"application of the law" in het Nederlands

EN

"application of the law" - vertaling Nederlands

EN

application of the law {zelfstandig naamwoord}

volume_up
application of the law
It addresses what has always been the weak point in consumer protection: the effective application of the law.
Hierin wordt het zwakke punt van de consumentenbescherming aan de orde gesteld: de doeltreffende toepassing van de wet.
The interpretation and application of the law is being further harmonised and staffing levels in the judicial system are increasing.
De interpretatie en toepassing van de wet worden verder geharmoniseerd en het personeel binnen het justitiële stelsel wordt uitgebreid.

Voorbeeldzinnen voor "application of the law" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis should make for improved application of Community law in the Member States.
Dat moet voor een betere toepassing van het Gemeenschapsrecht in de lidstaten zorgen.
EnglishThere can be no obstacles to the application of the law in the European Union.
De wetgeving van de Europese Unie moet ongehinderd kunnen worden toegepast.
EnglishThe application of Sharia law affects women in particular, especially poorer women.
Met name economisch achtergestelde vrouwen gaan gebukt onder de toepassing van de sharia.
EnglishThirdly, we have the problem of the uniform application of Community law.
In de derde plaats is er het probleem van de uniforme toepassing van het Gemeenschapsrecht.
EnglishMr Cappato also criticised the non-application of the law.
De heer Cappato heeft ook kritiek geleverd op de niet-toepassing van de wetgeving.
EnglishThe application of international law is a guarantee of immediate success for the Roadmap.
Door het internationale recht toe te passen, is onmiddellijk succes van de routekaart verzekerd.
EnglishUltimately, we regard the full application of Community law as having most especial priority.
Tot slot heeft de volledige toepassing van het gemeenschapsrecht voor ons een zeer hoge prioriteit.
EnglishHow does the Commission intend that we should monitor the application of Community law?
Hoe denkt de Commissie eigenlijk dat wij controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht moeten uitoefenen?
EnglishThe Commission's annual report concerns the issue of monitoring the application of Community law.
Het jaarlijks verslag van de Commissie gaat over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht.
EnglishA flagrant error in the application of Community law.
Een flagrante fout in de toepassing van het gemeenschapsrecht.
EnglishApplication of Community law to the Canary Islands
Toepassing van het Gemeenschapsrecht op de Canarische eilanden
EnglishCourts often avoid the application of foreign law.
Rechtbanken mijden vaak de toepassing van vreemd recht.
EnglishMonitoring the application of Community law is an essential part of what we are doing in Europe.
Toezicht houden op de toepassing van het Gemeenschapsrecht is een essentieel onderdeel van onze Europese werkzaamheden.
EnglishMadam President, the European Commission monitors application of Community law on a yearly basis.
Mevrouw de Voorzitter, de Europese Commissie maakt elk jaar de balans op van de tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht.
EnglishIn conclusion, the fact remains that the aim of a control system is to penalise non-application of the law.
Dit neemt niet weg dat het doel van een controlesysteem is, dat fouten in de toepassing van het recht bestraft worden.
EnglishThese truths must not undermine our support for the application of humanitarian law to warfare and its development.
Deze werkelijkheden mogen onze steun voor het humanitaire oorlogsrecht en de ontwikkeling ervan niet ondergraven.
EnglishIt addresses what has always been the weak point in consumer protection: the effective application of the law.
Hierin wordt het zwakke punt van de consumentenbescherming aan de orde gesteld: de doeltreffende toepassing van de wet.
EnglishIt shall oversee the application of Union law under the control of the Court of Justice of the European Union.
Onder de controle van het Hof van Justitie van de Europese Unie ziet zij toe op de toepassing van het recht van de Unie.
EnglishEnvironmental organisations are thus given a general right to contest and monitor the application of the law.
Daarmee wordt milieuorganisaties een recht op bezwaar en controle van de rechtsgang geboden dat het hele terrein bestrijkt.
EnglishI feel it would also be relevant to read you a note on the application of Community law to the sectors you mentioned.
Ik wil u echter ook een nota voorlezen over de toepassing van het communautaire recht op de door u genoemde sectoren.