"antiviral" in het Nederlands

EN

"antiviral" - vertaling Nederlands

NL

"antiviraal geneesmiddel" - vertaling Engels

volume_up
antiviraal geneesmiddel {het}
EN

antiviral {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
NL

antiviraal geneesmiddel {het}

volume_up
1. geneeskunde
antiviraal geneesmiddel

Voorbeeldzinnen voor "antiviral" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have one antiviral that people are talking about stockpiling that still works, roughly.
We hebben één virusremmer die we misschien moeten inslaan die nog ongeveer werkt.
EnglishInterest has increased in antiviral drugs as the first line of defence and intervention.
De belangstelling voor het gebruik van antivirale geneesmiddelen als eerste verdedigingslinie is groeiende.
EnglishWe must develop a strategy for funding and ordering the production of antiviral drugs.
Wij moeten een strategie uitwerken voor het organiseren en financieren van de productie van antivirale middelen.
EnglishPart of the overall problem is that, recently, antiviral drugs have potentially been at risk in counterfeiting activities.
Deel van de algehele problematiek is dat antivirale geneesmiddelen onlangs mogelijk dreigden te worden nagemaakt.
EnglishIt's an antiviral defense enzyme.
EnglishIt is, therefore, extremely important that we set the necessary targets and cover these states with anti-viral drugs.
Het is dus van uitzonderlijk belang dat we de nodige doelstellingen vastleggen en ook die lidstaten van antivirale geneesmiddelen voorzien.
EnglishSo, we're sitting around and thinking, "Why would men who have the mutation -- a defect in an antiviral defense system -- get prostate cancer?
We vroegen ons af: waarom krijgen mannen met die mutatie, een defect in een antiviraal afweersysteem, prostaatkanker?
EnglishAs far as anti-viral drugs are concerned, plans to acquire them and the way in which they are used does not appear to be satisfactory enough.
Wat de antivirale vaccins betreft, schijnt de planning voor de aankoop en het gebruik van deze vaccins nogal wat te wensen over te laten.
EnglishIt is really beyond me why the public health ministers recently decided against creating an emergency supply of antiviral drugs.
Dat de ministers van Volksgezondheid onlangs hebben besloten om geen noodvoorraad antivirale middelen aan te leggen, vind ik werkelijk onbegrijpelijk.
EnglishCommissioner, I am sorry about the position of certain Member States who are reacting to the creation of a stockpile of anti-viral drugs.
Mijnheer de commissaris, ik betreur de houding van bepaalde lidstaten, die gekant zijn tegen het creëren van een voorraad antivirale geneesmiddelen.
EnglishWe will not have a vaccine or adequate supplies of an antiviral to combat bird flu if it occurs in the next three years.
We zullen niet over een vaccin of voldoende aanvoer van een antiviraal middel beschikken ter bestrijding van de vogelgriep als het zich in de komende drie jaar voordoet.
EnglishThe marketing of an antiviral vaccine or antiviral drugs is always a race against the clock and sometimes takes decades.
Ik wil er dan ook op wijzen dat het ontwikkelen en op de markt brengen van een vaccin of van antivirale middelen altijd een race tegen de klok is en soms tientallen jaren kan kosten.
EnglishCooperation with pharmaceuticals companies must be strengthened in order to secure the necessary quantity of antiviral drugs.
Daarom is het belangrijk dat de samenwerking met de farmaceutische bedrijven wordt versterkt, zodat een voorraad antivirale geneesmiddelen van voldoende omvang kan worden aangelegd.
EnglishLastly, the panic-stocking of antiviral drugs of doubtful effectiveness and without proper scrutiny of their sometimes lethal side-effects is not wise.
Tot slot is het onverstandig om in paniek voorraden aan te leggen van antivirale middelen van twijfelachtige effectiviteit, zonder goed toezicht op hun soms dodelijke bijwerkingen.
EnglishMr President, Commissioner, we are spending hundreds of millions on the Tamiflu antiviral, without heeding the warning of Hanoi University Hospital.
-- Mijnheer de Voorzitter, commissaris, we geven honderden miljoenen euro uit aan het antivirale middel Tamiflu, zonder acht te slaan op de waarschuwing van het universiteitsziekenhuis van Hanoi.
EnglishInfected patients can only be given adjunct treatment, since doctors have not yet identified the active antiviral agents which would be able to fight it.
Het enige dat men kan doen is de besmette patiënten een ondersteunende therapie aanbieden, want de medische wereld kent nog geen actieve antivirale middelen waarmee de ziekte bestreden kan worden.

Synoniemen (Engels) voor "antiviral":

antiviral
antiviral drug