"antagonism" in het Nederlands

EN

"antagonism" - vertaling Nederlands

EN antagonism
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

antagonism
There is no antagonism in the position we take.
Er is geen sprake van antagonisme in het standpunt dat wij innemen.
It just led to antagonism and suspicion.
Het zorgt alleen maar voor antagonisme en wantrouwen.
At the same time, antagonism between the imperialists is increasing in their bid to safeguard a bigger share of the spoils.
Tegelijkertijd neemt het antagonisme tussen de imperialisten onderling toe, omdat eenieder een zo groot mogelijk deel wil van de buit.

Synoniemen (Engels) voor "antagonism":

antagonism

Voorbeeldzinnen voor "antagonism" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIf we treat the area as a region of political antagonism we shall be making a big mistake.
Als wij denken in dit gebied elkaar de loef te kunnen afsteken, vergissen wij ons.
EnglishThe coastal territories are the focus of constant antagonism and conflict.
In de kustgebieden komen tegenstellingen en conflicten veelvuldig voor.
EnglishIt has to do with the antagonism between the Member States and the central EU community.
Dat is het probleem van de tegenstelling tussen de lidstaten en de centrale EU-gemeenschap.
EnglishSecondly, I disagree that there is a fundamental ethnic antagonism in Fiji.
Ik ben het er niet mee eens als zou er op Fiji een fundamentele etnische tegenstelling bestaan.
EnglishThe digital divide is further raising the level of antagonism between the rich and poor within a single nation.
De digitale kloof verergert ook de mate van vijandschap tussen rijk en arm binnen een land zelf.
EnglishAntagonism and compromise are facts of life.
Tegenstellingen en compromissen zullen natuurlijk onontkoombaar zijn.
EnglishIf the European Union behaves in this way with its smaller Member States, that will increasingly provoke antagonism and opposition.
Als de Europese Unie zo omgaat met haar kleinere lidstaten zal dat in toenemende mate afkeer en verzet oproepen.
EnglishThere is no antagonism between the position of the United States and that of the European Union regarding, for instance, NAFTA.
De standpunten van de lidstaten en die van de Europese Unie lopen niet uiteen ten aanzien van de NAFTA bijvoorbeeld.
EnglishMr President, At the Biarritz Summit, there was obvious antagonism between the smaller and the larger Member States.
Mijnheer de Voorzitter, bij de bijeenkomst van Biarritz bestond er een duidelijke tegenstelling tussen de kleine en grote lidstaten.
EnglishWe all know that this is an on-going antagonism that characterises day-to-day life in the EU in everything, big and small.
Wij weten allemaal dat dit een eeuwige tegenstelling is, die kenmerkend is voor alle aspecten van het dagelijks leven in de EU.
EnglishMuch has been written about the apparent antagonism between the World Social Forum in Porto Alegre and the World Economic Forum in New York.
Er is veel geschreven over de vermeende tegenstelling tussen het Sociaal Wereldforum van Porto Alegre en het Economisch Wereldforum van New York.
EnglishThe consultation exercise and voluntary agreements may perhaps lead to a new and final directive and put an end to the antagonism.
Hoorzittingen en vrijwillige overeenkomsten kunnen misschien de weg banen voor een nieuwe en definitieve richtlijn en de tegenstellingen tussen de partijen doen verdwijnen.
EnglishWe must look on this region as a region of Europe and not as a region of antagonism between the countries and the national policies of Europe or America.
Wij moeten dit gebied als een onderdeel van Europa zien, niet als een gebied waarin landen en nationale beleidsvormen van Europa of Amerika met elkaar in de clinch gaan.
EnglishThe trend within Parliament towards less understanding of smaller countries ' needs will increase the antagonism between Parliament and the Council of Ministers.
Doordat er in het Parlement steeds minder begrip is voor de behoeften van de kleine landen, zullen de tegenstellingen tussen het Parlement en de Raad groter worden.
EnglishWe must ensure that the European Union in the defence field does not pursue objectives that lead to antagonism with the institutions of the NATO Alliance.
We moeten er namelijk voor zorgen dat de Europese Unie op defensiegebied geen doelstellingen nastreeft die leiden tot botsingen met de instellingen van het NAVO-bondgenootschap.
EnglishThe national aspects of these realities have often led to the kinds of partnerships and relationships, and antagonism and conflict, that can be found in relations between neighbours.
De nationale elementen van die realiteiten leiden vaak tot partnerschappen en verwantschappen maar ook tot vijandschap en conflicten in de betrekkingen tussen buurlanden.
EnglishThis crisis has once again brought the antagonism within the international imperialist system and the more general conflict between the centres of imperialism vying for hegemony to the surface.
Naar aanleiding van deze crisis zijn de contradicties in het internationaal imperialistisch systeem en de strijd om de heerschappij in de imperialistische centra opnieuw naar boven gekomen.
EnglishWith regard to other criticisms of the Socialist Group which I have heard, I believe that the syndrome of bringing the antagonism of internal politics to the European Parliament is very bad.
Voor wat de overige kritiek van de socialistische fractie betreft, lijkt het mij volkomen ongepast om de tegenstellingen van de binnenlandse politiek naar het Europees Parlement over te hevelen.