"annual review" in het Nederlands

EN

"annual review" - vertaling Nederlands

EN

annual review {zelfstandig naamwoord}

volume_up
annual review

Voorbeeldzinnen voor "annual review" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe aim of the annual review is to identify such potential improvements.
Het doel van de jaarlijkse evaluatie is om te kijken waar de situatie voor verbetering vatbaar is.
EnglishThe Commission makes an annual review of the progress made.
De Commissie onderzoekt ieder jaar welke vooruitgang er is geboekt.
EnglishThe aim of the annual review process is to identify such potential improvements.
Het doel van het jaarlijkse evaluatieproces is dan ook vast te stellen welke aspecten voor verbetering vatbaar zijn.
EnglishAs regards the annual joint review, you said that you will review issues of protection of privacy.
Over de jaarlijkse gemeenschappelijke evaluatie heeft u gezegd dat kwesties van privacybescherming zullen worden besproken.
EnglishThis annual review is presented in an annual report in accordance with Operative Provision No 8.
De jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de code wordt beschreven in een jaarverslag overeenkomstig uitvoeringsbepaling nr. 8.
EnglishThe Danish Social Democrats have voted in favour of the report on the annual review of the Customs Union between the EU and Turkey.
De Deense sociaal-democraten stemmen voor het verslag over de jaarlijkse evaluatie van de douane-unie met Turkije.
EnglishMr Cañete's report, which in itself was a very good piece of work, is the 1996 annual review of the Commission's report for this period.
Het uitstekende verslag van de heer Arias Cañete is een jaarbalans over het verslag van de Commissie over 1996.
EnglishAmendment No 13 is, I think, a very good one, as there is a need for the annual review of stocks that it proposes.
Amendement 13 spreekt mij erg aan, want het is noodzakelijk om jaarlijks verslag uit te brengen over de stand van zaken, zoals zojuist al is voorgesteld.
EnglishThese strategies must be subject to annual review and ensure consistency between the various Community policies involved.
Deze strategieën dienen jaarlijks herzien te worden en borg te staan voor de samenhang tussen de verschillende betrokken communautaire beleidsterreinen.
EnglishSecondly, also applying to each candidate, we have said that an annual review would take place on the state of progress towards fulfilling the conditions.
In de tweede plaats hebben wij gezegd dat elk jaar zal worden nagegaan hoever elke kandidaat-lidstaat op de weg naar de vervulling van de voorwaarden is gevorderd.
EnglishFurthermore, the actions undertaken in this field will be subject to an annual review, which the Commission will pass on to the Council and the European Parliament.
De Commissie zal trouwens jaarlijks een evaluatierapport opstellen over de op dit gebied genomen initiatieven, dat zij aan Raad en Europees Parlement zal voorleggen.
EnglishFinally, while the success of the recovery plans must be the priority, an annual review of their progress and socio-economic impact should be undertaken.
Tot slot moet de prioriteit weliswaar gaan naar het welslagen van de herstelplannen, maar moeten tegelijkertijd de vooruitgang en de sociaal-economische gevolgen ervan worden geëvalueerd.
EnglishHowever, I should like to warn you that, with this system, the annual review by the Council, the Commission and Parliament might not perhaps receive the attention which it deserves.
Niettemin wil ik waarschuwen dat de jaarlijkse evaluaties door de Raad, de Commissie en het Parlement op deze manier niet naar waarde geschat dreigen te worden.
EnglishB5-0152/ 1999 by Mr Van den Berg and Mr Howitt, on behalf of the PSE Group, on the First Annual Review of the EU Code of Conduct on the export or transfer of arms;
B5-0152/1999 van de leden van den Berg en Howitt, namens de PSE-Fractie, over de eerste jaarlijkse herziening van de gedragscode van de Europese Unie voor wapenexport of wapenoverdracht;
EnglishI very much hope that in future, by producing an annual review in good time, the Commission will enable this House to carry out a more in-depth analysis and hold a more thorough debate.
Dat is een aanzienlijk, maar noodzakelijk bedrag, waarmee ook de medeadviserende Begrotingscommissie heeft ingestemd omdat het hier een politieke prioriteit betreft.

Vergelijkbare vertalingen voor "annual review" in Nederlands

annual bijvoeglijk naamwoord
review zelfstandig naamwoord
to review werkwoord