EN

anticipation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
anticipation
Anticipation is also a central element of the European Employment Strategy.
Anticipatie is ook een centraal element van de Europese werkgelegenheidsstrategie.
This requires anticipation, timely preparation and careful management of these processes.
Dit vereist anticipatie, tijdige voorbereiding en een adequaat management van deze processen.
And you're full of that amazing -- that feeling of excited anticipation.
En je bent vol van dat geweldige gevoel van opgewonden anticipatie.

Voorbeeldzinnen voor "anticipation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis social partnership requires a culture of adaptation and anticipation of change.
Dit sociale partnerschap vereist een cultuur waarin we inspelen op verandering.
EnglishAnticipation is also a central element of the European Employment Strategy.
Anticipatie is ook een centraal element van de Europese werkgelegenheidsstrategie.
EnglishNeil and I were sitting there comparing how little we've slept in anticipation for this.
Neil en ik vergeleken net hoe weinig we hebben geslapen in aanloop hiernaartoe.
EnglishThe result will hopefully be known soon and we look forward to it in eager anticipation.
Het resultaat zal hopelijk spoedig bekend zijn, en wij wachten daar met spanning op.
EnglishI can see the excited anticipation on the faces of honourable Members already!
Ik kan de gespannen verwachting reeds van de gezichten van de geachte afgevaardigden aflezen!
EnglishAnd you're full of that amazing -- that feeling of excited anticipation.
En je bent vol van dat geweldige gevoel van opgewonden anticipatie.
EnglishThis requires anticipation, timely preparation and careful management of these processes.
Dit vereist anticipatie, tijdige voorbereiding en een adequaat management van deze processen.
EnglishMy vote sends a clear message to the Member States in anticipation of the next Council.
Met mijn stem geef ik een duidelijk signaal af aan de lidstaten met het oog op de komende Raad.
EnglishI thank you, too, in anticipation of concrete actions to come.
Ik dank u ook in de verwachting dat er concrete maatregelen zullen volgen.
EnglishIt will mean that there can be more reasonable anticipation that programmes will be fully worked through.
Het is nu aannemelijker dat de programma's volledig zullen worden uitgevoerd.
EnglishWhen you're telling a story, have you constructed anticipation?
Wanneer je een verhaal vertelt, heb je dan een voorgevoel opgebouwd?
EnglishThank you in anticipation, Commissioner, for your response.
Dank u bij voorbaat, mijnheer de commissaris, voor uw antwoord op mijn vragen en uw reactie.
EnglishAnticipation of changes in the market and their effects within companies is crucial.
Uiterst belangrijk is dat de ondernemingen op veranderingen op de markt en op de gevolgen daarvan anticiperen.
EnglishThe third principle could be that of anticipation.
Een vooruitziende blik: dat zouden wij het derde beginsel kunnen noemen.
EnglishCommissioner, we await the report with eager anticipation.
Mevrouw de commissaris, wij wachten met spanning op het verslag.
EnglishWe therefore chose to abstain in today’ s vote in anticipation of a new position being adopted.
Daarom hebben wij besloten ons vandaag van stemming te onthouden, in afwachting van een nieuw standpunt.
EnglishIt is a challenge in anticipation of the day when half of our young people do not even know the name of Hitler.
Een uitdaging in een tijd waarin de helft van de jongeren de naam Hitler niet kan thuisbrengen.
EnglishPredictions are a photograph at a given moment and not an anticipation of the entrance examination.
Een prognose is een fotografische opname op een gegeven moment en geen vooruitlopen op het overgangsexamen.
EnglishSecondly, no adjustments are being made in anticipation of enlargement, which is perhaps the most serious feature of all.
Ten tweede zijn er geen aanpassingen aan de uitbreiding, wat misschien wel het ergst is.
EnglishThis is also in anticipation of the discussion on the Green Paper and the implementation of existing programmes.
Vooruitlopend ook op de discussie over het Groenboek en de uitvoering van de bestaande programma's.

Synoniemen (Engels) voor "anticipation":

anticipation