive scientific applications and developments.
Het sluit de weg af voor positieve wetenschappelijke toepassingen en ontwikkelingen.
EnglishApplications are already being received from the Austrian authorities.
De Oostenrijkse overheid neemt op dit moment reeds verzoeken in behandeling.
EnglishAll applications between Ireland and the UK are being looked at on humanitarian grounds.
Alle verzoeken van Ierland aan het Verenigd Koninkrijk steunen op humanitaire gronden.

Synoniemen (Engels) voor "applicability":

applicability
applicant
English
application