EN

anguish {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Then, after the anguish, the fear and after the suffering comes the time for anger.
Dan, na de angst, na de schrik, na het verdriet, de woede.
Let us wipe out misery, sadness, impotence, terror, anguish, death and the destruction of wealth.
Laten wij een einde maken aan ellende, leed, onmacht, paniek, angst, dood en vernietiging van rijkdommen.
It was, in fact, a day of anguish for the peace process which is now only held together by a thread.
Het was echter een dag van angst voor de toekomst van het vredesproces, dat nog slechts aan een zijden draadje hangt.
anguish (ook: agony, fear)
After so much drought we have this little drop of fresh water which, although it is still insufficient, is beginning to eradicate this terrible anguish which our citizens are also suffering.
Na zoveel droogte valt eindelijk deze druppel fris water en ook al is het lang niet voldoende, toch zal het die grote angst wegnemen die ook vele burgers hebben.

Voorbeeldzinnen voor "anguish" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

English"And this woman leans over in anguish, not about that man, but about all sad things.
Deze vrouw buigt getergd voorover, niet vanwage die man, maar vanwege alle erge dingen.
EnglishThe history we share with our neighbour has often been full of anguish.
De gezamenlijke geschiedenis met onze oosterbuur is voor ons vaak pijnlijk geweest.
EnglishThese invisible links that allure, these transfigurations, even of anguish, that hold us.
Onzichtbare banden trekken aan ons, transfiguratie, zelfs van leed, houdt ons gevangen.
EnglishI know myself what a source of anguish this is for the Commissioner, Mrs Mary Robinson.
Ik weet zelf wat een bron van grote zorg dit is voor de commissaris, mevrouw Mary Robinson.
EnglishIt is a cause of anguish to me that there are two things that have not been achieved.
Ik betreur het ten zeerste dat we twee dingen niet bereikt hebben.
EnglishThese risks are causing tremendous suffering and anguish among workers within the European Union.
De genoemde risico's berokkenen de werknemers in de Europese Unie enorm veel leed.
EnglishIn some way, God must feel the anguish, and grief, and physical pain that we feel.
Op een bepaalde manier moet God ons lijden voelen, ons verdriet en de fysieke pijn die we voelen.
EnglishThen, after the anguish, the fear and after the suffering comes the time for anger.
Dan, na de angst, na de schrik, na het verdriet, de woede.
EnglishThey deceive these people, costs them a lot of money, cost them a lot of emotional anguish.
En ze hebben effectief en grondig miljoenen mensen over de hele wereld bedrogen in hun nadeel.
EnglishI am sure the Council will appreciate the anguish of the family of this murdered man.
De Raad zal vast en zeker begrip hebben voor het zieleleed van de familieleden van deze vermoorde man.
EnglishLet us wipe out misery, sadness, impotence, terror, anguish, death and the destruction of wealth.
Laten wij een einde maken aan ellende, leed, onmacht, paniek, angst, dood en vernietiging van rijkdommen.
EnglishAt the same time we anguish over the hostages, that odious form of violence and blackmail.
Tevens verkeren wij in spanning vanwege de gijzelingen, vanwege deze verschrikkelijke vorm van geweld en chantage.
EnglishNo directive has caused me more concern and more anguish in reaching my decision.
Geen enkele richtlijn heeft mij ooit zo vele zorgen gebaard en ik heb het nooit zo moeilijk gehad om tot een besluit te komen.
EnglishIt was, in fact, a day of anguish for the peace process which is now only held together by a thread.
Het was echter een dag van angst voor de toekomst van het vredesproces, dat nog slechts aan een zijden draadje hangt.
EnglishWe share their anguish and admire the courage and dignity with which they are enduring this difficult time.
Wij delen in hun verdriet en pijn en begroeten tevens de moed en de waardigheid waarmee zij deze moeilijke tijden doormaken.
EnglishThirdly, it is a cause of anguish that there has been no European response to the desperate lack of air traffic controllers.
Ten derde is het pijnlijk dat er geen Europees antwoord is op het schrijnend tekort aan luchtverkeersleiders.
EnglishWhen condemnations follow each other in quick succession, our words of anguish come to reflect frustration and impotence.
Herhaalde veroordelingen en woorden van medeleven weerspiegelen op den duur alleen nog maar frustratie en onmacht.
EnglishAtmospheric pollution causes anguish to our fellow citizens and there is no question of our being content with lamentations.
De luchtverontreiniging beangstigt onze medeburgers en er kan dan ook geen sprake van zijn dat wij het bij gejammer houden.
EnglishThe anguish of millions of people who follow this case increases by the day with the rapid deterioration of his health.
De pijn die door de miljoenen mensen die deze zaak volgen wordt gevoeld, neemt met de dag toe naarmate Peltier's gezondheid achteruitholt.
EnglishThese laws are clearly so alien to some Members and political groupings in this House that anguish grips them at every turn.
Deze wetten zijn echter, naar het schijnt, voor bepaalde leden en politieke tendensen in dit Parlement zo vreemd dat zij telkens weer angst inboezemen.

Synoniemen (Engels) voor "anguish":

anguish