EN

anti {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
We shall staunchly oppose this anti-democratic manoeuvre.
Wij tekenen onvoorwaardelijk protest aan tegen deze antidemocratische ingreep.
It will consider the creation of an Olympic anti-doping agency.
Er zal sprake zijn van de oprichting van een Olympisch agentschap tegen doping.
Mr President, I think everyone is against anti-personnel mines.
Mijnheer de Voorzitter, naar mijn mening is iedereen tegen antipersoonsmijnen.
NL

anti-slavernijbeweging {de}

volume_up
anti-slavernijbeweging (ook: abolitionisme)

Voorbeeldzinnen voor "anti" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am pro-Europe - without any hesitation at all - but I am anti the status quo.
Ik ben voor Europa, zonder de minste aarzeling, maar ik ben tegen de status-quo.
EnglishChina is the world's greatest anti-poverty program over the last three decades.
China is 's wereld grootste anti-armoede programma van de laatste dertig jaar.
EnglishThe Ottawa Treaty on the use of anti-personnel mines forms an exception to this.
Een uitzondering vormt het verdrag van Ottawa op het gebruik van anti-persoonsmijnen.
EnglishOne is an anti-discrimination directive and a possible amendment to the Treaty.
De ene is een antidiscriminatierichtlijn en een eventuele verdragswijziging.
EnglishAs I said, there have been consultations within the anti-dumping advisory committee.
Zoals ik al zei is er binnen het adviescomité voor anti-dumping overleg gepleegd.
EnglishAmerica was jolted by the anti-Vietnam movement, the Civil Rights movement.
Amerika werd opgeschrikt door de anti-Vietnam-beweging, de Burgerrechtenbeweging.
EnglishEither ignorance or the tacit acceptance of anti-Mari campaigning prevails.
Onwetendheid of de stilzwijgende instemming met de anti-Mari-campagne overheerst.
EnglishWell-intentioned colleagues have fallen naively into this anti-European trap.
Collega's die het goed bedoelen zijn naïef in deze anti-Europese val gelopen.
EnglishThis tragedy has left all ecologists and anti-nuclear protesters grief-stricken.
Dit drama heeft alle milieubeschermers en antikernenergieactivisten in rouw gedompeld.
EnglishNo one here denies that an anti-terrorist policy and cooperation are needed.
Niemand hier betwist dat een contraterreurbeleid en samenwerking noodzakelijk zijn.
EnglishA form of anti-Islam rhetoric is also on the rise and it's transnational.
Een vorm van anti-Islam-retoriek is ook in opkomst en het speelt in vele landen.
EnglishThis is not my understanding of what the anti-drugs strategy ought to be.
Ik vind dat een strategie inzake drugsbestrijding er totaal anders moet uitzien.
EnglishAs markets integrate, the relevant anti-trust markets will also become wider.
Naarmate markten integreren, zullen ook de relevante antitrustmarkten breder worden.
EnglishMy concern is solely with how seriously we take this anti-totalitarian obligation.
Het gaat mij er enkel om dat deze antitotalitaire verplichting serieus wordt genomen.
EnglishFirstly, I find the whole anti-road sentiment of this report baffling in the extreme.
Ten eerste ben ik verbijsterd door het anti-autogevoel dat uit dit verslag spreekt.
EnglishOne measure, for instance, is the ongoing anti-dumping investigation on footwear.
Een van de maatregelen is bijvoorbeeld het lopende antidumpingonderzoek naar schoeisel.
EnglishTo me, as a pro-European and as a federalist, protectionism is anti-European.
Voor mij als voorstander van Europa en als federalist is protectionisme anti-Europees.
EnglishLet us look as well at this intent to tear up the Anti-Ballistic Missile Treaty.
Laten we ook eens kijken naar het voornemen van de VS het ABM-Verdrag terzijde te leggen.
EnglishThe new, stricter anti-corruption legislation is a step in the right direction.
De nieuwe, strengere anti-corruptiewet is een stap in de goede richting.
EnglishMy second concern is about anti-dumping measures in the EU and the USA.
Mijn tweede bezorgdheid betreft de antidumping maatregelen in de EU en in de VS.