"anyone" in het Nederlands

EN

"anyone" - vertaling Nederlands

EN

anyone {voornaamwoord}

volume_up
Now, this is Copernicus, and he was right, when he was talking to anyone who needs to hear your idea.
Dit is Copernicus, en hij had gelijk, wanneer hij met iemand sprak die jouw idee moet horen.
By any chance, did anyone happen to bring with them this morning a calculator?
Heeft iemand toevallig vanochtend een rekenmachine meegenomen?
And anyone looking for an enjoyable weekend goes to Haiti, not Sudan.
En iemand die er een weekend tussenuit wil, gaat naar Haïti, niet naar Soedan.
Anyone can become involved - all governments, all public establishments.
Iedereen kan zich ermee bezighouden, alle overheden, alle openbare instellingen.
They, as much as anyone, reject the concept of restrictive monoliths.
Ze verwerpen net als iedereen het idee van vrijheidsbeperkende kolossen.
Anyone with a legitimate interest is free to take part in this process.
Iedereen kan desgewenst aan het normalisatieproces deelnemen.

Voorbeeldzinnen voor "anyone" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnyone who knows me is aware that the last thing I am afraid of is difficulties.
Degenen die mij kennen weten dat ik absoluut niet bang ben voor moeilijkheden.
EnglishAnyone who takes the European ideal to heart has looked forward to that moment.
Iedereen die het Europese ideaal ter harte gaat, heeft naar dit moment uitgezien.
EnglishI certainly did not attack or ill use anyone in Luxembourg, or at least I hope not.
Ik heb helemaal niemand van Luxemburg aangevallen of verkeerd bejegend, denk ik.
EnglishCan anyone believe that the collection of waste can be carried out on equal terms?
Dan kun je toch niet verwachten dat de afvalinzameling op dezelfde wijze gebeurt.
EnglishMr President, anyone who believes that apartheid has been abolished is wrong.
Mijnheer de Voorzitter, wie denkt dat de apartheid is afgeschaft, heeft het mis.
EnglishHow could anyone get through this... and carry out Blain without us knowing it?
Hoe heeft iemand Blain nu mee kunnen nemen zonder dat wij er iets van merkten?
EnglishFor anyone with a sense of humour let me read the wording of the appeal to Iran.
Voor wie daar de humor van inziet zal ik het verzoek aan Iran even voorlezen.
EnglishWell, we'd like to talk to Ricardo, and anyone else who may have known John.
Nou, we zouden graag met Ricardo praten, en iedereen die John gekend kan hebben.
EnglishAnd anyone who violates these values can be judged and condemned under the law.
En wie waarden schaadt, kan op grond van het recht be- en veroordeeld worden.
EnglishDoes anyone wish to speak in favour of this request for referral to committee?
Wenst iemand over dit verzoek om terugverwijzing naar de commissie te spreken?
EnglishDubai, to me, is like a hand that supports anyone who wants to make things happen.
Ik vergelijk Dubai met een hand die iedereen steunt die dingen wil laten gebeuren.
EnglishThis forms a framework for decisions, but does not exclude anyone from the market.
Dat dient als kader voor het besluit, maar het sluit niemand van de markt uit.
EnglishCommercial companies offer special care to anyone who can and will pay for it.
Commerciële ondernemingen bieden speciale zorg aan voor wie dat kan en wil betalen.
EnglishNot, Mr Ferber, because I am frightened of the Left - or indeed of anyone else.
Niet, mijnheer Ferber, omdat wij bang zijn voor links of voor iemand anders!
EnglishIf anyone wishes to speak against that proposal, I shall give him the floor.
Als iemand zich tegen dit voorstel wil uitspreken, zal ik hem het woord verlenen.
EnglishIt is difficult to answer this very briefly without treading on anyone's toes.
Het is lastig om daar in één minuut op te antwoorden zonder op tenen te gaan staan.
EnglishSo anyone who wishes to kill off the Statute need only propose this sort of linkage.
Wie dus geen statuut wil, moet juist met zulk een voorstel op de proppen komen.
EnglishDoes anyone wish to speak in favour of this request for referral back to committee?
Is er een collega die voor dit voorstel tot terugverwijzing wenst te spreken?
EnglishThe matter is therefore closed, and I will not allow anyone else to speak on this.
De zaak is zo goed geregeld en ik geef verder niemand meer het woord over deze zaak.
EnglishAnyone who thinks we can do this by ourselves does not know what he is talking about.
Ieder die denkt dat wij dat wel alleen kunnen, die weet niet waar hij over praat.