EN

announcement {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This announcement fills us with hope but also with caution.
Dit bericht echter wekt ons aller hoop, ook al blijft enige scepsis op zijn plaats.
Mrs Karamanou, we understand your distress at the announcement of the death of your Deputy Foreign Minister.
B Waarde collega, wij begrijpen uw emotie naar aanleiding van het bericht van het overlijden van uw onderminister van Buitenlandse Zaken.
This announcement has also been interpreted as the possible introduction of a ceiling as a first step towards reducing the limit to 30 per cent.
Dit bericht is ook zodanig geïnterpreteerd dat de eventuele invoering van een maximum moet worden gezien als eerste stap naar een verlaging tot 30%.
The announcement of local elections for April 2006 is a positive sign.
Een positief signaal is de aankondiging van lokale verkiezingen in april 2006.
Mr President, I certainly join in welcoming this announcement.
- Mijnheer de Voorzitter, ook ik juich natuurlijk deze aankondiging toe.
I support his announcement of new initiatives by the European Commission.
Zijn aankondiging van nieuwe initiatieven van de Europese Commissie heeft mijn steun.
Announcement of the result of the election of the Ombudsman
Bekendmaking van de uitslag van de verkiezing van de ombudsman
Announcement of candidates for election of President
Bekendmaking van de kandidaten voor het voorzitterschap
Let us not repeat the mistake that was made with the announcement of Natura 2000.
Laten wij niet dezelfde fout maken als met de bekendmaking van Natura 2000.

Voorbeeldzinnen voor "announcement" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDespite the announcement of elections, this key element is still not in place.
Ofschoon de verkiezingen al zijn aangekondigd, is hierin nog altijd niet voorzien.
EnglishLet us not repeat the mistake that was made with the announcement of Natura 2000.
Laten wij niet dezelfde fout maken als met de bekendmaking van Natura 2000.
EnglishThere has been an announcement about withdrawal from the space weapons treaty.
Er is aangekondigd dat ze zich zullen terugtrekken uit het verdrag inzake ruimtewapens.
EnglishYou see, that announcement went one click out, which got reverberated, one click out.
Die aankondiging namelijk ging een klik weg, en dat weergalmde weer een klik verder.
EnglishI am therefore happy to be able to make this announcement on behalf of my committee.
Daarom ben ik blij dat ik deze mededeling namens mijn commissie kan doen.
EnglishI support his announcement of new initiatives by the European Commission.
Zijn aankondiging van nieuwe initiatieven van de Europese Commissie heeft mijn steun.
EnglishThe announcement of local elections for April 2006 is a positive sign.
Een positief signaal is de aankondiging van lokale verkiezingen in april 2006.
EnglishSo I thought 'ah, the secrecy is because there is going to be some big announcement '.
Dus ik dacht: ' Aha, die geheimzinnigheid is omdat er iets groots bekend wordt gemaakt?.
EnglishYou should not have turned it into an announcement in the sitting.
U had dat niet hoeven doen aan de hand van een melding in de plenaire vergadering.
EnglishThe amendments proposed reflect the announcement by Eurostat on 15 October.
De voorgestelde amendementen zijn ingegeven door de aankondiging van Eurostat van 15 oktober.
EnglishIf we are committed to peace in the Middle East we should all welcome that announcement.
Als vrede in het Midden-Oosten ons ernst is, moeten wij deze publicatie allemaal toejuichen.
EnglishPursuant to Rule 74 of the Rules of Procedure, the presidency must make the following announcement:
Overeenkomstig artikel 74 van het Reglement verklaart de Voorzitter het volgende:
EnglishWe cannot accept the American announcement as a fait accompli.
Wij kunnen de mededeling van de Amerikanen niet als een voldongen feit aanvaarden.
EnglishI just want to make a technical announcement before we start voting.
Ik wil slechts een technische mededeling doen voordat wij gaan stemmen.
EnglishMadam President, I would like to make a similar announcement to this House.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil het Parlement een soortgelijke mededeling doen als de heer Cashman.
EnglishThis announcement describes a framework strategy for future activities in this area.
In deze mededeling wordt een raamstrategie omschreven voor toekomstige activiteiten op dit terrein.
EnglishThis is not a point of order, but I believe it is an historic announcement.
Dit is geen motie van orde, maar ik heb een mededeling die mijns inziens van historisch belang is.
EnglishI very much welcome the announcement today by the ETA organisation.
Ik ben heel blij met de aankondiging die de ETA vandaag heeft gedaan.
EnglishThis announcement fills us with hope but also with caution.
Dit bericht echter wekt ons aller hoop, ook al blijft enige scepsis op zijn plaats.
EnglishEspecially after the announcement I have just made, I do not want to reopen the debates.
Vooral met het oog op de verklaring die ik zojuist heb afgelegd wens ik geen discussie te openen.

Synoniemen (Engels) voor "announcement":

announcement
announced
English