"to appeal against" in het Nederlands

EN

"to appeal against" - vertaling Nederlands

EN

to appeal against {werkwoord}

volume_up
protest aantekenen tegen
to appeal against
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?

Voorbeeldzinnen voor "to appeal against" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishComplainants must also be able to appeal against negative decisions.
Ook dient de klager in beroep te kunnen gaan tegen een negatieve beslissing.
EnglishIn less than two weeks Ms Lawal's appeal against her inhuman punishment comes up.
Over een kleine twee weken komt het beroep van mevrouw Lawal tegen haar onmenselijke straf voor.
EnglishIn addition, it must be possible to appeal against all decisions relating to confidentiality.
Tegen alle besluiten inzake geheimhouding moet bovendien beroep kunnen worden aangetekend.
EnglishAre you prepared to allow complainants to appeal against negative decisions?
Bent u bereid de klager beroepsmogelijkheden te geven indien een negatief advies wordt uitgebracht?
EnglishWe shall appeal against this resolution at the European Court of Justice.
Wij zullen bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beroep instellen tegen deze resolutie.
EnglishThis position, Mr Fabre-Aubrespy, may be wrong, and you all know how to appeal against it.
Misschien is dit niet het juiste standpunt, mijnheer FabreAubrespy, en dan weet u hoe u hiertegen in beroep kunt gaan.
EnglishI am thinking here, in particular, of those circumstances in which a company wishes to appeal against the Commission's ruling.
Vooral wanneer een onderneming beroep aantekent tegen de beslissing van de Commissie.
EnglishWhat we need is a European appeal option against decisions taken by national competition authorities.
Wat we nodig hebben, is een Europese beroepsmogelijkheid tegen besluiten van nationale mededingingsautoriteiten.
EnglishThe owners put forward an appeal against the non-conviction of the property developer two years ago.
De eigenaren tekenden twee jaar geleden beroep aan tegen het feit dat één der projectontwikkelaars niet werd veroordeeld.
EnglishIt was on the basis of that guarantee alone that I was able to support the appeal against the framework decision at the time.
Uitsluitend vanwege die garantie kon ik destijds instemmen met de aanvechting van het kaderbesluit.
EnglishThe Commission has already announced that it does intend to appeal against the WTO panel's findings.
De Commissie heeft al aangekondigd dat zij voornemens is inderdaad beroep aan te tekenen tegen de conclusies van het WTO-panel.
EnglishCan I appeal against a decision?
EnglishAnd even in such clear cases, you want to impose the suspensive effect of an appeal against a deportation order.
En zelfs in de zeer duidelijke gevallen wilt u de opschortende werking van de beroepsprocedure tegen een refoulement-besluit opleggen.
EnglishAnd in any case, should we not appeal against a decision to imprison a Spanish businessman on the basis of the Helms-Burton Act?
En is het in elk geval niet zo dat een Spaans ondernemer die nu juist omwille van de Helms-Burtonwet in de gevangenis zit, bescherming verdient?
EnglishIt is precisely the European Court of Justice to which employees can take recourse if they wish to appeal against a judgement in disciplinary proceedings.
Ambtenaren kunnen juist bij het Europees Hof van Justitie een klacht indienen tegen een uitspraak in een tuchtprocedure.
EnglishI would remind you that this is not an imagined danger because Parliament has decided to lodge an appeal against the Solana decision.
Ik herinner u eraan dat gevaar is niet denkbeeldig, want het Europees Parlement heeft besloten om in beroep te gaan tegen het Solana-besluit.
EnglishI believe that the vast majority of Members of this Parliament would wish the Commission to appeal against this shocking decision.
Ik denk dat de overgrote meerderheid van de leden van dit Parlement wil dat de Commissie tegen een dergelijk schokkend besluit beroep aantekent.
EnglishOn the contrary, it must be possible to take an appeal against a WTO decision to the ILO or to the competent bodies of the United Nations.
Er moet juist beroep kunnen worden aangetekend tegen een beslissing van de WTO bij de IAO of de bevoegde organen van de Verenigde Naties.
Englishto appeal against
EnglishDetainees are free to leave the UK at any time to return to their country of origin, and have a right of appeal against the decision.
De gedetineerden mogen het VK op elk gewenst moment verlaten om terug te keren naar hun land van herkomst en kunnen tegen het besluit in beroep gaan.

Vergelijkbare vertalingen voor "to appeal against" in Nederlands

against voorzetsel
appeal zelfstandig naamwoord
to hold against werkwoord
to fight against werkwoord
to be against werkwoord