"Anything but!" in het Nederlands

EN

"Anything but!" - vertaling Nederlands

EN

Anything but! {voornaamwoord}

volume_up
Anything but!
It is anything but; it is a tyranny run by religious extremists.
Het is allesbehalve een democratie, het is een tirannie die door religieuze extremisten wordt geleid.

Voorbeeldzinnen voor "Anything but!" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHardly anything contained more than one ingredient, because it was an ingredient.
Er was nauwelijks iets met meer dan één ingrediënt, want het was een ingrediënt.
EnglishThey are sold in the name of forced labor, camel jockeying, anything, everything.
Ze worden verkocht voor dwangarbeid, voor het berijden van kamelen, voor alles.
EnglishSo, carbon dioxide -- the stuff we want to get rid of -- not sugar, not anything.
Dus, koolstofdioxide -- dat spul waar we vanaf willen -- geen suiker, niets meer.
EnglishAnd we also have to stop arguing that agricultural reform must not cost anything!
Wij mogen dan ook niet zeggen dat de hervorming van de landbouw niets mag kosten.
EnglishThey were faced with bankruptcy and anything was going to be a relief to them.
Zij stonden oog in oog met een bankroet en ieder alternatief was een opluchting.
EnglishWe haven't seen anything yet in our development work that says that isn't possible.
We hebben in onze ontwikkeling nog niets gezien dat erop duidt dat dat niet kan.
EnglishI know it is hard to make anything much of that, but I had to get it off my chest.
Ik neem aan dat u er niet veel mee kunt beginnen, maar ik moest het even kwijt.
EnglishThis means we are giving the Council an excellent argument not to do anything more.
Dat wil zeggen: we geven de Raad een schitterend argument om niets meer te doen.
EnglishIf anything, the European defence identity should serve to strengthen NATO ".
Zij, die Europese defensie-identiteit, dient juist ter versterking van de NAVO. "
EnglishBut unfortunately it took quite considerable time for anything to be done on that.
Maar helaas heeft het een hele poos geduurd voordat er iets aan die zaak gebeurde.
EnglishI'm going to talk about why we are so fatalistic about doing anything about aging.
Ik ga praten over waarom we zo fatalistisch zijn over iets doen tegen veroudering.
EnglishNobody is quite sure what they do; sometimes we wonder whether they do anything.
We weten niet zo heel goed wat ze doen, en soms vragen we ons af óf ze wel iets doen.
EnglishSo if news is anything to go by, the U.S. is right there with Zimbabwe, right?
Dus als we ons laten leiden door het nieuws, dan zijn de VS net als Zimbabwe, toch?
EnglishIt was very primal and more remote than anything I'd ever experienced before.
Het was erg oorspronkelijk en verder weg dan wat ik tot dusver had meegemaakt.
EnglishIs there anything you can do during your presidency to make that a reality?
Is er iets dat u tijdens uw voorzitterschap kunt doen om dat te bewerkstelligen?
EnglishThank you, Mr President – if there is, in fact, anything to say thank you for.
Dank u, mijnheer de Voorzitter -- tenminste voorzover er iets te danken valt.
EnglishMr President, if there is anything certain today in Russia, it is uncertainty.
Mijnheer de Voorzitter, als er iets zeker is in Rusland, dan is het de onzekerheid.
EnglishHas the European Parliament experienced anything similar before in the Middle East?
Heeft het Europees Parlement dit reeds eerder meegemaakt in het Midden-Oosten?
EnglishIs there anything more we can do other than calling for appropriate conventions?
Kunnen wij meer doen dan eisen dat de huidige verdragen worden uitgevoerd?
EnglishWe do not consider that Amendments Nos 2 and 14 add anything to the directive.
We zijn niet van mening dat de amendementen 2 en 14 iets aan de richtlijn toevoegen.

Vergelijkbare vertalingen voor "Anything but!" in Nederlands

anything zelfstandig naamwoord
Dutch
but voorzetsel
but voegwoord
but bijwoord
all but bijwoord
Dutch
anything and everything