EN

apology {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I am prepared to accept his apology, and I hope that this matter can be forgotten.
Ik ben bereid zijn excuses te aanvaarden en ik hoop dat we deze zaak daarmee kunnen vergeten.
Had je mijn excuses verwacht?
Apologies were made and the data tap was turned off immediately.
Er werden excuses aangeboden en de gegevenskraan werd acuut dichtgedraaid.
apology (ook: excuse)
And without so much as an apology...... you ran off with that sideshow phony.
En zonder ook maar één excuus... ging je ervandoor met die nep-circusartiest.
I think an apology is the least that could have been expected.
Ik vind dat een excuus op z'n minst op zijn plaats zou zijn geweest.
Has there been any kind of apology for what the Foreign Minister said?
Is er een soort van excuus geuit voor datgene wat de minister van buitenlandse zaken heeft gezegd?
There is no provision for an apology or correction of mistakes.
Er wordt niet voorzien in de mogelijkheid tot verontschuldiging of herstel van vergissingen.
It's a sincere apology, and they take it very seriously.
Het is een oprechte verontschuldiging en ze nemen het heel serieus.
I will make my first apology for referring to the rapporteur as the chairman.
Maar eerst wil ik mijn verontschuldiging maken voor het feit dat ik de rapporteur zojuist voorzitter noemde.
It is an apology, an excessively one-sided enumeration of the Constitution ’ s many benefits.
Het is een apologie, een te eenzijdige opsomming van de vele pluspunten van de grondwet.
My gratitude also goes to the Minister, Mr Van Mierlo, for his detailed apology of the CFSP in 1996.
Dank ook aan minister Van Mierlo voor zijn uitgebreide apologie van het GBVB in het jaar 1996.
This is precisely what is known as an apology for terrorism and I would therefore like to express my solidarity with Mr Titley in relation to what has happened to him and what he has said today.
Dit is precies wat wordt bedoeld met de apologie van het terrorisme; daarom wil ik mijn solidariteit betuigen met de heer Titley om wat hem overkomen is en om wat hij hier vandaag heeft gezegd.

Voorbeeldzinnen voor "apology" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd without so much as an apology...... you ran off with that sideshow phony.
En zonder ook maar één excuus... ging je ervandoor met die nep-circusartiest.
EnglishI make no apology for this approach; I firmly believe that it is the correct one.
Ik kom hier recht vooruit en ik ben er ten volle van overtuigd dat dit de juiste aanpak is.
EnglishI was very glad to see Goldie Hawn, because I had an apology to make to her.
Ik was heel blij om Goldie Hawn te zien, omdat ik mij bij haar nog moest verontschuldigen.
EnglishI am prepared to accept his apology, and I hope that this matter can be forgotten.
Ik ben bereid zijn excuses te aanvaarden en ik hoop dat we deze zaak daarmee kunnen vergeten.
EnglishI would like to begin with a word of apology on behalf of my colleague David Byrne.
Om te beginnen moet ik mijn collega, David Byrne, verontschuldigen.
EnglishAfter this apology, therefore, you have the floor for two minutes.
Daarom geef ik u nu, na mij te hebben verontschuldigd, voor twee minuten het woord.
EnglishLet me begin with a word of apology for my delayed arrival this afternoon.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil mij allereerst verontschuldigen omdat ik vanmiddag te laat was.
EnglishIt is an apology, an excessively one-sided enumeration of the Constitution ’ s many benefits.
Het is een apologie, een te eenzijdige opsomming van de vele pluspunten van de grondwet.
EnglishIt is perfectly appropriate to make her an apology in writing.
Het aanbieden van schriftelijke verontschuldigingen is hier zeer zeker op zijn plaats.
EnglishMr Rosado Fernandes, you have apologized, and Mr Blak has accepted that apology.
Mijnheer Rosado Fernandes, u hebt uw verontschuldigingen aangeboden, en de heer Blak heeft deze aanvaard.
EnglishThe Katiforis report is a crude apology for the broad economic policy guidelines of the Member States.
Van de 29 paragrafen beginnen er 8 met instemming en 4 met felicitaties aan zichzelf.
EnglishHas there been any kind of apology for what the Foreign Minister said?
Is er een soort van excuus geuit voor datgene wat de minister van buitenlandse zaken heeft gezegd?
EnglishI make no apology for this and I am glad to note support for this line in one of the reports.
Ik verontschuldig me daar niet voor en ik ben blij dat een van de verslagen dit voorstel steunt.
EnglishThere is no provision for an apology or correction of mistakes.
Er wordt niet voorzien in de mogelijkheid tot verontschuldiging of herstel van vergissingen.
EnglishI think an apology is the least that could have been expected.
Ik vind dat een excuus op z'n minst op zijn plaats zou zijn geweest.
EnglishI will make my first apology for referring to the rapporteur as the chairman.
Maar eerst wil ik mijn verontschuldiging maken voor het feit dat ik de rapporteur zojuist voorzitter noemde.
EnglishBut there is one thing that I would ask for, and that is an apology from Mr Ferber.
Ik verwacht dat de heer Ferber zich verontschuldigt.
EnglishThis is not a poor apology, this is increasingly the real thing in international relations.
Dat is geen slap aftreksel, dat is in toenemende mate the real thing in de internationale verhoudingen.
EnglishMy gratitude also goes to the Minister, Mr Van Mierlo, for his detailed apology of the CFSP in 1996.
Dank ook aan minister Van Mierlo voor zijn uitgebreide apologie van het GBVB in het jaar 1996.
EnglishMr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag in het kort als persoonlijk feit mijn spijt aan de Vergadering willen betuigen.

Synoniemen (Engels) voor "apology":

apology