"to appear to be" in het Nederlands

EN

"to appear to be" - vertaling Nederlands

EN to appear to be
volume_up
{onovergankelijk werkwoord}

to appear to be (ook: to appear)
volume_up
lijken {onov.ww.}
The economy is healthy and people appear to be facing the future with confidence.
De economie is gezond en de mensen lijken de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.
These proposals do not appear to me to be entirely irresponsible.
Dat lijken mij geen compleet onverantwoorde voorstellen.
That is something that the Member States now, at last, appear to have realised.
Ook de lidstaten lijken dat nu eindelijk begrepen te hebben.
to appear to be (ook: to appear)
volume_up
schijnen {onov.ww.}
International conciliation efforts appear to have failed.
De internationale bemiddelingspogingen schijnen gefaald te hebben.
There do not appear to be any risks, or at least they are not mentioned.
Risico's schijnen er niet te zijn of worden niet vermeld.
They appear to have been in position in Sweden for a number of weeks.
Zij schijnen een aantal weken in Zweden te zijn geweest.
to appear to be (ook: to appear)
volume_up
voorkomen {onov.ww.}
This is particularly true with regard to the TV standards which appear in some of the amendments.
Dat geldt speciaal voor de TV-standaarden die in sommige amendementen voorkomen.
It would appear that they are forgetting the basic principle that prevention of disease is better than cure.
Zij schijnen het basisbeginsel te veronachtzamen dat voorkomen beter is dan genezen.
Also, the English version contains entirely new language which does not appear in the other versions of the text.
In de Engelse versie staan ook dingen die in de andere versies van de tekst niet voorkomen.
to appear to be (ook: to appear)
volume_up
overkomen {onov.ww.}
As you mentioned cohesion funds, I will ask what may appear to be a simplistic question.
U had het over het Cohesiefonds en in dat verband zou ik u iets willen vragen wat op het eerste gezicht simplistisch kan overkomen.
A recent study at Penn State University found that when you smile, you don't only appear to be more likable and courteous, but you actually appear to be more competent.
Een recente studie aan de Universiteit van Penn State ontdekte dat wanneer je glimlacht, je niet slechts aardiger en hoffelijker lijkt, maar dat je ook meer competent overkomt.
to appear to be (ook: to appear)
volume_up
toeschijnen {onov.ww.}

Voorbeeldzinnen voor "to appear to be" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOnly latterly has the market grown and do high-dose tablets appear in the shops.
Pas de laatste tijd groeit de markt en komen hoge dosistabletten in de winkels.
EnglishThe composition of your Commission is perhaps more balanced than it might appear.
De samenstelling van uw Commissie is misschien wel evenwichtiger dan het lijkt.
EnglishAfter about three days, the bubbles will appear on the surface of the liquid.
Na ongeveer drie dagen verschijnen er bellen aan het oppervlak van de vloeistof.
EnglishIf there are some cases which appear to show the opposite, we must act accordingly.
Als er aanwijzingen zijn voor het tegendeel, moeten wij direct maatregelen nemen.
EnglishIn future the mix of energy sources will have to appear on the bill every year.
De mix van energiebronnen moet in de toekomst elk jaar op de rekening te zien zijn.
EnglishMoreover, the alternatives to nickel cadmium batteries appear to be far superior.
Bovendien blijken de alternatieven voor nikkelcadmiumbatterijen veel beter te zijn.
EnglishDrawing up a list of exemptions did not appear to be the right solution, either.
Het opstellen van een lijst met vrijstellingen zou evenmin een goede oplossing zijn.
EnglishThe outcome was that Commissioner McCreevy was summoned to appear before the House.
Als gevolg van deze uitspraken werd commissaris McCreevy op het matje geroepen.
EnglishTherefore what you said just now, Mr Roubatis, will also appear in the Minutes.
Daarom zal in de Notulen ook de aanbeveling staan die u zojuist heeft geformuleerd.
EnglishYou have the right to request that your words do not appear in the Minutes.
U hebt het recht te verzoeken om uw woorden niet in de notulen te laten opnemen.
EnglishAfter all, the future generations, our children, appear to be getting a rough deal.
De toekomstige generaties, onze kinderen, komen er namelijk wat bekaaid vanaf.
EnglishAgainst this background, the reasons given by the King appear somewhat unconvincing.
In dit licht komen de door de koning aangevoerde redenen weinig overtuigend over.
EnglishAs it would appear today, the country is breaking up into all kinds of groupings.
Het land valt, zoals het er op het ogenblik uitziet, in allerlei groeperingen uiteen.
EnglishThe Governing Council does not appear to command the support of the Iraqi people.
De regeringsraad schijnt niet door de Iraakse bevolking te worden gesteund.
EnglishIt would appear that we are addressing such issues in somewhat of a vacuum.
Het ziet ernaar uit dat we deze kwesties enigszins vanuit een vacuüm benaderen.
EnglishWe have said as much on previous occasions, but they appear not to trust us.
Dat hebben wij al vaker gezegd, maar naar het schijnt vertrouwt men ons niet.
EnglishSo what does not appear in the directive that we would have liked to see included?
Wat staat er niet in de richtlijn, wat hadden we nog graag willen bereiken?
EnglishSo, for example, here on the left we can see a snowflake as it would appear in nature.
Hier links zien we bv. ~~~ een sneeuwvlok, zoals die er in de natuur zou uitzien.
EnglishThat makes them special and they can therefore no longer appear in Annex IIa.
Dat betekent dat ze bijzonder zijn en dus niet langer in bijlage II bis mogen staan.
EnglishIt would appear that the Council has already decided on its common position.
Het schijnt dat de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt al aangegeven heeft.