EN

any {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
If this is true, it is not a statistic of which any country can be proud.
Indien dit waar is, dan is dit een gegeven waar geen enkel land trots op kan zijn.
There they are very careful to point out they are unwilling to rejoin any sort of bureaucratic union.
Men wil daar niet opnieuw tot een of andere bureaucratische unie toetreden.
The margin of victory was of an order of magnitude greater than any possible margin of fraud.
Het verschil tussen winnaar en verliezer was van een dusdanige omvang, dat fraude kon worden uitgesloten.
any (ook: some, a few)
As far as payments are concerned, any over-budgeting must certainly be avoided.
Wat de betalingen betreft moet over-budgettering absoluut vermeden worden.
It is not up to us to impose any conduct as far as that is concerned.
Het is niet aan ons om een bepaald gedrag op te leggen voor wat dat betreft.
In any case, we need to be aware of the limitations of the measures proposed.
Het moet ons duidelijk zijn wat de grenzen van de voorgestelde maatregelen zijn.
any (ook: a few)
In the USA, that was achieved without any compensation or solidarity mechanism.
In de Verenigde Staten bestaat geen enkele compensatie of solidariteit.
Beer, meanwhile, is not subject to any specific Community regulation.
Bier valt daarentegen onder geen enkele specifieke communautaire regelgeving.
It can't be repeated on any factory floor or any construction site.
Het kan op geen enkele fabrieksvloer of bouwterrein herhaald worden.
They are imported and introduced without any veterinary controls.
Ze worden geïmporteerd en geïntroduceerd zonder enige veterinaire controle.
It is disappointing that there is hardly any sign of harmonisation.
Van enige harmonisatie is teleurstellend genoeg nauwelijks sprake.
And this crossing here, of the ocean, is the only truly regular transoceanic crossing of any insect.
En deze oversteek hier, van de oceaan, is de enige echt regelmatige oversteek over een oceaan door een insect.
By any chance, did anyone happen to bring with them this morning a calculator?
Heeft iemand toevallig vanochtend een rekenmachine meegenomen?
Is there any opposition to the inclusion of this oral amendment?
-- Heeft iemand bezwaren tegen de indiening van dit mondeling amendement?
Is there any opposition to the inclusion of this oral amendment?
-- Heeft iemand bezwaar tegen de indiening van dit mondeling amendement?
The Council is looking into this report to draw any possible conclusions.
De Raad bestudeert dit verslag nu en zal daar eventueel conclusies uit trekken.
Any decision to amend this Treaty is the sole responsibility of the members of NATO.
Alleen leden van de NAVO kunnen deze conventie eventueel wijzigen.
Meanwhile, the Council of Ministers should not let its hands be tied by any veto.
De Raad mag zich echter niet aan banden laten leggen door een eventueel veto.
any (ook: a few)
For certain people in certain sections of society, there is a danger in any country.
Voor sommige mensen in bepaalde onderdelen van de maatschappij dreigt in elk land gevaar.
That would take away any chance of adjustment for many of the regions.
Op die manier krijgen sommige regio's gewoon geen kans meer om zich aan te passen.
Now we have to overcome any doubts that might linger in certain Member States.
Nu moeten de nog bestaande twijfels van sommige lidstaten worden weggenomen.
It doesn't do any damage, but it elevates the temperature by a few degrees.
Het richt geen schade aan, maar het verhoogt de temperatuur met een paar graden.
Casey Martin -- a few years ago, Casey Martin -- did any of you hear about him?
Casey Martin -- een paar jaar terug, Casey Martin -- Kent iemand van u hem?
Dit zijn niet zomaar een paar verslagen.
I think this is extremely important if we are to have any hope of creating confidence in this respect.
Ik denk dat dit zeer belangrijk is om op dit gebied een zeker vertrouwen te wekken.
You can only give any real weight to your policy if you disregard reality.
U kunt alleen met een zeker gezag spreken over uw beleid als u erin slaagt de realiteit te vergeten.
There are, in any case, risks inherent in much of the expenditure, the sole evidence for which is to be found in statements by its recipients.
Veel uitgaven impliceren per definitie een zeker risico en worden gebaseerd op declaraties van begunstigden.
in defence of any person from unlawful violence;
ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
Guaranteeing impunity to anyone, in any region of the world, can only lead to disaster.
Straffeloosheid mag niet gegarandeerd worden, in welke regio van de wereld dan ook, aan wie dan ook!
We are not here to give you our support, any more than we are here to give Mr Mer our support.
Wij zitten hier niet om wie dan ook steun te betuigen, u net zo min als de heer Mer.
It is not as if any major new issues have emerged in the debate over the last few months.
Het is niet zo dat er de afgelopen maanden een of ander geweldig nieuw idee in de discussie is geïntroduceerd.
What I saw as missing from the summit resolution was any concept of how the debate should be structured.
Wat ik in het besluit van de Top miste, was een of ander idee over hoe dit debat moet worden vormgegeven.
I think it better to take any old percentage - GDP plus, perhaps, the unemployment situation, for example.
Ik denk dat we beter uit kunnen gaan van een of ander percentage, bijvoorbeeld het BBP met, wellicht, het werkloosheidscijfer.

