"Anglo-Saxon" in het Nederlands

EN

"Anglo-Saxon" - vertaling Nederlands

EN

Anglo-Saxon {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Ireland fits somewhere between the continental European social model and the Anglo-Saxon model.
Ierland staat ergens tussen het sociaal model van het Europese continent en het Angelsaksisch model.
But this must not be a purely Anglo-Saxon affair.
Dit mag echter geen puur Angelsaksische aangelegenheid zijn.
America has become a world under Anglo-Saxon domination.
Amerika is een wereld onder Angelsaksische overheersing geworden.
Anglo-Saxon

Voorbeeldzinnen voor "Anglo-Saxon" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is the Anglo-saxon model with its well-known success: 160 000 cattle slaughtered.
Er is het Angelsaksische model, met de bekende goede resultaten: 160.000 afgemaakte runderen.
EnglishI would describe all three of the existing rating agencies as being predominantly Anglo-Saxon.
Laat ik zeggen dat in de drie huidige ratingbureaus het Angelsaksische element overheerst.
EnglishIreland fits somewhere between the continental European social model and the Anglo-Saxon model.
Ierland staat ergens tussen het sociaal model van het Europese continent en het Angelsaksisch model.
EnglishAmerica has become a world under Anglo-Saxon domination.
Amerika is een wereld onder Angelsaksische overheersing geworden.
EnglishBut this must not be a purely Anglo-Saxon affair.
Dit mag echter geen puur Angelsaksische aangelegenheid zijn.
EnglishThe waters of a flood of Anglo-Saxon self-delusion are lapping at the steps of the Fortezza del Basso.
Het water van een stroom van Angelsaksische zelfmisleiding klotst tegen de trappen van de Fortezza del Basso.
EnglishIt is also more prevalent in the Anglo-Saxon countries.
EnglishThis Anglo-Saxon model is a model of the invisible hand, but it is really the visible hand of capitalism.
Dit Angelsaksische model is dat van de onzichtbare hand, die echter in werkelijkheid de herkenbare hand van het kapitalisme is.
EnglishWe should like this to be done in a non-Anglo-Saxon manner, as I indicated in connection with the Take-over Directive.
Wij willen dat dit gebeurt op een niet-Angelsaksische manier, zoals ik ten aanzien van de overnamerichtlijn heb aangegeven.
EnglishThe international community is nothing but a hollow formula for supporting the empire and its Anglo-Saxon flunkeys.
De internationale gemeenschap is niet meer dan een holle term om de grote wereldleider en zijn Angelsaksische handlangers aan te duiden.
EnglishI believe that this reform is more along the lines of Anglo-Saxon law and, despite being a continental lawyer, I agree with it.
Ik denk dat deze hervorming eerder op Angelsaksische leest geschoeid is, en ofschoon ik zelf een continentaal jurist ben, ga ik daarmee akkoord.
EnglishMr Evans is behaving more like an Anglo-Saxon lawyer, while Mr Karas has demonstrated the usual preoccupations of continental lawyers.
De heer Evans gedraagt zich meer als een Angelsaksisch jurist, terwijl de bekommernissen van de heer Karas typerend zijn voor continentale juristen.
EnglishIn so doing, it may finally turn on its head the old Anglo-Saxon misconception about the intellect of England's Celtic neighbours.
En als zij dat doet kan zij misschien eindelijk een einde maken aan de Angelsaksische misvatting over het intellect van de Keltische buren van Engeland.
EnglishFaced with the winds of Anglo-Saxon globalisation, these national trees need all of their deep cultural roots in order to remain standing.
Blootgesteld aan de winden van de Angelsaksische globalisering, hebben deze nationale bomen al hun diepe culturele wortels nodig om stand te houden.
EnglishIt is said that scientists have identified four different models, namely the Scandinavian, Anglo-Saxon, Continental and Mediterranean models.
Er wordt gezegd dat academici vier verschillende modellen onderscheiden: het Scandinavische, het Angelsaksische, het continentale en het mediterrane model.
EnglishFinally, at the European Policy Forum in London, he revealed his true opinion, with Anglo-Saxon bluntness, by saying, and I quote Mr McCreevy,
Tot slot heeft hij in het kader van het in Londen echt kleur bekend, met typisch Angelsaksische vrijmoedigheid, door te zeggen -- ik citeer de heer McCreevy:
EnglishJust as you do not call a carp a rabbit, you do not give the name of chocolate to what is simply an Anglo-Saxon sweet with all the subtle flavouring of aftershave.
Zoals we een karper ook niet " konijn " noemen, noemen we bijvoorbeeld Angelsaksische zoetigheid met de smaak van after shave ook geen " chocolade ".
EnglishIt was a slaughter that was presented to public opinion by a unanimous media - and this is a prime example of Anglo-Saxon humour - as a clean, surgical war.
Dat bloedbad was bevolen door president Bush en werd door alle media - een pareltje van Angelsaksische humor - als een schone chirurgische oorlog voorgesteld.
EnglishThe criticisms levelled against Belarus are reminiscent of those levelled against General de Gaulle by some Anglo-Saxon circles during the Fourth Republic.
De beschuldigingen tegen Wit-Rusland doen me denken aan de verwijten die ten tijde van de Vierde Republiek in Anglo-Saksische kringen aan het adres van generaal de Gaulle werden geuit.
EnglishAt present, we are witnessing a number of large mergers between companies which originate in an Anglo-Saxon tradition and companies with a Rhineland tradition.
Wat dat betreft zien wij op dit moment een aantal grote fusies tot stand komen tussen bedrijven die uit de Angelsaksische traditie komen en bedrijven die meer uit de Rijnlandse traditie komen.

Synoniemen (Engels) voor "Anglo-Saxon":

Anglo-Saxon