EN

apart {bijwoord}

volume_up
apart
But that apart, it is important that an official visit takes place.
Maar los daarvan is het erg belangrijk dat er een officieel bezoek plaatsvindt.
So, apart from the subsidiarity which each of us respects, it is about that.
Dus nog los van de subsidiariteit die ieder van ons respecteert, gaat het daarover.
These reforms are necessary quite apart from the wider context of Agenda 2000.
Deze hervormingen zijn noodzakelijk, ook los gezien van het meer algemene kader van Agenda 2000.
What sets this programme apart is that it involves the participation of partners from Africa, where the programme is to be implemented.
Bijzonder aan dit programma is dat de Afrikaanse partners ter plekke bij de uitvoering ervan betrokken zullen worden.
But apart from some imprecisions of this kind, the report is, I have already said, very accurate indeed and very well written.
Maar behalve enkele van dit soort onnauwkeurigheden is het verslag, zoals ik reeds heb gezegd, heel accuraat en bijzonder goed geschreven.
An issue which is particularly close to my heart, as a local administrator apart from anything else, is reducing the number of masts in residential areas.
Een thema dat mijn bijzondere interesse heeft, ook in mijn hoedanigheid van plaatselijk bestuurder, is de vermindering van het aantal antennes in woonwijken.
apart (ook: asunder)
And the top of this mountain range is splitting apart, creating a rift valley.
De top van deze bergketen splijt uiteen, wat een vallei creëert.
However, people's views on what makes a good or bad treaty are still miles apart.
De opvattingen over wat een goed en wat een slecht verdrag is liggen echter nog mijlenver uiteen.
Despite a compromise, the European Parliament and the Council are still far apart.
Hoewel er een compromis is gesloten, liggen de standpunten van het Europees Parlement en de Raad nog ver uiteen.
apart (ook: separately)
I wonder why they met in parallel, and thousands of kilometres apart, rather than together.
Ik vraag me af waarom ze niet samen vergaderden, maar apart, duizenden kilometers van elkaar verwijderd!
Another problem is that remand prisoners are not held apart from those who have been convicted and sentenced.
Een ander probleem is het feit dat mensen in voorarrest niet apart worden gehouden van diegenen die inmiddels schuldig bevonden en veroordeeld zijn.
I hope that the Union might serve as a model to Northern Ireland, that so much more can be achieved collectively than apart.
Ik hoop dat de Europese Unie model kan staan voor Noord-Ierland en dat de mensen daar zullen inzien dat zij samen veel meer kunnen bereiken dan apart.
That is separate and apart from the animal kingdom.
Dat is gescheiden en verschillend van het dierenrijk.
Many mammals have to produce contact calls when, say, a mother and calf are apart.
Veel zoogdieren moeten contactroepen maken, bijvoorbeeld als moeder en jong gescheiden zijn.
The couple were forced to live apart, because she was unable to visit him and he was not permitted to visit her.
Ze waren gedwongen gescheiden te leven, omdat zij hem niet kon bezoeken en hij haar niet mocht bezoeken.
Quite apart from anything else, these integrated guidelines are a step in this direction.
Al het andere terzijde gelaten, doen wij met deze geïntegreerde richtsnoeren een stap in die richting.
I have to say that, expressions of concern apart, there do not appear to be any concrete proposals.
Er bestaan dus blijkbaar, alle uitingen van bezorgdheid even terzijde gelaten, geen concrete voorstellen op dit punt.
Apart from that, it is not just the people of East Timor who are persecuted but the Indonesians themselves.
Dit echter terzijde gelaten, zijn het niet alleen de mensen op Oost-Timor die vervolgd worden, maar ook de Indonesiërs zelf.
NL

apart {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Apart inzamelen is vanuit milieuoogpunt niet effectief.
The separate collection of these is not environmentally effective.
Het systeem van financiële controle vormt een hoofdstuk apart in de onderhandelingen.
The financial control system forms a separate chapter in the negotiations.
Mijns inziens is het noodzakelijk om apart te stemmen over de drie voorstellen.
It seems to me that a separate vote is necessary on each of these three proposals.
Wij zouden dus eerst over de oorspronkelijke tekst moeten stemmen, waarin " vrije en eerlijke wereldhandel " stond, en vervolgens apart over de woorden " sociaal evenwichtige ".
We should therefore vote on the original text saying " free and fair world trade " and then vote separately on " socially-balanced ".

