EN

apparently {bijwoord}

volume_up
Apparently, the world financial crisis took everyone by surprise.
Blijkbaar werd iedereen verrast door de internationale financiële crisis.
Apparently no one at that meeting pronounced the Constitution dead.
Blijkbaar heeft niemand bij die bijeenkomst de Grondwet dood verklaard.
Apparently, we should not expect much from Washington in the short term either.
Ook van Washington moeten we blijkbaar op korte termijn niet veel verwachten.
We have come to the conclusion that controls are apparently ineffective.
Wij hebben geconstateerd dat de controles duidelijk onvoldoende zijn.
Some others apparently would prefer a reference in Article 8.
Het is duidelijk dat sommige anderen voor een verwijzing zijn in artikel 8.
The COM has apparently expanded the market.
De GMO heeft deze markt duidelijk omhoog gestuwd.
apparently (ook: seemingly)
Apparently, 26 % of rapid alerts in 2002 were caused by fish.
Schijnbaar had in 2002 26 procent hiervan betrekking op vis.
An apparently elegant solution was being proposed, which undermined the WTO negotiations somewhat.
Er werd een schijnbaar elegante oplossing voorgesteld om de WTO-onderhandelingen min of meer te omzeilen.
And they are very happy with that, apparently.
En ze zijn daar heel gelukkig mee, schijnbaar.
You apparently referred the matter back to Spain's representation.
U heeft de procedure klaarblijkelijk teruggegeven aan deze vertegenwoordiging.
And this Parliament is apparently very fond of disciplinary sanctions.
En klaarblijkelijk hecht dit Parlement nogal veel waarde aan disciplinaire sancties.
Apparently the Romulans are interested in talking.
Klaarblijkelijk zijn de Romulans geïnteresseerd in besprekingen.
Mr President, behaviour which is apparently irrational usually has an explanation.
Mijnheer de Voorzitter, ogenschijnlijk irrationeel gedrag heeft meestal wel een verklaring.
Hence our vote in favour, albeit with criticisms of the attempts to contaminate apparently positive aims.
Daarom hebben wij voorgestemd, hoewel wij kritisch staan tegenover de uitholling van ogenschijnlijk positieve doelstellingen
Ogenschijnlijk vrij.
Apparently the Commission launched a study some time ago.
De Commissie is, naar het schijnt, enige tijd geleden een onderzoek gestart.
Apparently, this question was not even raised in Elsinore.
Naar het schijnt kwam die vraag in Elsingör niet eens ter sprake.
Apparently, this is a very difficult area for Turkey.
Naar het schijnt is dit voor Turkije een heel moeilijk punt.
apparently (ook: seemingly)

Voorbeeldzinnen voor "apparently" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishApparently, it makes no sense in this House to mention the outlawing of Batasuna.
Het heeft kennelijk geen zin de verbanning van Batasuna in dit Parlement te noemen.
EnglishApparently, we should not expect much from Washington in the short term either.
Ook van Washington moeten we blijkbaar op korte termijn niet veel verwachten.
EnglishHe was killed, together with a priest, apparently by a group of paramilitaries.
Blijkbaar werd hij, samen met een priester, vermoord door een groep paramilitairen.
EnglishAlongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
Naast dit actieplan voor Afrika, bestaat er naar verluidt een nieuw plan van de FAO.
EnglishAn example of this can be found in an area as apparently banal as urban transport.
Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij een zo doodgewoon onderwerp als het stadsvervoer.
EnglishAnd apparently, he disobeyed God, and that's the ultimate disobedience to authority.
Hij was ongehoorzaam aan God. ~~~ Dat is de ultieme ongehoorzaamheid aan het gezag.
EnglishThese can apparently take the form of gene toxic and carcinogenic effects.
Zij zouden de vorm kunnen krijgen van genetoxische en kankerverwekkende effecten.
EnglishThis military equipment is apparently going to be used to destroy cocaine plantations.
Met deze militaire uitrusting moeten zogenaamd de cocaplantages vernietigd worden.
EnglishHe apparently lost an eye in battle, which is why he is always shown in profile.
Hij heeft een oog verloren in de strijd en daarom wordt hij altijd in profiel afgebeeld.
EnglishApparently the international radura label is sending Mrs Bloch von Blottnitz blind.
Het internationale rad-symbool maakt mevrouw Bloch Von Blottnitz kennelijk zeer boos.
EnglishI have just explained why these two problems are not linked, at least not apparently.
Op het eerste gezicht houden deze twee vraagstukken geen verband met elkaar.
EnglishIt sent a warning apparently back in December, but we are now in March.
Kennelijk heeft zij in december een waarschuwing gestuurd, maar het is nu maart.
EnglishSo this figure appears in a covering letter which was apparently leaked.
Dus die cijfers staan in een begeleidende brief, en blijkbaar is dat uitgelekt.
EnglishNow, apparently, we are caught up in some real live...... complex-ass, espionage shit.
Het lijkt er op dat we verzeild zijn geraakt in echte...... complexe spionage-troep.
EnglishLet us wait a moment for the Commissioner, who is apparently just arriving.
We kunnen even wachten tot de commissaris er is, want hij schijnt er zo aan te komen.
EnglishThey are apparently considered to be dangerous in the United States but not in Europe.
Kennelijk worden ze in de Verenigde Staten als gevaarlijk gezien maar in Europa niet.
EnglishApparently some 450,000 jobs are lost in the EU every year as a result.
Elk jaar zou dit ongeveer 450.000 arbeidsplaatsen in de Europese Unie kosten.
EnglishWhoever speaks on behalf of the Union apparently is also punished on behalf of the Union.
Wie namens de Unie het woord voert, krijgt blijkbaar ook namens de Unie de klappen.
EnglishMr President, behaviour which is apparently irrational usually has an explanation.
Mijnheer de Voorzitter, ogenschijnlijk irrationeel gedrag heeft meestal wel een verklaring.
EnglishThis reports mentions delays, which are, apparently, increasingly frequent.
Dit verslag maakt melding van de steeds talrijker wordende vertragingen.