"anti-Semitic" in het Nederlands

EN

"anti-Semitic" - vertaling Nederlands

EN

anti-Semitic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
anti-Semitic
No sign of anti-Semitic content has been found in these new books.
In deze boeken is geen antisemitisch materiaal aangetroffen.
Madam President, a fellow honourable Member has just drawn attention to an anti-Semitic incident.
Mevrouw de Voorzitter, een collega heeft daarnet nog aan een antisemitisch incident herinnerd.
Numerous racist, xenophobic, anti-Semitic and homophobic attacks have taken place in recent times in our countries, and that is unacceptable and intolerable.
Recentelijk hebben er in onze landen vele racistisch, xenofoob, antisemitisch en homofoob gemotiveerde geweldsdaden plaatsgevonden, wat geheel en al onacceptabel is.

Voorbeeldzinnen voor "anti-Semitic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishConsequently, anti-Semitic statements simply do not belong in our European Community.
In onze Europese gemeenschap horen derhalve antisemitische uitingen gewoon niet thuis.
EnglishMadam President, a fellow honourable Member has just drawn attention to an anti-Semitic incident.
Mevrouw de Voorzitter, een collega heeft daarnet nog aan een antisemitisch incident herinnerd.
EnglishNo sign of anti-Semitic content has been found in these new books.
In deze boeken is geen antisemitisch materiaal aangetroffen.
EnglishThere is no question of it allowing xenophobic, racist and anti-Semitic ministers to be tolerated at within it.
Niemand kan van mij verwachten dat ik daartegen niet protesteer of reageer.
EnglishA study in 2002 showed, for example, that anti-Semitic behaviour is particularly rife among Muslims.
Uit een studie van 2002 bleek bijvoorbeeld dat antisemitische handelingen vooral door islamieten werden gepleegd.
EnglishFurthermore, he has fed the hatreds that have resulted in the escalation of anti-Semitic activity which I deplore.
Bovendien heeft hij de haatgevoelens aangewakkerd die geleid hebben tot de betreurenswaardige escalatie van antisemitisme.
EnglishSome of its ideas are plain rubbish but there are also plenty of destructive, anti-Semitic conspiracy theories.
Een aantal van haar ideeën zijn overduidelijk onzin, maar er zitten ook veel destructieve, antisemitische complottheorieën tussen.
EnglishWhen criticism was levelled some 10-15 years ago by some of us, it was regarded as deceitful, anti-Semitic propaganda.
Toen die kritiek zo'n 10-15 jaar door enigen van ons werd geleverd, werd die als leugenachtige antisemitische propaganda beschouwd.
EnglishIn view of the heinous crimes that have been committed by anti-Semitic regimes, there can be no tolerance on this point.
Gelet op de afschuwelijke gevolgen die het antisemitisme onder tal van regimes heeft gehad, kunnen wij daarvoor geen enkel begrip opbrengen.
EnglishThe Commission is concerned about the frequent anti-Semitic comments made by certain political figures who are members of the Duma.
De Commissie volgt met ontsteltenis de veelvuldige antisemitische uitlatingen van bepaalde politieke persoonlijkheden in de Doema.
EnglishThis time, however, there were elements of a genuine anti-Semitic crusade and the most dangerous terrorists were at large.
Ditmaal nam de intifada echter de vorm aan van een daadwerkelijke anti-joodse kruistocht en de meest gevaarlijke terroristen werden in vrijheid gesteld.
EnglishIf the schools paid from that budget use inflammatory school books full of racist and anti-Semitic language, the Commission washes its hands of the matter.
Als de daaruit betaalde scholen onderwijzen uit opruiende schoolboeken die vol staan met racistische en antisemitische taal, wast de Commissie haar handen in onschuld.
EnglishNumerous racist, xenophobic, anti-Semitic and homophobic attacks have taken place in recent times in our countries, and that is unacceptable and intolerable.
Recentelijk hebben er in onze landen vele racistisch, xenofoob, antisemitisch en homofoob gemotiveerde geweldsdaden plaatsgevonden, wat geheel en al onacceptabel is.
EnglishFirst, why has the European Union sent almost one billion euro to Algeria since 1996, when that country is implementing a blatantly anti-Semitic policy?
Allereerst vraag ik me af waarom de Europese Unie sinds 1996 bijna één miljard euro aan Algerije heeft gegeven, terwijl dat land een schaamteloos antisemitisch beleid voert?
EnglishThe numerous racist, xenophobic, anti-Semitic and homophobic attacks that have taken place in recent times in Europe are therefore unacceptable and intolerable.
De talrijke racistische, xenofobe, antisemitische en homofobe aanslagen die de laatste tijd in Europa hebben plaatsgevonden, zijn dus onacceptabel en niet te tolereren.
EnglishMembers of the Hungarian minority are pestered on a daily basis, tombstones are damaged and violated, vandalism and anti-Semitic propaganda have become everyday fare.
Leden van de Hongaarse minderheid worden dagelijks lastig gevallen, graven worden geschonden en onteerd, vandalisme en antisemitische propaganda zijn dagelijkse kost geworden.
EnglishThere was gross anti-Semitic abuse with, for example, cartoons circulating that could have figured in Julius Streicher's publications from the 1930s.
Er circuleerden grove en beledigende antisemitische teksten, met bijvoorbeeld cartoons die niet zouden hebben misstaan in de publicaties van Julius Streicher in de jaren dertig van de vorige eeuw.
EnglishThose who support a return to the normality of supermarkets and anti-Semitic chanting at Auschwitz are seeking a return to the normality of barbarity and inhumanity.
Wie in Auschwitz de terugkeer naar de normaliteit van de supermarkten en van het antisemitische geschreeuw proclameert, die wil terug naar de normaliteit van de barbaarsheid en de onmenselijkheid.
EnglishThe judge has ruled, in a devastating judgement, that he was " an active Holocaust denier, anti-Semitic and racist and that he associates with right-wing extremists who promote neo-Nazism ".
In het vernietigende vonnis noemde de rechter hem " een actieve holocaust-ontkenner, antisemiet en racist, die zich inliet met extreemrechtse voorstanders van het neonazisme ".
EnglishThe report speaks, and I quote, in terms of ‘ profoundly racist, anti-Semitic, islamophobic and homophobic statements and actions by prominent politicians and members of government’.
In het verslag wordt gesproken van - en ik citeer - " grove racistische, antisemitische, islamofobe en homofobe verklaringen en handelingen van vooraanstaande politici en regeringsleden ".

Vergelijkbare vertalingen voor "anti-Semitic" in Nederlands

anti voorzetsel
anti bijvoeglijk naamwoord
anti zelfstandig naamwoord