"animal husbandry" in het Nederlands

EN

"animal husbandry" - vertaling Nederlands

EN

animal husbandry {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Seventy percent of all antibiotics consumed in America is consumed in animal husbandry.
70 procent van de in Amerika geconsumeerde antibiotica wordt gebruikt in de veeteelt.
The future of European farming lies in organic agriculture and animal husbandry based on traditional and natural methods.
De toekomst van de Europese landbouw bestaat in de biologische landbouw en veeteelt met traditionele en natuurlijke methoden.
Amendment No 26 and the first part of Amendment No 41 concern intensive animal husbandry and several speakers have addressed this topic.
Amendement 26 en het eerste deel van amendement 41 gaan over intensieve veeteelt en vele sprekers hebben het hierover gehad.
animal husbandry (ook: livestock farming, ranch)
We have, to the best of our ability, voted in favour of better animal husbandry.
Wij hebben naar ons beste vermogen voor een betere veehouderij gestemd.
It is therefore very important that we restrict the use of antibiotics in animal husbandry.
Het is daarom van groot belang dat het gebruik van antibiotica in de veehouderij wordt teruggedrongen.
Mr President, the large-scale use of antibiotics in animal husbandry is giving cause for concern.
Mijnheer de Voorzitter, het grootschalig gebruik van antibiotica in de veehouderij geeft reden tot zorg.

Voorbeeldzinnen voor "animal husbandry" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have, to the best of our ability, voted in favour of better animal husbandry.
Wij hebben naar ons beste vermogen voor een betere veehouderij gestemd.
EnglishWe should now devise rules to reduce the use of antibiotics in animal husbandry.
Wij moeten nu regels opstellen om het gebruik van antibiotica in dierenvoer te verminderen.
EnglishSeventy percent of all antibiotics consumed in America is consumed in animal husbandry.
70 procent van de in Amerika geconsumeerde antibiotica wordt gebruikt in de veeteelt.
EnglishIt is therefore very important that we restrict the use of antibiotics in animal husbandry.
Het is daarom van groot belang dat het gebruik van antibiotica in de veehouderij wordt teruggedrongen.
EnglishMr President, the large-scale use of antibiotics in animal husbandry is giving cause for concern.
Mijnheer de Voorzitter, het grootschalig gebruik van antibiotica in de veehouderij geeft reden tot zorg.
EnglishIt is wrong that organic farming and extensive animal husbandry should be proposed as the solution.
Het is niet terecht dat biologische landbouw en extensieve veehouderij naar voren worden geschoven als dé oplossing.
EnglishOnly by means of stringent demands in terms of animal protection will animal husbandry in the EU survive.
Alleen door strenge eisen op het gebied van dierenwelzijn te stellen zal de veehouderij in EU kunnen overleven.
EnglishAdjusting to other or new animal husbandry systems takes time and, more importantly, costs money.
Aanpassing aan andere respectievelijk nieuwe systemen voor het houden van dieren heeft tijd nodig en is zeker ook niet goedkoop.
EnglishThe future of European farming lies in organic agriculture and animal husbandry based on traditional and natural methods.
De toekomst van de Europese landbouw bestaat in de biologische landbouw en veeteelt met traditionele en natuurlijke methoden.
EnglishSo I wish to advocate a temporary increase in the financial allocation to the market organisation for animal husbandry.
Ik pleit er dan ook voor tijdelijk meer geld uit te trekken voor de financiële inrichting van het marktsysteem voor de veehouderij.
EnglishThis is one of the reasons why it is important to encourage farmers to change to more environmentally friendly animal husbandry methods.
Het is daarom van belang dat de boeren worden aangemoedigd om over te gaan op milieuvriendelijke opfokmethoden enz.
EnglishNevertheless, the use of antibiotics in animal husbandry should never compromise or put at risk the health of human beings.
Desalniettemin mag het gebruik van antibiotica in veehouderijen nooit de gezondheid van mensen in gevaar brengen of op het spel zetten.
EnglishAmendment No 26 and the first part of Amendment No 41 concern intensive animal husbandry and several speakers have addressed this topic.
Amendement 26 en het eerste deel van amendement 41 gaan over intensieve veeteelt en vele sprekers hebben het hierover gehad.
EnglishFurther, it is a recognized fact that as long as farmers ensure high standards of hygiene in animal husbandry, the use of antibiotics is completely unnecessary.
Bovendien is het een vaststaand feit dat een goede stalhygiëne het gebruik van antibiotica totaal overbodig maakt.
EnglishAfter all, we have been discussing this issue for a long time, and have addressed problems of animal husbandry, animal breeding and animal welfare on numerous occasions.
We discussiëren toch al lang over de problemen bij het houden en fokken van dieren en over het dierenwelzijn.
EnglishMr President, what exactly does the Commission consider to be defined, and I quote from the question, as 'industrial animal-husbandry systems '.
Meneer de Voorzitter, wat beschouwt de Commissie precies als de definitie van, en ik citeer uit de vraag, ' industriële veeteeltmethoden '.
EnglishConsumers for their part, rightly demand transparency and openness - good production methods, high standards in animal husbandry and animal welfare.
Van hun kant verlangen consumenten terecht transparantie en openheid - goede productiemethoden, hoge normen inzake veeteelt en dierenwelzijn.
EnglishAnd I'm given a horse and we go get the lambs and we take them to a pen that we built, and we go about the business of animal husbandry.
Ik krijg een paard en we gaan de lammeren halen en we brengen ze naar een hok dat we gebouwd hebben. ~~~ We doen het normale werk van een dierenboerderij.
EnglishWould it not be unreasonable to discourage developing countries from employing modern, efficient, cost-effective and humane systems of animal husbandry?
Is het niet onredelijk om de aanwending van moderne, efficiënte, rendabele en humane veelteeltmethoden in ontwikkelingslanden te ontmoedigen?
EnglishTake, for example, intensive animal husbandry, which is subsidised by the European Union, but which also leads to greater desertification in certain areas.
Zo veroorzaakt intensieve veeteelt, die vanuit de Europese Unie gesubsidieerd wordt, in sommige gebieden bijvoorbeeld ook woestijnvorming.

Vergelijkbare vertalingen voor "animal husbandry" in Nederlands

husbandry zelfstandig naamwoord
animal zelfstandig naamwoord
animal bijvoeglijk naamwoord
animal welfare zelfstandig naamwoord
animal nature zelfstandig naamwoord
animal farm zelfstandig naamwoord
animal breeding zelfstandig naamwoord
animal cruelty zelfstandig naamwoord
animal food zelfstandig naamwoord
animal health zelfstandig naamwoord
animal life zelfstandig naamwoord
animal lover zelfstandig naamwoord
animal technician zelfstandig naamwoord
animal feed zelfstandig naamwoord
animal protection zelfstandig naamwoord