EN

annex {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The large discrepancy between Annex I and Annex II is perhaps symptomatic of this.
De grote discrepantie tussen bijlage I en II is wellicht symptomatisch.
Everything is subject to Annex 3, while Annex 4 should only be used where it is relevant.
Alles moet door bijlage 3, terwijl bijlage 4 slechts gebruikt wordt wanneer het relevant is.
Annex III defines the energy efficiency of cogeneration plants.
In bijlage III wordt de energie-efficiëntie van warmtekrachtcentrales gedefinieerd.
Mr President-in-Office, what you do not do when you are putting a house in order is put up a new annex and then try to make sure you are still expanding.
Mijnheer de fungerend voorzitter, wat je doet als je een huis op orde brengt, is eerst een nieuwe aanbouw bouwen en je huis vervolgens nog verder uitbreiden.
The third-party access guidelines in the Annex have been agreed by Member States, regulators, TSOs and system users.
De richtlijnen voor de toegang van derden, zoals die in de annex zijn geformuleerd, zijn goedgekeurd door de lidstaten, de toezichthouders, TSO's en systeemgebruikers.
The new element – and this I say on my own personal responsibility – can be either a name, an interpretation, an annex or a matter of method.
Het nieuwe element - - zo zeg ik op persoonlijke titel - - zou een naam, een interpretatie of een annex kunnen zijn, of een kwestie van de methode die gekozen wordt.
Strasbourg must not be downgraded to become a mere annex to Brussels.
Straatsburg mag niet worden gedegradeerd tot een simpel bijgebouw van Brussel.
NL

annex {de}

volume_up
De richtlijnen voor de toegang van derden, zoals die in de annex zijn geformuleerd, zijn goedgekeurd door de lidstaten, de toezichthouders, TSO's en systeemgebruikers.
The third-party access guidelines in the Annex have been agreed by Member States, regulators, TSOs and system users.
Het nieuwe element - - zo zeg ik op persoonlijke titel - - zou een naam, een interpretatie of een annex kunnen zijn, of een kwestie van de methode die gekozen wordt.
The new element – and this I say on my own personal responsibility – can be either a name, an interpretation, an annex or a matter of method.

Voorbeeldzinnen voor "annex" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHowever, the substance which Mr Ferrer proposes is already included in the annex.
De door mevrouw Ferrer voorgestelde kleurstof komt echter reeds in de bijlage voor.
EnglishThe final vote can clearly not take place before the annex has been voted on.
De eindstemming kon uiteraard niet plaatsvinden voor de stemming over de bijlage.
EnglishWe must also make sure that the information requirements in the annex are clear.
Verder moeten wij ervoor zorgen dat de informatie-eisen in de bijlage duidelijk zijn.
EnglishIn effect, timber is not among the products listed in Annex I of the Treaty.
Hout komt immers niet voor in de lijst van producten in Bijlage 2 bij het Verdrag.
EnglishIn my view this contravenes Rule 50 and Annex III of our Rules of Procedure.
Volgens mij is dit een overtreding van artikel 50 en bijlage III van ons Reglement.
EnglishI refer to Annex VI on the restrictions on the movement of equidae in this area.
Ik doel hiermee op bijlage VI over de beperkingen van verplaatsingen van paardachtigen.
English- the need to accept the list of priority projects in Annex III without changes;
- de lijst prioritaire projecten in bijlage II dient ongewijzigd te worden overgenomen;
EnglishThat makes them special and they can therefore no longer appear in Annex IIa.
Dat betekent dat ze bijzonder zijn en dus niet langer in bijlage II bis mogen staan.
EnglishI insist that a vote be taken on this annex now in accordance with procedure.
Ik sta er nu op dat ook overeenkomstig de procedure over deze bijlage wordt gestemd.
EnglishOur complaint is that this is to be regulated in the form of a technical annex.
Wij willen niet dat een en ander wordt geregeld in de vorm van een technische bijlage.
EnglishI myself have another two amendments, which concern the Annex to this proposal.
Ik heb zelf nog twee amendementen die betrekking hebben op de bijlage bij dit voorstel.
EnglishThis means that we shall presumably have to debate this annex again in the autumn.
Dat betekent dat wij deze bijlage vermoedelijk opnieuw moeten behandelen in het najaar.
EnglishThere is no reason for the Statute to contain an annex which is an integral part of it.
Waarom moet het statuut een bijlage bevatten die deel van dat statuut zelf is?
EnglishThey are Amendments Nos 53 to 56 and 61 to 66 that seek to modify Annex III.
Ik heb het dan over de amendementen 53 tot en met 56, en 61 tot en met 66.
EnglishI was of course not proposing that Annex 1 should be removed from the Bird Directive.
Ik heb natuurlijk niet voorgesteld om bijlage 1 uit de vogelrichtlijn te verwijderen.
EnglishHow is it possible, on an annex, to go against a vote on the main text?
Hoe kunnen we dan in een bijlage terugkomen op een stemming over de hoofdtekst?
EnglishMr President, I would like to move a point of order regarding Annex 5.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb een motie van orde met betrekking tot bijlage 5.
EnglishThe Committee on the Environment is disturbed by the changes regarding water in Annex VI.
De milieucommissie is bezorgd over de wijzigingen in bijlage VI betreffende water.
EnglishThe large discrepancy between Annex I and Annex II is perhaps symptomatic of this.
De grote discrepantie tussen bijlage I en II is wellicht symptomatisch.
EnglishStrasbourg must not be downgraded to become a mere annex to Brussels.
Straatsburg mag niet worden gedegradeerd tot een simpel bijgebouw van Brussel.

Synoniemen (Engels) voor "annex":

annex
annexation