"any time" in het Nederlands

EN

"any time" - vertaling Nederlands

EN

any time {bijwoord}

volume_up
The situation in Russia may erupt into an asymmetric shock at any time.
De situatie in Rusland kan op elk moment een asymmetrische schok veroorzaken.
The truth is that this disease can strike anywhere and at any time.
Het is nu eenmaal zo dat deze ziekte overal en op elk moment de kop kan opsteken.
The House can do this at any time and we need to respect that fact.
Het Parlement kan dit op elk moment doen en dat feit moeten we aanvaarden.
We are now expecting to receive specific proposals from the British Government at any time.
Wij verwachten nu elk ogenblik concrete voorstellen van de Britse regering.
And curiously, and interestingly, it looks as though at any time about half the ants in the colony are just doing nothing.
Merkwaardig en interessant: het lijkt erop dat op elk ogenblik ongeveer de helft van de mieren in de kolonie gewoon niets doen.
At the national parliamentary level, there are oversight committees which at any time may have access to data which they deem necessary.
In de nationale parlementen beschikken we over toezichthoudende commissies, die op elk ogenblik toegang kunnen krijgen tot de gegevens die zij noodzakelijk achten.

Voorbeeldzinnen voor "any time" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI should be pleased to come to Parliament at any time to continue this discussion.
Ik kom te allen tijde graag naar het Parlement om deze discussie voort te zetten.
EnglishThe Members of Parliament can question ministers in parliament at any time.
De parlementsleden kunnen ministers op ieder moment ondervragen in het parlement.
EnglishWe know that terrorism is a blind force that can strike anywhere and at any time.
Wij weten dat het terrorisme nietsontziend is en overal, op ieder moment kan toeslaan.
EnglishAnd now, when there is hardly any time left, we are negotiating with the clock stopped.
Nu de tijd bijna om is, moeten we de klok stilzetten om verder te onderhandelen.
EnglishThe challenges of globalisation really do not leave us much time any more.
De uitdagingen van de mondialisering geven ons daarvoor echter niet veel tijd meer.
EnglishThis is a moment in history when the average person has more power than at any time.
Op dit moment in de geschiedenis heeft de gemiddelde mens meer macht dan ooit tevoren.
EnglishSo Matt Keenan, just any time you're -- all right -- ready to let her go.
Matt Keenan, zeg maar wanneer je klaar bent - in orde - klaar om het te laten gaan.
EnglishThe moment the question may arise, at any time, the debate will be held.
Wanneer deze situatie zich voordoet, kan het debat te allen tijde worden gehouden.
EnglishIn any case, each time that he has committed himself to do something, he has done it.
Hij heeft in ieder geval tot nu toe elke belofte om iets te ondernemen gestand gedaan.
EnglishThe President in the Chair can propose a change to the agenda at any time.
De fungerend Voorzitter kan altijd een wijziging van de agenda voorstellen.
EnglishI have never had any difficulty in getting any information about the project at any time.
Ik heb nooit moeilijkheden ondervonden toen ik over het project informatie wenste.
EnglishNo-one has at any time discussed with me whether or not this was a compromise amendment.
Met mij heeft niemand ooit besproken of hier al of niet sprake is van een compromis.
EnglishThe deal is, any time you're in a Wi-Fi hotspot, all your calls are free.
Elke keer dat je in een Wi-Fi hotspot bent, zijn al je telefoontjes gratis.
EnglishThey can express their opinion on any channel at any time, and they do.
Ze kunnen hun mening geven op elk kanaal, te allen tijde, en dat doen ze ook.
EnglishThe Union cannot afford to lose any more time in coordinating its policy more effectively.
De Unie heeft geen tijd te verliezen om de coherentie van haar beleid te verhogen.
EnglishThe situation in Russia may erupt into an asymmetric shock at any time.
De situatie in Rusland kan op elk moment een asymmetrische schok veroorzaken.
EnglishWe will therefore begin the Questions without wasting any more time.
Laten we daarom nu beginnen met het vragenuur om niet nog meer tijd te verliezen.
EnglishThe Russians can get first-hand information in the European Union anywhere and at any time.
De Russen kunnen bij ons in de Europese Unie altijd en overal informatie inwinnen.
EnglishI offer the remaining seconds of my speaking time to any one of the speakers to follow!
De seconden die mij nog resten doe ik een van de volgende sprekers cadeau!
EnglishThe Union can send troops anywhere and at any time, for any purpose.
De Unie kan om het even waar, wanneer en om gelijk welke reden troepen uitsturen.

Vergelijkbare vertalingen voor "any time" in Nederlands

time zelfstandig naamwoord
any bijvoeglijk naamwoord