EN

applicable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
The President declared this not applicable to the topical debate.
Dat werd toen door de voorzitter niet van toepassing verklaard op het actualiteitendebat.
Articles 51 and 52 shall be applicable to fishery products.
De artikelen 51 en 52 zijn van toepassing op visserijproducten.
There is an international convention, and that naturally remains applicable here.
Er bestaat daar een internationale overeenkomst over, die natuurlijk ook in dit geval van toepassing blijft.
applicable
These thoughts are fully applicable to this report.
Deze beschouwingen zijn perfect toepasbaar op het onderhavige verslag.
This is also applicable to industrialized nations.
Een en ander is ook toepasbaar in de geïndustrialiseerde landen.
But it's applicable, again, to every organ system.
Maar het is toepasbaar, nogmaals, bij elk orgaansysteem.

Voorbeeldzinnen voor "applicable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn the light of the agreement, Amendments Nos 1 to 7 are no longer applicable.
Door het akkoord zijn de amendementen 1 tot en met 7 niet meer van toepassing.
EnglishWill this be applicable to monies changed from national currencies to the euro?
Geldt dit voorschrift ook bij de omwisseling van nationale valuta's in euro?
EnglishThis is not consistent with the conditions applicable to internal movements.
Dit wijkt echter af van de voorwaarden die gelden voor interne verplaatsingen.
EnglishIt thus falls to Member States to ratify this protocol so that it becomes applicable.
Het is dus aan de lidstaten dit protocol te ratificeren zodat het van kracht wordt.
EnglishThis derogation for small enterprises is applicable for the whole regulation.
Deze afwijking voor kleine ondernemingen geldt voor de gehele verordening.
EnglishAnd surely this principle is also 100 % applicable to our cultural heritage.
En dit geldt uiteraard ook voor de volle 100 % voor ons cultureel erfgoed.
EnglishPrecaution is applicable in situations where science cannot provide a conclusive answer.
Voorzorg heeft betrekking op de situatie dat wetenschap geen uitsluitsel kan geven.
EnglishThat resolution was adopted six months ago, and in fact it is already applicable.
Dat besluit is een half jaar geleden genomen en geldt eigenlijk nu al.
EnglishThis is applicable to any amount of things: monuments, objects, you name it.
Dat doen we tenslotte voor een groot aantal zaken: monumenten, objecten en noem maar op.
EnglishIt shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in iedere lidstaat.
EnglishThe Security Council’ s Resolution 1559 is not yet applicable to Damascus.
Voor Damascus geldt resolutie 1559 van de Veiligheidsraad vooralsnog niet.
EnglishThe Treaty provisions are fully applicable to trade in auditing services.
De bepalingen van het Verdrag gelden ten volle voor de handel in accountantsdiensten.
EnglishNor do we believe there is any need for a common rule applicable to young volunteers.
Wij vinden ook dat een gemeenschappelijk statuut voor jonge vrijwilligers overbodig is.
EnglishEven if it were applicable, I am not sure how much further forward it would take us.
Zelfs als zij van toepassing zou zijn, weet ik niet hoe veel we hiermee zouden opschieten.
EnglishFundamental social rights were not applicable in the United Kingdom.
Fundamentele sociale rechten moesten niet gelden voor het Verenigd Koninkrijk.
EnglishIn any case, it will not be applicable to the marketing year 1998/ 99.
Zij zal in ieder geval nog niet worden toegepast tijdens het verkoopseizoen 1998/99.
EnglishWe need a realistic, flexible and, above all, applicable directive.
Wij hebben een realistische, flexibele en bovenal uitvoerbare richtlijn nodig.
EnglishThis is also – not exclusively, of course – particularly applicable to energy policy.
Dit geldt ook in het bijzonder - maar uiteraard niet uitsluitend - voor het energiebeleid.
EnglishNeedless to say, everyone should adhere to the law, provided this is generally applicable.
Uiteraard dient ieder zich aan de wet te houden, maar wel de algemeen geldende wetten.
EnglishIt is to 2007 that the new Financial Perspective will first be applicable.
Het eerste jaar waarvoor die financiële vooruitzichten gelden is 2007.

Synoniemen (Engels) voor "applicability":

applicability
applicant
English
application