"Angolan" in het Nederlands

EN

"Angolan" - vertaling Nederlands

EN

Angolan {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "Angolan" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf the Angolan Government continues to refuse to cooperate, measures will need to be taken.
Als de Angolese regering medewerking blijft weigeren, kunnen maatregelen niet uitblijven.
EnglishFor their part, the Angolan authorities are not obliged to account for how the funds are used.
Van hun kant zijn de Angolese autoriteiten niet verplicht om rekenschap af te leggen over de besteding van middelen.
EnglishUnfortunately, when we arrived in Lisbon, our visas were cancelled by the Angolan Ambassador to Portugal.
Maar toen we in Lissabon aankwamen, werden onze visa door de Angolese ambassadeur in Portugal geannuleerd.
EnglishWe all felt it was a challenge to the legitimacy of the Angolan Government that we were treated in this manner.
We vonden allemaal dat de manier waarop wij werden behandeld, de legitimiteit van de Angolese regering in twijfel trekt.
EnglishThe international community must, now more than ever, demonstrate moral and material solidarity with the Angolan people.
De internationale gemeenschap is nu meer dan ooit morele en materiële solidariteit aan het Angolese volk verschuldigd.
EnglishThe adoption of a constructive position by the Angolan Government would obviously be welcomed by the international community.
De internationale gemeenschap zou het op prijs stellen als de Angolese regering een constructieve houding aannam.
EnglishStocks in Angolan waters will be checked annually by local scientists in the interest of sustainable fisheries.
De bestanden in de Angolese wateren worden met het oog op duurzame visserij ieder jaar gecontroleerd door lokale wetenschappers.
EnglishLike Mr Mccartney, I went to the Angolan Fishing Ministry and talked to them and they were dreadfully concerned.
In navolging van de heer Macartney, ben ik naar het Angolese ministerie van Visserij gegaan, waar men zich grote zorgen maakte.
EnglishNow we have had a change of government, the old dictator is back, and the Angolan troops and mercenaries are still present.
Nu is de regeringswisseling er geweest, zit de oude dictator er, zijn de Angolese troepen en de huurlingen er nog steeds.
EnglishThe European Union made a specific démarche on press freedom to the Angolan Ministry of Justice in November last year.
De Europese Unie heeft in november van het vorig jaar het Angolese Ministerie van Justitie specifiek aangesproken op de persvrijheid.
EnglishFor the first time, the annex to the protocol allows the Angolan authorities to introduce a biological recovery period.
Voor het eerst biedt de bijlage van het protocol de Angolese autoriteiten de mogelijkheid om een biologische visserijstop in te voeren.
EnglishThe rapporteur regrets that the Community and the Angolan authorities have not succeeded in reaching an agreement.
De rapporteur betreurt het dat de Gemeenschap en de Angolese autoriteiten er niet in geslaagd zijn om het eens te worden over een overeenkomst.
EnglishUnita must at last fit in with the constitution of the second Angolan Republic and assume a constructive role as an opposition party.
UNITA moet eindelijk de grondwet van de tweede Angolese Republiek erkennen en als oppositiepartij een constructieve rol spelen.
EnglishThe Angolan Government must immediately authorise a substantial UN presence which can mediate and can report on human rights.
De Angolese regering moet onmiddellijk een substantiële VN-aanwezigheid toelaten die kan bemiddelen en kan rapporteren over de mensenrechten.
EnglishNot just tuna vessels but all fishing vessels will have to carry six Angolan fishermen, compared with five previously.
Niet alleen de vaartuigen voor tonijnvisserij maar alle vissersvaartuigen moeten zes Angolese zeelieden aan boord hebben, in plaats van vijf, zoals nu.
EnglishThey are the cause of the poverty and misery of the Angolan people and they are ensuring the prosperity of the arms traffickers and the corrupt politicians.
Olie en diamanten, de armoede en miserie van het Angolese volk maken de rijkdom van wapenhandelaars en corrupte politici.
EnglishProposals for EUR 16 million have been signed and the remaining proposals are awaiting approval by the Angolan national authorities.
Er zijn voorstellen voor 16 miljoen euro ondertekend en de resterende voorstellen wachten op de goedkeuring van de Angolese nationale autoriteiten.
EnglishThe tolerance needed to consider the Angolan problem in a balanced manner and with equal respect for all the parties involved has been exhausted.
Ons geduld is op om het Angolese probleem op een evenwichtige en eerlijke manier en met respect voor alle betrokken partijen te beschouwen.
EnglishSimilarly, we do not think that it is fair to suggest, as in the initial Liberal text, a European boycott of Angolan oil and diamonds.
Ook zijn wij van mening dat een Europese boycot van Angolese olie en diamanten, zoals in de eerste liberale tekst werd voorgesteld, niet gerechtvaardigd is.
EnglishIf we consider the repercussions of this, we could conclude that fishing in Angolan waters is a rather risky matter as far as the EU is concerned.
Als we rekening houden met de gevolgen daarvan, zouden we tot de conclusie kunnen komen dat de visserij in Angolese wateren niet zonder risico is voor de EU.