"antimicrobial" in het Nederlands

EN

"antimicrobial" - vertaling Nederlands

EN

antimicrobial {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
antimicrobial

Voorbeeldzinnen voor "antimicrobial" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOn 26 June 2001, the Commission adopted a Community strategy against anti-microbial resistance.
Op 26 juni 2001 heeft de Commissie een communautaire strategie tegen anti-microbiële resistentie vastgesteld.
EnglishIn that connection, we have also asked EFSA to address the issue of anti-microbial resistance.
In dat verband hebben we de EAV ook gevraagd om de kwestie van antimicrobiële weerstand aan de orde te stellen.
EnglishWe have also asked EFSA to evaluate nicin and nitrosamine, two antimicrobial agents, as a matter of priority.
Wij hebben de EAV ook gevraagd om nisine en nitrosamine, twee antimicrobiële middelen, met prioriteit te evalueren.
EnglishSecondary risks are possible: allergic reactions and an increased use of anti-microbial substances.
Er zijn een aantal secundaire risico's mogelijk: allergische reacties en een toenemend gebruik van antibacteriologische producten.
EnglishAnd using indigo, make it anti-microbial.
Het gebruik van indigo maakt het anti-microbieel.
EnglishThe identification of the factors involved in anti-microbial resistance is one of the questions which needs to be clarified.
Een van die vragen luidt: Identification of the factors involved in the increase in antimicrobial resistance.
EnglishWe shall not discuss the medical arguments put forward in favour of restricting the use of antibiotics and other antimicrobial agents.
Wij zullen hier niet ingaan op de medische argumenten voor de beperking van het gebruik van antibiotica en andere antimicrobiële agentia.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, resistance to antimicrobial agents now causes hundreds of thousands of deaths the world over.
Mijnheer de Voorzitter, beste collega's, de resistentie tegen antimicrobiële agentia is tegenwoordig de oorzaak van honderdduizenden sterfgevallen in de wereld.
EnglishThe arguments put forward by Sweden for a general ban in animal feedingstuffs are currently being examined by the multi-disciplinary working group on " anti-microbial substances '.
De Zweedse argumenten worden momenteel door de multidisciplinaire werkgroep " antimicrobiële stoffen " onderzocht.
EnglishThe Scientific Steering Committee has also recommended the progressive replacement of the remaining four antibiotics by non-antimicrobial alternative products.
Ook het Wetenschappelijke comité pleit voor geleidelijke vervanging van deze vier antibiotica door alternatieve non-antimicrobiële producten.
EnglishI can support Amendments Nos 28 to 33, which enlarge the scope of the monitoring of anti-microbial resistance, and supersede Amendments Nos 15 and 21.
Ik aanvaard de amendementen 28 tot en met 33, waarmee de bewaking van antimicrobiële resistentie wordt verruimd en de amendementen 15 en 21 worden vervangen.
EnglishThere is a need to work towards more rational prescribing and consumption patterns, to ensure that we can tackle anti-microbial resistance.
Er moet gewerkt worden aan rationelere patronen bij het voorschrijven en het gebruik van geneesmiddelen, zodat de antimicrobiële weerstand bij de bevolking gehandhaafd blijft.
EnglishUnder its accession treaty, Sweden may maintain its general ban on antibiotics and other anti-microbial substances in animal food until the end of this year.
Zweden kan volgens het toetredingsverdrag zijn algemeen verbod op antibiotica en andere antimicrobiële stoffen in diervoeding tot het einde van het jaar handhaven.

Synoniemen (Engels) voor "antimicrobial":

antimicrobial