EN

appearance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Man: They -- Yeah, it's all in the appearance.
Man: Ja, het zit hem helemaal in het uiterlijke voorkomen.
So we've talked a lot about facial appearance.
We hebben veel gesproken over voorkomen.
(Laughter) And Nelson Mandela was quite surprised at the appearance of the singer and I was explaining to him at the time who she was.
Nelson Mandela was nogal verrast door het voorkomen van de zangeres en ik legde hem uit wie ze was.
Is this business about appearance and preoccupation with it a Western phenomenon?
Is dit gedoe over het uiterlijk en de preoccupatie ermee een typisch westers fenomeen?
By using silicones it is possible to improve their physical appearance.
Toepassing van siliconen maakt het mogelijk om het uiterlijk van het lichaam te herstellen.
Does it make a difference if warriors go to battle changing their appearance or not?
Maakt het verschil of soldaten ten strijde te trekken en hun uiterlijk veranderen of niet?
appearance
I find the Presidency's appearance in this House prior to every summit an interesting idea.
Ik vind het idee dat het voorzitterschap voor iedere topbijeenkomst voor dit Parlement dient te verschijnen, interessant.
Over the last few years, we have seen the appearance of much development and exploitation of woodland areas.
Wij hebben in de afgelopen jaren talrijke voorzieningen en inrichtingen van bosgebieden zien verschijnen.
Third, and most shockingly, he said that his appearance before the committee was 'a cry for help '.
Ten derde, en dit is het meest schokkend, zei hij dat zijn verschijnen in onze commissie een ' noodkreet ' was.
This Constitution organises a state with the appearance of unity, hiding the federalist mechanisms within it.
Deze Grondwet richt een staat in die de schijn wekt van een eenheid met een intern federale structuur.
   – Mr President, I have to tell Mr Harbour that appearance and reality are often not the same.
-- Mijnheer de Voorzitter, de realiteit is vaak anders dan de schijn, collega Harbour.
Mr President, contrary to appearances, the chocolate dossier is not at all frivolous.
Mijnheer de Voorzitter, schijn bedriegt en het dossier van de chocolade is helemaal niet onbelangrijk.
From all appearances, this is actually another form of death sentence, or execution, which is being implemented.
Naar het zich laat aanzien is dat een andere vorm van terdoodveroordeling of executie, maar die vindt dus wel plaats.
In this respect, it does not help no matter how many labels are put on food because the appearance itself misleads consumers.
In dit verband helpt het niet om het voedsel met van alles te etiketteren, aangezien het uiterlijk de consument direct misleidt.
This yearly best-seller is once more making its appearance, and it would be wrong if Parliament did not organise a plenary session debate on the subject, as the press already know about it.
Deze jaarlijkse bestseller wordt weer gepubliceerd en het zou verkeerd zijn als het Parlement hierover in de plenaire vergadering geen debat zou organiseren, aangezien de pers er al van afweet.
Design protection covers only the outward appearance of products.
De bescherming van ontwerpen heeft uitsluitend betrekking op de uiterlijke verschijning van producten.
We particularly applaud two firsts today - the appearance of the report in Braille in three languages, and the use of sign language in the debate.
We zijn vooral ingenomen met twee primeurs van vandaag: de verschijning van het verslag in braille in drie talen en het gebruik van gebarentaal tijdens het debat.
She tried to get into a restaurant to have a meal and was refused entry on the grounds that her physical appearance would put other diners off.
Zij wilde in een restaurant iets gaan eten, maar haar werd de toegang ontzegd, omdat haar aanblik klanten zou kunnen afschrikken.
appearance (ook: appearing)
appearance (ook: form, semblance, shape)

Voorbeeldzinnen voor "appearance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe know in some cultures, they go to war, they don't change their appearance.
We weten dat sommige culturen hun uiterlijk niet veranderen als ze oorlog voeren.
EnglishIs this business about appearance and preoccupation with it a Western phenomenon?
Is dit gedoe over het uiterlijk en de preoccupatie ermee een typisch westers fenomeen?
EnglishSince we have this power of codecision, we should put in an appearance and use it.
Wanneer wij deze beslissingsbevoegdheid hebben, laten wij er dan ook zijn.
EnglishThis is the first day -- it just gives the appearance that one is becoming the other.
Dit is de eerste dag. ~~~ Het geeft de indruk dat de een de ander wordt.
EnglishDoes it make a difference if warriors go to battle changing their appearance or not?
Maakt het verschil of soldaten ten strijde te trekken en hun uiterlijk veranderen of niet?
EnglishIf Timor is an urgent matter, his appearance was to be expected.
Als de kwestie-Timor zo dringend is, lijkt zijn aanwezigheid me vanzelfsprekend.
EnglishIf they change their appearance, 12 of 13 -- that's 90 percent -- kill, torture, mutilate.
Als ze hun uiterlijk veranderen, dan doden, martelen, verminken 12 van 13 - dat is 90%.
EnglishSadly, these unacceptable forms of behaviour have also made their appearance within the EU.
Helaas zijn deze onaanvaardbare vormen van gedrag ook in de EU opgedoken.
EnglishBut are we good at making the judgments on facial appearance and movement?
Maar zijn we goed in het nemen van beslissingen op basis van gelaatsuitdrukking en beweging?
EnglishIf they don't change their appearance, only one of eight kills, tortures or mutilates.
Als ze hun uiterlijk niet veranderen, dan doodt, martelt of verminkt slechts één van de acht.
EnglishThe first of these is the appearance of fictional candidates in lists of candidates.
Het eerste element betreft fictieve kandidaten op de kieslijsten.
EnglishBy using silicones it is possible to improve their physical appearance.
Toepassing van siliconen maakt het mogelijk om het uiterlijk van het lichaam te herstellen.
EnglishIn appearance, he resembled Mahatma Gandhi, minus the loincloth, plus orthopedic boots.
Uiterlijk leek hij op Mahatma Gandhi -- zonder de lendendoek, maar met orthopedische schoenen.
English   – Mr President, I have to tell Mr Harbour that appearance and reality are often not the same.
-- Mijnheer de Voorzitter, de realiteit is vaak anders dan de schijn, collega Harbour.
EnglishThis is my third appearance in Parliament to update you on developments.
Dit is al de derde keer dat ik het Parlement op de hoogte breng van huidige de stand van zaken.
EnglishThat was the whole area of education, youth and culture which did not make an appearance at all.
In het vijfjarenplan komen namelijk onderwijs, jeugd en cultuur in het geheel niet aan bod.
EnglishOver nearly all that immense time, Earth's appearance would have changed very gradually.
Gedurende bijna heel die immense tijd zou het uitzicht van de aarde heel geleidelijk zijn veranderd.
EnglishFor his final appearance of the day, the king of New York City.
Voor zijn laatste voorstelling van vandaag, de Koning van New York:
EnglishThe appearance of them would have been different -- which it is in all social animals.
Hun uiterlijk veranderde, zoals bij alle sociale dieren.
EnglishI can still remember your appearance on German television!
Ik herinner mij nog hoe u op de Duitse televisie victorie hebt gekraaid!

Synoniemen (Engels) voor "appearance":

appearance
appearing