"to applaud" in het Nederlands

EN

"to applaud" - vertaling Nederlands

EN

to applaud [applauded|applauded] {werkwoord}

volume_up
Here, Members applaud when they hear certain proposals put forward that are deemed appropriate.
Hier applaudisseren afgevaardigden wanneer zij voorstellen aanhoren die zij gepast achten.
And will they all applaud when they are told that they, too, need to rearrange their own preferences in line with one?
Zullen al diegenen ook applaudisseren als hun gevraagd wordt hun eigen preferenties te heroriënteren?
I thank those Members who are applauding in advance what I am about to say.
Ik dank de collega's die bij voorbaat applaudisseren over wat ik ga zeggen.
If that is the shape of things to come, then we can only applaud this.
Als dat gaat gebeuren, kunnen wij dat alleen maar toejuichen.
That is something that we can applaud and encourage.
Dat is iets wat we kunnen toejuichen en aanmoedigen.
Mr President, if you act in this way, we will be the first to applaud you.
Mijnheer de Voorzitter, als u het zo doet, zullen wij de eersten zijn die u toejuichen.

Voorbeeldzinnen voor "to applaud" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe applaud, however, the fact that Croatia has not concluded such an agreement.
We juichen aan de andere kant toe dat Kroatië zo'n overeenkomst niet gesloten heeft.
EnglishI applaud the fact that the European Union wants to stand up for these people.
Dat de Europese Unie voor deze mensen op wil komen, juich ik van harte toe.
EnglishFor my part, I applaud the rapporteur's clarification that racism is not an opinion.
Ik ben ingenomen met de verduidelijking van de rapporteur dat racisme geen mening is.
EnglishWe must therefore applaud the Commission for what it has done in this area.
We dienen de Commissie daarom te prijzen voor hetgeen ze op dit gebied heeft gedaan.
EnglishI applaud Louis Grech on the emphasis on improving the effective use of the funds.
Ik ben blij met de nadruk die Louis Grech legt op een effectief gebruik van de middelen.
EnglishI applaud it, but we are waiting for the assessments with concrete results.
Een goede zaak, maar wij wachten op de evaluaties met concrete resultaten.
EnglishI think this deserves praise and that the House should applaud those concerned.
Ik denk dat dat prijzenswaardig is en dat het Parlement de medewerkers dankbaar moet zijn.
EnglishWe cannot always applaud the President of the Commission so enthusiastically.
We zijn het namelijk lang niet allemaal zo innig met de voorzitter van de Commissie eens.
EnglishMr President, if you act in this way, we will be the first to applaud you.
Mijnheer de Voorzitter, als u het zo doet, zullen wij de eersten zijn die u toejuichen.
EnglishThe drop in the structural funds for the current Member States I applaud.
De daling van de structuurfondsen voor de huidige lidstaten, juich ik toe.
EnglishI very much applaud the principle of having brought this up for debate.
Ik ben er een groot voorstander van dat we over dit soort zaken debatteren.
EnglishWe therefore applaud those sentiments in the Sörensen report which support our view.
Wij juichen de ideeën in het verslag-Sörensen die onze visie ondersteunen dan ook zeer toe.
EnglishI applaud the Commission's attempts to get these measures passed.
Ik juich de pogingen van de Commissie toe om deze maatregelen erdoor te krijgen.
EnglishLet me applaud the positive and constructive report of Mr Miranda.
Ik juich het positieve en constructieve verslag van de heer Miranda van harte toe.
EnglishI applaud the rapporteur for introducing a time limit for the Council decision.
Ik juich het toe dat de rapporteur een termijn voor de besluitvorming van de Raad wil invoeren.
EnglishI applaud his enthusiasm for the Cardiff summit, which follows that event.
Zijn enthousiasme voor de top van Cardiff, die na die wedstrijd plaatsvindt, juich ik toe.
EnglishI applaud everyone involved in this very forward-thinking scheme.
Ik prijs iedereen die betrokken is bij dit zeer op de toekomst gerichte programma.
EnglishI applaud the fact that games and sport in education will be linked up to developing countries.
Prima nu spel en sport in het onderwijs te verbinden met ontwikkelingslanden.
EnglishThirdly, we go along with and applaud restricting the use of pesticides.
In de derde plaats, staan wij achter een verdere beperking bij het gebruik van pesticiden.
EnglishLet's applaud Philips -- (Applause) -- for this gesture for humanity.
Applaus voor Philips. ~~~ (Applaus) -- voor dit gebaar voor de mensheid.