"application area" in het Nederlands

EN

"application area" - vertaling Nederlands

EN

application area {zelfstandig naamwoord}

volume_up
application area

Voorbeeldzinnen voor "application area" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe current picture is also fragmented in terms of scope or area of application.
Ook qua werkingssfeer of toepassingsbereik is het huidige beeld verbrokkeld.
EnglishMoreover, the general description of the area of application that has been given is too vague.
Voorts is de algemene beschrijving van het toepassingsgebied onvoldoende bindend.
EnglishAmong the areas I would earmark for tightening up is the area of application.
Een van de gebieden waarop een aanscherping dient plaats te vinden is het toepassingsbereik.
EnglishThe area of application of the directive is the most essential question in this whole matter.
Het toepassingsgebied van de richtlijn is de belangrijkste kwestie van de hele zaak.
EnglishThe area of application we suggested has also had the word 'cooperations ' taken out.
Het door ons voorgestelde toepassingsgebied zal bovendien worden ontdaan van de cooperations.
EnglishThey have application both in the area of VAT and also the single currency.
Zijn opmerkingen gelden zowel voor de BTW als voor de enige munt.
EnglishI particularly wish to highlight the area of application.
Zo moet het toepassingsgebied worden geschrapt.
EnglishIt has a larger area of application than any previous agreement between the European Union and a third country.
Deze heeft een groter toepassingsgebied dan elke andere overeenkomst van de Europese Unie met een derde land.
EnglishFinally, there is the amendment to extend the area of application of the scheme to include services as well.
Dan is er het amendement over de uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening tot de dienstverlenende sector.
EnglishWe consequently believe that it is wisest initially to have a limited area of application for the framework decision.
Wij vinden het daarom het verstandigst dat het kaderbesluit in eerste instantie slechts een beperkt toepassingsgebied heeft.
EnglishAn important aspect of the proposal is the extension of EMAS's area of application to include all sectors of trade and industry.
Een belangrijk aspect van het voorstel is de uitbreiding van het toepassingsgebied van EMAS naar alle sectoren van het bedrijfsleven.
EnglishThe parliamentary report proposes that the area of application of labelling should be expanded to include services as well.
In het verslag van het Parlement wordt voorgesteld het toepassingsgebied van de verordening tot de dienstverlenende sector uit te breiden.
EnglishBecause the definition is so vague, we consider it important to obtain as wide an area of application as possible in the proposed Framework Decision.
Aangezien deze definitie verwarrend is, vinden we het van belang dat het voorgestelde kaderbesluit een grote reikwijdte krijgt.
EnglishBut the terms of the SOLAS Convention do not apply to passenger ships used for domestic voyages which are outside the international area of application.
Maar de eisen van het SOLAS-verdrag gelden niet voor passagiersschepen die buiten het internationale toepassingsgebied op binnenlandse reizen worden ingezet.
EnglishThe Commission welcomes Amendments Nos 24 and 81 and that part of Amendment No 36 which deals with the expansion of the area of application of the tobacco fund.
De Commissie stemt in met de amendementen 24 en 81 en met het gedeelte van amendement 36 over de uitbreiding van de werkingssfeer van het tabaksfonds.
EnglishHowever, this does not mean that it would be a satisfactory solution to extend the area of application of the bathing water directive to cover other areas of water used for recreational purposes.
Dit betekent echter niet dat het voldoende is om het toepassingsgebied van de zwemwaterrichtlijn tot recreatiewaters uit te breiden.
EnglishHowever, I regarded it as being a condition that the area of application should be broad if there is already contact between interested parties and companies.
Voorwaarde voor mij was echter dat dit middel in ruime mate mag worden toegepast als er sprake is van een reeds bestaand contact tussen de aanbieder en de potentiële afnemer.
EnglishFor institutional reasons, or because the amendments significantly affect the area of application of the Commission's proposal, 39 of the amendments cannot be accepted.
Om institutionele redenen of omdat de amendementen het toepassingsgebied van het voorstel aanzienlijk wijzigen, zijn er 39 amendementen die de Commissie niet kan aanvaarden.
EnglishBy means of our last decision on the labelling of all GMOs within the area of application of directive 90/ 220, we have ensured that consumers know what they are getting.
Met ons recent besluit inzake de etikettering van alle GGO's onder het toepassingsgebied van richtlijn 90/220 hebben we ervoor gezorgd dat de consumenten weten wat ze krijgen.
EnglishThese concerned greater requirements with regard to financial capacity, personal efficiency and specialized knowledge as well as the enlargement of the area of application of the directive.
Het ging toen om hogere eisen inzake financiële draagkracht, persoonlijke draagkracht en vakbekwaamheid en om de verruiming van het toepassingsgebied van de richtlijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "application area" in Nederlands

application zelfstandig naamwoord
area zelfstandig naamwoord
dune area zelfstandig naamwoord
working area zelfstandig naamwoord
work area zelfstandig naamwoord
application form zelfstandig naamwoord
application programming interface zelfstandig naamwoord
catchment area zelfstandig naamwoord
penalty area zelfstandig naamwoord
urban area zelfstandig naamwoord
application procedure zelfstandig naamwoord
application for employment zelfstandig naamwoord