EN

apparatus {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Wij hebben nu een apparaat dat functioneert.
In other words, both in London and in Stockholm there is a consolidated regulatory apparatus.
Met andere woorden, zowel in Londen als in Stockholm is er sprake van een geconsolideerd toezichthoudend apparaat.
Indeed, there can be no change without comprehensive reform of the structures and apparatus of administration.
Zonder een ingrijpende hervorming van de structuren en het administratieve apparaat zou geen enkele verandering mogelijk zijn geweest.
(Laughter) We filter through some simple apparatuses; we collect on the order of a billion microbes from just a day filtering on top of a building in New York City.
(Gelach) We filteren met enkele eenvoudige toestellen; we verzamelen ongeveer een miljard microben door een enkele dag te filteren bovenop een gebouw in New York City.

Voorbeeldzinnen voor "apparatus" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd suppose they have, you know, very different sensory apparatus, and so on.
En stel dat ze, zeg, totaal verschillende zintuigelijke capaciteiten hebben enzo.
EnglishSo you can remove 90 percent of the root apparatus and the plants [continue] to work.
Je kan dus 90 procent van het wortelstelsel wegnemen en de planten werken verder.
EnglishReinforcement of the government apparatus should take centre stage in aid provision.
In de steun zou versterking van het overheidsapparaat een centrale plaats moeten krijgen.
EnglishThat would mean an immense extension of the apparatus of officialdom.
Daarvoor zouden buitensporig veel nieuwe ambtenaren moeten worden aangeworven.
EnglishIf the subsidy were removed, this control apparatus would be unnecessary.
Als deze subsidie zou vervallen, zou dit controleorgaan overbodig zijn.
EnglishAlmost all areas of technology are linked with use of programmable apparatus.
Op vrijwel alle terreinen van technologie wordt gebruikgemaakt van programmeerbare apparatuur.
EnglishHere were have on the left, the Internet and on the right, the root apparatus.
Hier links hebben we het internet en rechts het wortelstelsel.
EnglishIt is not only the applicant countries which need an efficient government apparatus.
Voorzitter, niet alleen de toetredende landen hebben een goed functionerend overheidsapparaat nodig.
EnglishSo neurons are the information processing apparatus that those communities of cells built up.
Dus neuronen zijn het informatieverwerkingsapparaat dat die gemeenschappen van cellen bouwden.
EnglishHe gets tied up to the shock apparatus in another room.
Hij wordt vastgebonden aan de elektro-schokgenerator in een andere kamer.
EnglishThey do seem to get snarled up in the Commission apparatus, but I do not want to go into that now.
Dan blijkt dat ergens in de Commissiemachinerie - ik ga daar nu niet op in - toch vast te lopen.
EnglishA crucial element in this is a properly functioning government apparatus in the developing countries.
Een cruciaal element hierbij is een behoorlijk functionerend overheidsapparaat in de ontwikkelingslanden.
EnglishHowever, there is no functioning supervisory apparatus.
Er bestaat echter geen goed functionerend controleapparaat.
EnglishIn other words, both in London and in Stockholm there is a consolidated regulatory apparatus.
Met andere woorden, zowel in Londen als in Stockholm is er sprake van een geconsolideerd toezichthoudend apparaat.
EnglishWe would like to see an investigation of the charges against the current Commission and the apparatus of officials.
Wij wensen dat de verdenkingen tegen de huidige Commissie en de ambtenaren onderzocht worden.
EnglishIndeed, the IOPCF apparatus looks particularly perverse.
Het IOPCF-systeem lijkt bijzonder slecht te werken.
EnglishNow, how is Islam a technology in this conceptual apparatus?
EnglishIn other words, the security apparatus which should guarantee stability, is divided over two camps.
Met andere woorden, het veiligheidsapparaat dat garant zou moeten staan voor stabiliteit, is verdeeld over beide kampen.
EnglishFinally, European immigration policy has been reduced by the Member States to its repressive apparatus.
Uiteindelijk hebben de lidstaten het Europese immigratiebeleid teruggebracht tot louter het repressieapparaat ervan.
EnglishThe wiring from your sensory apparatus to those bits is shorter than the bits that have to pass through the thinky bit, the cortex.
De bedrading van je zintuigen naar die stukken is korter dan naar je denkorgaan, de cortex.

Synoniemen (Engels) voor "apparatus":

apparatus
English
breathing apparatus