EN

annoying {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
It might be rather annoying for it, but that is the way it is.
Dat is irritant, maar het is niet anders.
Maar het is zo irritant en vervelend.

Voorbeeldzinnen voor "annoying" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe result is that people find it uninteresting and sometimes downright annoying.
Het resultaat is dan ook dat de burger de Unie oninteressant en vaak saai vindt.
English(Whistling) But during a Christmas party -- at dinner actually -- it's very annoying.
(Gefluit) Maar tijdens een kerstfeest -- eigenlijk een diner -- is het erg vervelend.
EnglishSo the idea is we can make advertising useful, not just annoying, right?
Het is dus de bedoeling om reclame nuttig te maken, niet enkel vervelend.
EnglishYou're annoying... you're a mutt running around, sniffing other dogs ' butts.
Je bent een rondhollende keffer, ruikend aan andere hondenkonten.
EnglishAnd there was also this constant background groan, which was very annoying.
Op de achtergrond klonk een continu gegrom, dat erg vervelend was.
EnglishIt is rather annoying that we have not succeeded in making further progress on that issue.
Het is vervelend dat wij op dit vlak niet verder konden gaan.
EnglishThey look like TV cameras, monitors, annoying radio mics.
Waar ik mij in mijn project mee bezighoud, is deze magische transformatie.
EnglishIf the law is annoying, we should therefore begin by doing away with it.
Als het recht in de weg staat, dan schaf je het gewoon af.
EnglishThere is nothing more annoying than to see a neighbour or competitor cheat.
Er is niets vervelender dan te moeten zien hoe iemands buur of concurrent de regels probeert te omzeilen.
EnglishHow annoying would that be? (Laughter) "Must try harder."
Hoe vervelend zou dat zijn? ~~~ (Gelach) “Moet beter mijn best doen.”
EnglishMy last question refers to a point that has been annoying me for some time now, namely GATT.
Mijn laatste vraag heeft betrekking op een punt waar ik mij erg boos over heb gemaakt, namelijk de GATT.
EnglishAnyway, what do we find most annoying on a day-to-day basis?
Waar ergeren wij ons nu het meest aan in het dagelijkse leven?
EnglishThat is all the more annoying because the Member States are paid 10 % of the customs revenue for their work.
Dat is vooral bevreemdend omdat de lidstaten voor hun werk 10 % van de douaneontvangsten krijgen.
EnglishI have had two groups of visitors who were subjected to a great deal of extremely annoying red tape.
Ik had hier vanochtend twee groepen op bezoek die het mikpunt geworden zijn van allerlei ambtelijke pesterijen.
EnglishThat is naturally a little odd and also rather annoying.
Dat is natuurlijk enigszins merkwaardig en vervelend.
EnglishThe shock isn't painful, but it's a little annoying.
De schok is niet echt pijnlijk maar wel wat vervelend.
EnglishIt might be rather annoying for it, but that is the way it is.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I want to draw your attention to something really annoying in connection with the Minutes.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, er is een bijzonder ergerlijk probleem met de notulen.
EnglishGirl: Well sometimes my sister can be kind of annoying.
EnglishReceiving paper advertising material in your traditional mail box is annoying, but at least you do not pay for it.
Papieren reclame in je traditionele brievenbus is storend, maar daar hoef je tenminste niet voor te betalen.