Voorbeeldzinnen voor "any" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.
Van inschikkelijkheid, zwakheid of dubbelzinnigheid is dus volstrekt geen sprake.
EnglishThe Commission behaved very politely and did not make any proposals of its own.
De Commissie heeft zich zeer beleefd opgesteld en geen eigen voorstellen gedaan.
EnglishWill there be really any interest among the Member States to take these measures?
Is het werkelijk in het belang van de lid-staten om deze maatregelen te treffen?
EnglishWe want to avoid linking this definition to any particular technical possibility.
Wij willen die definitie niet op een bepaalde technische mogelijkheid betrekken.
EnglishThat means any signal we detect would have started its journey a long time ago.
Dat betekent dat als we een signaal bespeuren, het lang geleden zijn reis begon.
English   – From the chair I have not recorded any other requests by Members to speak.
Ik heb geen andere verzoeken geregistreerd van leden die het woord willen nemen.
EnglishI am pro-Europe - without any hesitation at all - but I am anti the status quo.
Ik ben voor Europa, zonder de minste aarzeling, maar ik ben tegen de status-quo.
EnglishWith regard to Amendment No 1, you say that it does not add any greater clarity.
Met betrekking tot amendement 1, zegt u dat het er niet duidelijker door wordt.
EnglishYes, there are always potential risks in any new technology product or process.
Uiteraard houdt elk nieuw technologisch product of proces mogelijke risico's in.
EnglishThat is why I am against any kind of manipulation of the origins of human life.
Daarom ben ik tegen elke manipulatie van de oorsprong van het menselijke leven.
EnglishThese tobacco products are most certainly and without any doubt harmful to health.
Deze tabaksproducten zijn absoluut zonder twijfel schadelijk voor de gezondheid.
EnglishIn any case, we have increased the gap between supervisory body and government.
In ieder geval hebben we de afstand tussen toezichthouder en overheid vergroot.
EnglishMrs Pack, we cannot prevent any citizen taking a case to the Court of Justice.
Mevrouw Pack, wij kunnen geen enkele burger verbieden naar de rechtbank te gaan.
EnglishMy group, in any case, has decided to make a determined effort to achieve this.
Mijn fractie is in ieder geval vastbesloten zich daarvoor ten volle in te zetten.
EnglishAre they sufficiently trained to treat their patients without any discrimination?
Zijn ze voldoende opgeleid om hun patiënten zonder discriminatie te behandelen?
EnglishAre you aware of any herds with a history of BSE having actually been slaughtered?
Weet u of veestapels waarin de ziekte optreedt, daadwerkelijk worden uitgeroeid?
EnglishThey cannot possibly suffer with Parkinson's Disease or any other disability
Ze kunnen onmogelijk aan de ziekte van Parkinson of aan een andere ziekte lijden.
EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
Wat je doet als je naar een nieuwe site gaat is een soort van franchise uitrollen.
EnglishIn any case, these are vessels the owners of which are paid a scrapping premium.
Het zijn in ieder geval boten waarvoor de eigenaars een slooppremie ontvangen.
EnglishEmma Bonino has been got rid of: she does not exist any more, she is not invited.
Emma Bonino is opzij geschoven: zij bestaat niet meer, zij is niet uitgenodigd.

Synoniemen (Engels) voor "any":

any