"anomaly" in het Nederlands

EN

"anomaly" - vertaling Nederlands

EN

anomaly {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
anomaly (ook: abnormity)
We are pleased now that this anomaly will be put right with this proposal.
Het doet ons deugd dat we met het huidige voorstel deze anomalie kunnen verhelpen.
I would point out the anomaly of the excise exemption on kerosine for air traffic.
Ik wijs op de anomalie van de accijnsvrijstelling op kerosine voor luchtverkeer.
Mr President, Belarus is an anomaly on the European continent.
Mijnheer de Voorzitter, Wit-Rusland is een anomalie op het Europese continent.
2. geneeskunde
But I must point out that there is an anomaly in it concerning the procedure relating to olive oil.
Ik wil er echter op wijzen dat zich in het kader van deze procedure een onregelmatigheid heeft voorgedaan inzake olijfolie.
Still relating to this chapter, you quote two particularly important anomalies.
U noemt in hetzelfde hoofdstuk twee heel belangrijke onregelmatigheden.
There are a huge number of anomalies in this legislation.
Deze wetgeving zit vol onregelmatigheden.

Voorbeeldzinnen voor "anomaly" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI would point out the anomaly of the excise exemption on kerosine for air traffic.
Ik wijs op de anomalie van de accijnsvrijstelling op kerosine voor luchtverkeer.
EnglishWe are pleased now that this anomaly will be put right with this proposal.
Het doet ons deugd dat we met het huidige voorstel deze anomalie kunnen verhelpen.
EnglishI was an anomaly, and my self was rooting around for definition and trying to plug in.
Mijn zelf zocht verwoed naar definitie en poogde aansluiting te vinden.
EnglishAnd in 1976, that was sort of an anomaly, to be a 10-year-old kid that had access to a camera.
In 1976 was dat behoorlijk ongewoon, om een 10-jarige met een camera te zijn.
EnglishMr President, Belarus is an anomaly on the European continent.
Mijnheer de Voorzitter, Wit-Rusland is een anomalie op het Europese continent.
EnglishWe have also built in here a review in order to try to remove an anomaly.
Ook hier hebben wij een herziening ingebouwd om zo te proberen een anomalie te verwijderen.
EnglishIt is therefore up to the Member States to correct this institutional and political anomaly.
De lidstaten zullen deze institutionele en politieke anomalie derhalve moeten corrigeren.
EnglishDoes the Council have any plans to address the anomaly of European tax havens?
Is de Raad voornemens het afwijkende verschijnsel van de Europese belastingparadijzen aan te pakken?
EnglishIt's an anomaly, it's a place where the system actually is at odds with who we are as people.
Dat is een tegenstrijdigheid, hier komt het systeem niet overeen met wat we zijn als mens.
EnglishI trust that this ‘ unjustified anomaly’ will soon be rectified.
Ik hoop dat deze u201Cniet te rechtvaardigen anomalieu201D spoedig zal worden rechtgezet.
EnglishThis is not the only anomaly in the reform of the Structural Funds.
Dit is niet het enige probleem dat de hervorming van de structuurfondsen met zich meebrengt.
EnglishAnd yet we have this anomaly which I do not believe occurs in other Member States.
Toch hebben wij hier een abnormale situatie, die bij mijn weten in geen enkele andere lidstaat bestaat.
EnglishWell, your presence in Brussels today is an anomaly.
Welnu, wat zeker een anomalie is, is het feit dat u vandaag hier in Brussel bent.
EnglishThere nevertheless remains one anomaly that cannot be overlooked.
Toch is er nog steeds sprake van een onevenwichtigheid die je moeilijk over het hoofd kunt zien.
EnglishSo there is even an anomaly within the United Kingdom.
Zelfs binnen het Verenigd Koninkrijk zijn er dus ongerijmdheden.
EnglishIt is already a major anomaly that the building sector is the main profitable activity in our part of the world.
Het is reeds abnormaal dat de bouw in ons deel van de wereld de voornaamste winstgevende activiteit vormt.
EnglishI believe that anomaly has to be corrected.
Ik ben van mening dat die anomalie moet worden rechtgezet.
EnglishMr Blair said: ‘ the rebate is an anomaly’.
Blair heeft de korting u201Ceen geval apartu201D genoemd.
EnglishBut I must point out that there is an anomaly in it concerning the procedure relating to olive oil.
Ik wil er echter op wijzen dat zich in het kader van deze procedure een onregelmatigheid heeft voorgedaan inzake olijfolie.
EnglishWe must therefore be aware of this fundamental anomaly but, overall, I repeat, we support the package.
Dit onderliggende manco moeten we in gedachten houden, maar het eindoordeel over het pakket, ik herhaal het, is positief.

Synoniemen (Engels) voor "anomaly":

anomaly