EN

answer {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I have not ducked an answer, but the Commission must give you a formal answer.
Ik heb geen antwoord ontweken, maar het is de Commissie die u het formele antwoord moet geven.
The Commission's answer to this was certainly incredibly disappointing.
Het antwoord van de Commissie daarop was echter buitengewoon teleurstellend.
So the answer hinges on the answer to three simple questions.
Het antwoord hangt af van het antwoord op drie simpele vragen.
answer (ook: reply)
answer (ook: reply, retort)
For far too long the Member States have hidden their guilt behind the complex mass of Commission officialdom who cannot answer back.
Veel te lang hebben de lidstaten de verantwoordelijkheid voor hun fouten afgeschoven naar de complexe bureaucratische structuur van de Commissie die geen weerwoord kan geven.

Voorbeeldzinnen voor "answer" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow we have been given an answer from the Commission to the question that I put.
Nu hebben we van de Commissie antwoord gekregen op een door mij gestelde vraag.
EnglishSo the answer is that we will have to continue to look at that particular issue.
Het antwoord luidt dus dat wij naar die specifieke kwestie moeten blijven kijken.
EnglishI would like to thank the Commissioner for the most obliging answer he has given.
Ik dank de commissaris voor het zeer welwillende antwoord dat hij heeft gegeven.
EnglishIn practise it turns out that it is sometimes impossible to answer this question.
In de praktijk blijkt dat die schuldvraag soms helemaal niet te beantwoorden is.
EnglishNow we can answer: something will come of it on 15 January, that is, next month.
Nu hebben wij het antwoord: op 15 januari, met andere woorden, volgende maand.
EnglishMy second answer is that it seems, for now, that we are holding all the cards.
Op de tweede plaats lijken we voor de toekomst alle troeven in handen te hebben.
EnglishI hope, Commissioner, to have an answer sooner or later, before the day is out.
Ik hoop, mijnheer de commissaris, dat ik voor de nacht valt van u antwoord krijg.
EnglishSo I am urging caution and would appreciate an answer to that particular question.
Ik dring dus aan op voorzichtigheid en had graag een antwoord op mijn ene vraag.
EnglishThese are the terms of the written answer you gave Mr Martinez on 11 January 2000.
Ik verwijs naar uw schriftelijke antwoord aan mijn collega van 11 januari 2000.
EnglishAs President-in-Office, I definitely have no authority to answer the question.
Als voorzitter van de Raad ben ik geenszins bevoegd om te antwoorden op de vraag.
EnglishTo answer that, you have to look a lot closer at the spinneret region of a spider.
Om daarop te antwoorden moet je de spinstreek van een spin wat naderbij bekijken.
EnglishAnd it would be 30 years, but I would eventually get the answer to that question.
Het zou 30 jaar duren, maar uiteindelijk zou ik het antwoord krijgen op die vraag.
English(Laughter) Well, you're right to be a bit skeptical, because that's not the answer.
Je doet er goed aan een beetje sceptisch te zijn, want dat is niet het antwoord.
EnglishI will provide an answer to my own question: an insatiable thirst for profit.
Ik antwoord net zo retorisch dat hierachter een ziekelijk winstbejag schuilgaat.
EnglishThe answer to difference is to respect it, because it is an accident of birth.
Het antwoord op verschil is respect, want verschillen ontstaan al bij geboorte.
EnglishMy answer is a heartfelt 'yes ', because that is good for Turkey and for Europe.
Mijn antwoord is een volmondig " ja ", want dat is goed voor Turkije en voor Europa.
EnglishPerhaps you could answer me in these more intimate surroundings this evening.
Misschien kunt u mij vanavond een antwoord geven in deze meer intieme omgeving.
EnglishI hope, Commissioner McCreevy, that you will answer that point in your reply.
Ik hoop dat u ons op dit punt een antwoord zult geven, mijnheer de commissaris.
EnglishAnd the answer is, "How do you make a profit in a capitalist system, doing that?"
Het antwoord is: "Hoe kan je in een kapitalistisch systeem hiermee geld verdienen?"
EnglishMy answer to that is don't look at the big, overwhelming issues of the world.
Mijn antwoord is: kijk niet naar de grote overweldigende thema's van de wereld.

Synoniemen (Engels) voor "answer":

answer
answering
English