Voorbeeldzinnen voor "apart" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf that amusement park were rusty and falling apart, you'd never go on the ride.
Als het attractiepark roestig is en uit elkaar valt, ga je niet in de attracties.
EnglishApart from that, Mr President, I should like to say a word about the Commission.
Voor het overige, Voorzitter, moet ik toch een woord zeggen over de Commissie.
EnglishThat has no place in this report, which, apart from this, has my full support.
Dat past niet bij het verslag, dat afgezien daarvan mijn volledige steun geniet.
EnglishBiofuels have, apart from the positive C02 effect, other environmental effects too.
Biobrandstoffen hebben naast het positieve CO2-effect ook andere milieueffecten.
EnglishQuite apart from this, however, the conditions of competition are completely awry.
Afgezien daarvan zijn echter ook de concurrentievoorwaarden volstrekt verkeerd.
EnglishBut apart from this system, they designed 52 beautiful water bodies around this town.
Maar behalve dit systeem, ontwierpen ze 52 mooie watergebieden rondom deze stad.
EnglishApart from these two points, we are able to support the proposals in general.
Buiten die twee punten kunnen wij de voorstellen in het algemeen wel steunen.
EnglishIt pulls much stronger on one side than the other and the cloud is stripped apart.
Hij trekt aan een kant veel sterker dan aan de andere en de wolk scheurt uit elkaar.
EnglishThe French farmers are on their own again, apart from some support from Ireland.
Landbouwnatie Frankrijk staat er alleen voor, op de steun van Ierland na.
EnglishSerendipity brought us together...... and no force on earth could tear us apart.
Het lot bracht ons samen... en er is niets op aarde dat ons kan scheiden.
EnglishSo, apart from the subsidiarity which each of us respects, it is about that.
Dus nog los van de subsidiariteit die ieder van ons respecteert, gaat het daarover.
EnglishThey produce hardly any goods that anyone wants to buy apart from military equipment.
Op wapens na produceert het land immers nauwelijks producten die in trek zijn.
EnglishAnd if your employees can't tell them apart, neither can your consumers."
Als je werknemers ze niet kunnen onderscheiden, kunnen je klanten dat ook niet."
EnglishQuite apart from the multilingualism issue, this is also a very serious problem.
Dat is - - de meertaligheid even buiten beschouwing gelaten - - een heel ernstige zaak.
EnglishHowever, apart from this shared sentiment, I am also pleased for other reasons.
Naast dit gedeelde gevoelen ben ik echter ook vanwege andere redenen blij.
EnglishApart from that, I have no other objection to the rapporteur's excellent report.
Voor het overige heb ik geen aanmerkingen op het uitstekende verslag van de rapporteur.
EnglishDo you know what we have achieved with Socrates, quite apart from the tangible results?
Naast alle inhoudelijke resultaten is ons overigens nog iets met SOCRATES gelukt.
EnglishApart from that, I agree with many of the criticisms that have been made.
Ook is er nog een impliciet kritiekpunt dat niet met zoveel woorden is genoemd.
EnglishIt completely blows apart the way that perfume is, and provides a whole new format.
Het haalt volledig overhoop wat een parfum is, en creëert een nieuw format.
EnglishApart from anything else, it's often rather unsatisfactory to do so in the subjunctive.
Dat is vaak niet zo bevredigend, vooral als dit gebeurt in de aanvoegende wijs.

Synoniemen (Engels) voor "apart":

apart
apartment
English