EN

to appear [appeared|appeared] {werkwoord}

volume_up
In Category 2, the EUR 27 million entered for the restructuring of the fleet is not going to appear by magic.
In rubriek 2 zal het voor de herstructurering van de vloot opgevoerde bedrag van 27 miljoen euro niet als bij toverslag tevoorschijn komen.
Moreover, the alternatives to nickel cadmium batteries appear to be far superior.
Bovendien blijken de alternatieven voor nikkelcadmiumbatterijen veel beter te zijn.
But the Member States do not appear to be prepared to do that.
De lidstaten blijken daartoe niet bereid.
The actions of the Iranian regime appear to be heading in a different direction at the moment.
De daden van het Iraanse regime blijken op dit moment toch een andere kant op te gaan.

Voorbeeldzinnen voor "to appear" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOnly latterly has the market grown and do high-dose tablets appear in the shops.
Pas de laatste tijd groeit de markt en komen hoge dosistabletten in de winkels.
EnglishThe composition of your Commission is perhaps more balanced than it might appear.
De samenstelling van uw Commissie is misschien wel evenwichtiger dan het lijkt.
EnglishAfter about three days, the bubbles will appear on the surface of the liquid.
Na ongeveer drie dagen verschijnen er bellen aan het oppervlak van de vloeistof.
EnglishIf there are some cases which appear to show the opposite, we must act accordingly.
Als er aanwijzingen zijn voor het tegendeel, moeten wij direct maatregelen nemen.
EnglishIn future the mix of energy sources will have to appear on the bill every year.
De mix van energiebronnen moet in de toekomst elk jaar op de rekening te zien zijn.
EnglishMoreover, the alternatives to nickel cadmium batteries appear to be far superior.
Bovendien blijken de alternatieven voor nikkelcadmiumbatterijen veel beter te zijn.
EnglishDrawing up a list of exemptions did not appear to be the right solution, either.
Het opstellen van een lijst met vrijstellingen zou evenmin een goede oplossing zijn.
EnglishThe outcome was that Commissioner McCreevy was summoned to appear before the House.
Als gevolg van deze uitspraken werd commissaris McCreevy op het matje geroepen.
EnglishTherefore what you said just now, Mr Roubatis, will also appear in the Minutes.
Daarom zal in de Notulen ook de aanbeveling staan die u zojuist heeft geformuleerd.
EnglishYou have the right to request that your words do not appear in the Minutes.
U hebt het recht te verzoeken om uw woorden niet in de notulen te laten opnemen.
EnglishAfter all, the future generations, our children, appear to be getting a rough deal.
De toekomstige generaties, onze kinderen, komen er namelijk wat bekaaid vanaf.
EnglishAgainst this background, the reasons given by the King appear somewhat unconvincing.
In dit licht komen de door de koning aangevoerde redenen weinig overtuigend over.
EnglishAs it would appear today, the country is breaking up into all kinds of groupings.
Het land valt, zoals het er op het ogenblik uitziet, in allerlei groeperingen uiteen.
EnglishThe Governing Council does not appear to command the support of the Iraqi people.
De regeringsraad schijnt niet door de Iraakse bevolking te worden gesteund.
EnglishIt would appear that we are addressing such issues in somewhat of a vacuum.
Het ziet ernaar uit dat we deze kwesties enigszins vanuit een vacuüm benaderen.
EnglishFinally, prices do not appear to respond to changes in supply and demand.
Tot slot lijken de prijzen niet te reageren op veranderingen in vraag en aanbod.
EnglishWe have said as much on previous occasions, but they appear not to trust us.
Dat hebben wij al vaker gezegd, maar naar het schijnt vertrouwt men ons niet.
EnglishSo what does not appear in the directive that we would have liked to see included?
Wat staat er niet in de richtlijn, wat hadden we nog graag willen bereiken?
EnglishSo, for example, here on the left we can see a snowflake as it would appear in nature.
Hier links zien we bv. ~~~ een sneeuwvlok, zoals die er in de natuur zou uitzien.
EnglishThat makes them special and they can therefore no longer appear in Annex IIa.
Dat betekent dat ze bijzonder zijn en dus niet langer in bijlage II bis mogen staan.

Synoniemen (Engels) voor "appearance":

appearance