EN

annual {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Dialogue is being cultivated in a variety of ways, including an annual summit.
Er zijn verschillende dialoogvormen ontstaan, inclusief een jaarlijkse topconferentie.
The EU studies of the candidate countries in its annual reports.
De kandidaat-lidstaten waren immers in jaarlijkse verslagen nauwkeurig doorgelicht.
The Commission does not feel that annual cost-benefit analysis would be very useful.
De Commissie vindt een jaarlijkse kosten-batenanalyse niet erg zinvol.
Finally, I would like to explain our criticisms of the Council’ s annual report.
Tot slot nog een opmerking over onze kritiek op het jaarlijks verslag van de Raad.
The technical measures should be reviewed on an annual basis.
De technische maatregelen zouden jaarlijks opnieuw moeten worden bekeken.
The original idea of producing annual financial plans seemed excessively restrictive.
Het oorspronkelijke idee van een jaarlijks financieel plan bleek te restrictief.

Voorbeeldzinnen voor "annual" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishExperts were expecting an annual volume of 15 000 registered trademarks in 1996.
De deskundigen verwachtten een jaartotaal van 15.000 gedeponeerde merken in 1996.
EnglishFinally, I would like to explain our criticisms of the Council’ s annual report.
Tot slot nog een opmerking over onze kritiek op het jaarlijks verslag van de Raad.
EnglishSuch medicines often cost more than the annual income of people living there.
Die medicijnen kosten vaak meer dan het jaarinkomen van de daar levende mensen.
EnglishAnnual compulsory inspection seems best suited for this purpose, in my opinion.
De jaarlijkse verplichte periodieke controle lijkt mij hiervoor het meest geschikt.
EnglishMr President, the annual budgetary procedure has passed off unusually smoothly.
Mijnheer de Voorzitter, de begrotingsprocedure is dit jaar bijzonder vlot verlopen.
EnglishThis report will be made available jointly with the annual financial accounts.
Het verslag zal tegelijk met de jaarrekeningen ter beschikking worden gesteld.
EnglishFinally, the second bi-annual report states that almost everything has been done.
Tot slot staat in het tweede halfjaarlijks verslag dat bijna alles is gedaan.
EnglishI have mentioned two important initiatives in this field in my annual report.
In mijn jaarverslag heb ik twee belangrijke initiatieven op dit gebied genoemd.
EnglishThe original idea of producing annual financial plans seemed excessively restrictive.
Het oorspronkelijke idee van een jaarlijks financieel plan bleek te restrictief.
EnglishThe next item is the presentation of the Court of Auditors’ annual report for 2004.
-- Aan de orde is de presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer - 2004.
EnglishWhere the PM10 annual limit values are concerned, there is a marked downward turn.
Wij stellen een duidelijke verlaging voor van de jaargrenswaarden voor PM10.
EnglishI also wish to comment on certain statistics in the Ombudsman's annual report.
Ik wil nu ook ingaan op een aantal statistieken in het jaarverslag van de Ombudsman.
EnglishThis will reduce annual interest by EUR 2.2 million over a ten-year period.
Dat vermindert gedurende tien jaar de jaarlijkse rentelasten met 2,2 miljoen euro.
EnglishThis sector has an annual turnover of EUR 600 billion and employs 10 million people.
Deze branche zet jaarlijks 600 miljard euro om en biedt werk aan 10 miljoen mensen.
EnglishIt took us 50 years to reach annual savings ratings of almost 10 percent. ~~~ 50 years.
Het kostte ons 50 jaar om jaarlijkse spaarpercentages te bereiken van bijna 10%.
EnglishThe fact is that we used to have just a single annual report by the Commission.
De kern van de zaak is dat we vroeger slechts één jaarverslag van de Commissie hadden.
EnglishThe annual value of trade in goods and services in 1996 exceeded ECU 360 billion.
De jaarlijkse handel in goederen en diensten bedroeg in 1996 meer dan 360 miljard ecu.
EnglishThe fundamental difference is that it is based on a fixed annual payment.
Het fundamentele verschil is dat het is gebaseerd op een vaste jaarlijkse premie.
EnglishI declare open the annual session of the European Parliament for the year 2002-2003.
Ik verklaar de zitting 2002-2003 van het Europees Parlement te zijn geopend.
EnglishThat is a maximum annual figure of EUR 200 million from the Guarantee Fund.
Dat is het maximumbedrag van 200 miljoen euro per jaar uit het garantiefonds.

Synoniemen (Engels) voor "annual":

annual
annually