EN

applicant {zelfstandig naamwoord}

volume_up
There was a conflict of interest where the government was the programme manager and the applicant.
Er ontstaat een belangenconflict als de regering zowel beheerder van het programma als aanvrager is.
This is crucial as the outcome of such procedures can literally be a matter of life or death for the applicant.
Dit is essentieel omdat de uitkomst van dergelijke procedures voor de aanvrager letterlijk een kwestie van leven of dood kan zijn.
Secondly, there is the question of authorised applicants in Article 19.
Ten tweede wil ik ingaan op het vraagstuk van de gemachtigde aanvragers in artikel 19.
applicant (ook: suitor)
In some languages, the term 'beneficiary ' crept in instead of 'applicant '.
In enkele taalversies is blijkbaar in plaats van de term " verzoeker " de term " begunstigde " ingeslopen.
Applicants were given this choice in the first two horizontal directives on the recognition of diplomas.
In de beide eerste horizontale richtlijnen betreffende de erkenning van diploma's werd de verzoeker deze keuze gelaten.
Only the word 'applicant ' makes sense and corresponds to the word 'demandeur ' which I chose in the original French text.
Alleen de term verzoeker is correct en komt overeen met het door mij in de oorspronkelijke Franse versie gekozen woord demandeur.
The age limit has been used as one method of controlling the number of applicants.
De leeftijdsgrens is een manier om het aantal sollicitanten in te dammen.
The hope was also expressed that all other European bodies and institutions will follow the Commission's example and grant job applicants access to their own, corrected test papers.
Verder is de wens geuit dat alle andere Europese organen en instellingen het voorbeeld van de Commissie volgen en de sollicitanten inzage in hun eigen gecorrigeerde examenteksten geven.
applicant (ook: petitioner)

Voorbeeldzinnen voor "applicant" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is important that the applicant countries are not set up against each other.
Het is belangrijk dat de kandidaat-landen niet tegenover elkaar komen te staan.
EnglishEnlargement is in the interests of both the European Union and the applicant states.
Uitbreiding is in het belang van zowel de Europese Unie als de kandidaatlanden.
EnglishWe also have to be able to create adequate labour systems for applicant countries.
In de kandidaat-landen moet men ook goede arbeidsverhoudingen kunnen creëren.
EnglishNone of the eleven applicant countries should feel excluded from enlargement.
Geen van de elf kandidaat-landen moet zich van uitbreiding uitgesloten voelen.
EnglishIf the applicant countries read the Hughes report, they may not want to join.
Indien de kandidaat-lidstaten het verslag-Hughes lezen, bedenken ze zich wellicht.
EnglishThere are limits to expansion for the fleets from incoming applicant countries.
De mogelijkheden voor uitbreiding van de vloten van de kandidaat-landen zijn beperkt.
EnglishWe must be careful not to send out the wrong signal to the applicant countries.
Wij moeten oppassen dat wij niet het verkeerde signaal geven aan de kandidaat-landen.
EnglishFirst, it is open for the applicant and EFTA countries to take part in the programme.
Ten eerste kunnen de kandidaatlanden en de EVA-landen aan het programma deelnemen.
EnglishAll the applicant countries must have the same chance to qualify for membership.
Alle kandidaatlanden moeten dezelfde kans hebben om zich te kwalificeren.
EnglishThis is something I have also taken up during all my visits to the applicant countries.
Ik ben hier ook tijdens al mijn bezoeken aan de kandidaatlanden op teruggekomen.
EnglishAll of these are tasks and requirements which are common to all applicant countries.
Al deze taken en behoeften zijn gemeenschappelijk voor alle kandidaat-landen.
EnglishThe distances which the applicant countries have come in their development differ.
De kandidaat-landen zijn echter niet allemaal even ver in hun ontwikkeling.
EnglishThis is what distinguishes the applicant states from the European Parliament.
Dat is het verschil tussen landen die wensen toe te treden en het Europees Parlement.
EnglishToo many people have a view of the applicant countries that is 10 years out of date.
Te veel mensen hebben een beeld van de kandidaat-landen dat tien jaar achterop hinkt.
EnglishAnd I believe that openness should also extend to the applicant countries themselves.
En ik vind dat deze openheid zich ook moet uitstrekken tot de kandidaat-landen zelf.
EnglishOn the contrary, we are preparing for real negotiations with the applicant countries.
Integendeel, wij zijn voorstander van echte onderhandelingen met de kandidaat-landen.
EnglishThe new applicant States are also encouraged to adapt to these regulations.
De Raad en de Commissie hebben er twee jaar over gedaan om dit voorstel in te dienen.
EnglishWhat sort of signal does this send to Turkey and the other applicant countries?
Welk signaal geeft u hiermee aan Turkije en de andere kandidaat-landen?
EnglishThe applicant countries are currently presenting their negotiating positions on fisheries.
De toetredingslanden bepalen thans hun onderhandelingspositie voor de visserij.
EnglishFor the applicant countries all this is, of course, a delicate problem.
Voor de kandidaatlanden is dit alles vanzelfsprekend een gevoelig liggende opgave.

Synoniemen (Engels) voor "applicant":

applicant
English
applicability
application