"apart from that" in het Nederlands

EN

"apart from that" - vertaling Nederlands

EN

apart from that

volume_up
Apart from the fact that they would be awkward to set, it might mean that one sector is favoured and it might therefore distort competition.
Behalve dat die moeilijk uitvoerbaar zijn, kan het betekenen dat een bepaalde sector wordt bevoordeeld en dat zo de concurrentie wordt verstoord.
Apart from the fact that this is a cumbersome procedure, which might frustrate the Council, the rapporteur's proposal had two drawbacks.
Behalve dat het hier om een logge procedure gaat, die de Raad wel eens hinderlijk zou kunnen gaan vinden, heeft het voorstel volgens ons twee nadelen.
Apart from tolerating, and even, as we know, promoting, a climate of intimidation and violence, Mugabe has made considerable errors of judgement.
Behalve dat Moegabe zoals bekend een klimaat van intimidatie en geweld heeft getolereerd en aangemoedigd, heeft hij ook nog eens aanzienlijke beoordelingsfouten gemaakt.

Voorbeeldzinnen voor "apart from that" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishApart from that, Mr President, I should like to say a word about the Commission.
Voor het overige, Voorzitter, moet ik toch een woord zeggen over de Commissie.
EnglishThat has no place in this report, which, apart from this, has my full support.
Dat past niet bij het verslag, dat afgezien daarvan mijn volledige steun geniet.
EnglishBiofuels have, apart from the positive C02 effect, other environmental effects too.
Biobrandstoffen hebben naast het positieve CO2-effect ook andere milieueffecten.
EnglishQuite apart from this, however, the conditions of competition are completely awry.
Afgezien daarvan zijn echter ook de concurrentievoorwaarden volstrekt verkeerd.
EnglishBut apart from this system, they designed 52 beautiful water bodies around this town.
Maar behalve dit systeem, ontwierpen ze 52 mooie watergebieden rondom deze stad.
EnglishApart from these two points, we are able to support the proposals in general.
Buiten die twee punten kunnen wij de voorstellen in het algemeen wel steunen.
EnglishThe French farmers are on their own again, apart from some support from Ireland.
Landbouwnatie Frankrijk staat er alleen voor, op de steun van Ierland na.
EnglishSo, apart from the subsidiarity which each of us respects, it is about that.
Dus nog los van de subsidiariteit die ieder van ons respecteert, gaat het daarover.
EnglishThey produce hardly any goods that anyone wants to buy apart from military equipment.
Op wapens na produceert het land immers nauwelijks producten die in trek zijn.
EnglishQuite apart from the multilingualism issue, this is also a very serious problem.
Dat is - - de meertaligheid even buiten beschouwing gelaten - - een heel ernstige zaak.
EnglishHowever, apart from this shared sentiment, I am also pleased for other reasons.
Naast dit gedeelde gevoelen ben ik echter ook vanwege andere redenen blij.
EnglishApart from that, I have no other objection to the rapporteur's excellent report.
Voor het overige heb ik geen aanmerkingen op het uitstekende verslag van de rapporteur.
EnglishDo you know what we have achieved with Socrates, quite apart from the tangible results?
Naast alle inhoudelijke resultaten is ons overigens nog iets met SOCRATES gelukt.
EnglishApart from that, I agree with many of the criticisms that have been made.
Ook is er nog een impliciet kritiekpunt dat niet met zoveel woorden is genoemd.
EnglishApart from anything else, it's often rather unsatisfactory to do so in the subjunctive.
Dat is vaak niet zo bevredigend, vooral als dit gebeurt in de aanvoegende wijs.
EnglishApart from that, we do not have a truly specific strategy for fighting AIDS.
Daarnaast hebben wij geen echte specifieke strategie om aids te bestrijden.
EnglishAll of our groups were in agreement in committee, apart from the PPE Group.
Binnen de commissie waren alle fracties behalve de EVP het met elkaar eens.
EnglishSecondly, then, apart from acknowledging our mistakes, we need suggestions.
Naast de erkenning dat er fouten zijn gemaakt moeten er ook voorstellen worden gedaan.
EnglishApart from this, on the occasion of this debate, we would like to note a few concerns.
Voor het overige willen we in dit debat onze bezorgdheid uiten over een aantal zaken.
EnglishSo what can a Charter of this kind bring to the situation, apart from serious confusion?
Wat kan het Handvest in deze vorm nog toevoegen behalve ernstige verwarring?

Vergelijkbare vertalingen voor "apart from that" in Nederlands

from voorzetsel
that voornaamwoord
that voegwoord
Dutch
apart bijwoord