EN

to anticipate [anticipated|anticipated] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
But most important I believe are the ideas we need to anticipate.
Maar de belangrijkste zijn in mijn ogen de ideeën waarbij we moeten anticiperen.
The United Nations must be able to anticipate and prevent.
De Verenigde Naties moeten kunnen anticiperen en kunnen voorkomen.
So industry would do better to anticipate that future policy.
Daarom kan de industrie beter anticiperen op dat toekomstig beleid.
to anticipate
History should be able to also anticipate events, instead of always arriving late.
De geschiedenis moet ook kunnen vooruitlopen in plaats van steeds achterop te geraken.
You cannot anticipate the administrative reforms which will be carried out in the months ahead.
U kunt ook niet vooruitlopen op de bestuurlijke hervormingen van de komende maanden.
I cannot at this stage anticipate the conclusions of the task force.
Ik kan in dit stadium niet vooruitlopen op de conclusies van de.
to anticipate
You cannot anticipate the administrative reforms which will be carried out in the months ahead.
U kunt ook niet vooruitlopen op de bestuurlijke hervormingen van de komende maanden.
I cannot at this stage anticipate the conclusions of the task force.
Ik kan in dit stadium niet vooruitlopen op de conclusies van de.
In this regard, it is important to point out that at this time we must not anticipate events.
Wij moeten er in dit verband voor waken dat wij vooruitlopen op de gebeurtenissen.
to anticipate

Voorbeeldzinnen voor "to anticipate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI hope that we do not anticipate the same delay in relation to this very vital service.
Ik hoop dat dit niet het geval zal zijn bij deze uitermate belangrijke eenheid.
EnglishHistory should be able to also anticipate events, instead of always arriving late.
De geschiedenis moet ook kunnen vooruitlopen in plaats van steeds achterop te geraken.
EnglishWe´il continue monitoring him for a while, but anticipate no problems.
We zullen een tijdje doorgaan hem te observeren, maar verwacht geen problemen.
EnglishIt is better to anticipate these problems than to regret them at a later date.
We moeten nu voorkomen dat we later spijt van onze besluiten krijgen.
EnglishWe must inform, warn, monitor, anticipate and prevent a human and social disaster.
We hebben tegenwoordig overigens met een nieuwe bedreiging te maken.
EnglishMoreover, can you anticipate the proposal to be tabled before the end of the year?
Bovendien wil ik weten of deze indiening nog verwacht kan worden voor het eind van dit jaar.
EnglishIn this regard, it is important to point out that at this time we must not anticipate events.
Wij moeten er in dit verband voor waken dat wij vooruitlopen op de gebeurtenissen.
EnglishBut most important I believe are the ideas we need to anticipate.
Maar de belangrijkste zijn in mijn ogen de ideeën waarbij we moeten anticiperen.
EnglishI greatly fear that we shall not anticipate the new conflicts on their way.
Ik vrees ten zeerste dat wij de nieuwe conflicten die zich aftekenen niet kunnen voorkomen.
EnglishFirst of all, the European Parliament needs to anticipate new developments at an earlier stage.
Ten eerste moet het Europees Parlement sneller op nieuwe ontwikkelingen inspelen.
EnglishMy work, rough estimate, sometimes five, six to seven weeks; you can't always anticipate.
Mijn werk, grove schatting, soms 5, 6 tot 7 weken. ~~~ Je kunt niet altijd vooruitzien.
EnglishI am going to anticipate slightly, and ask our colleagues if there are any objections.
Ik loop ietwat vooruit en vraag de afgevaardigden of er bezwaren zijn.
EnglishI do not anticipate that Article 34 could be used for that purpose.
Ik verwacht namelijk niet dat artikel 34 voor dit doel gebruikt kan worden.
EnglishYou cannot anticipate the administrative reforms which will be carried out in the months ahead.
U kunt ook niet vooruitlopen op de bestuurlijke hervormingen van de komende maanden.
EnglishI anticipate the Council's being able to make the necessary contribution to this process.
Ik verwacht dat de Raad de noodzakelijke bijdrage hieraan kan leveren.
EnglishI anticipate our prosecuting war criminals ourselves, if we have any.
Indien Denemarken oorlogsmisdadigers heeft, ga ik ervan uit dat wij ze zelf veroordelen.
EnglishWe anticipate, if I understand correctly, a report in September on core activities.
Als ik het goed begrepen heb, mogen wij in september een rapport over de kerntaken tegemoet zien.
EnglishThe Commission should therefore perhaps anticipate the entry into force of the treaty.
Zo zou wellicht de Commissie een voorschot moeten nemen op het inwerkingtreden van het Verdrag.
EnglishMr President, it is difficult for me to anticipate any future legal decisions.
Mijnheer de Voorzitter, het is voor mij moeilijk de toekomstige juridische besluiten te voorspellen.
EnglishWhy not anticipate the implementation of this arrangement?
Waarom zouden we de tenuitvoerlegging van het instrument al vast niet vervroegen.

Synoniemen (Engels) voor "anticipation":

anticipation