"and then some" in het Nederlands

EN

"and then some" - vertaling Nederlands

EN

and then some {bijwoord}

volume_up
and then some
In a country of a billion people and some, why so few?
In een land van een miljard en nog wat mensen, waarom zo weinig?
Similarly, the keenness with which some label anything and everything as terrorism, makes me a little suspicious.
Ook de gretigheid waarmee sommigen het woord terrorisme op alles en nog wat kleven, stemt mij een beetje achterdochtig.

Voorbeeldzinnen voor "and then some" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
Wij hebben zo onze meningsverschillen - zelfs vandaag nog - maar niet hierover.
EnglishNow in fact, some of our transformative leaders in history have been introverts.
Een aantal van onze transformatieve leiders in de geschiedenis waren introvert.
EnglishThere are some who thought that the people should have been more fully involved.
Volgens sommigen hadden de burgers sterker bij de zaak moeten worden betrokken.
EnglishSome of these points have been elaborated by Mrs Lichtenberger and Mr Kohlíč ek.
Mevrouw Lichtenberger en de heer Kohlíu010Dek stelden dit al deels aan de orde.
EnglishIt is estimated that this funding amounts to some EUR 12 to 15 million per year.
Die financiering wordt geschat op zo'n twaalf tot vijftien miljoen euro per jaar.
EnglishBut we should not delude ourselves that this is some kind of great leap forward.
Maar laat ons vooral niet denken dat we nu de grote sprong voorwaarts gaan maken.
EnglishWe now have traps with some padding around them which are supposed to be humane.
Er zijn nu zogenaamde " beklede " wildklemmen die geacht worden humaan te zijn.
EnglishSome erosion has also slipped into our framework for the free movement of goods.
Ons kader voor het vrij verkeer van goederen is ongemerkt al enigszins aangetast.
EnglishThis has been done in some cases, but not in respect of cadmium in fertilisers.
Dat is in bepaalde gevallen ook gebeurd, maar niet voor cadmium in meststoffen.
EnglishThis report makes me uncomfortable as there are some things that are not right.
Ik voel mij ongemakkelijk over dit verslag, omdat een aantal dingen niet klopt.
EnglishIn some of these countries or regions, the food crisis is not a general crisis.
De voedselcrisis is in sommige van deze landen of regio's niet algemeen verbreid.
EnglishI have some reservations regarding on-board diagnostics and in-service testing.
Ik heb enkele bedenkingen met betrekking tot de boorddiagnose en tests op de weg.
EnglishI see at least some sort of progress, but I am cautious because it will take time.
Ik zie wel iets van vooruitgang, maar ben voorzichtig omdat dit tijd zal kosten.
EnglishI know that some of them are deeply sincere, and I know that causes a problem.
Ik weet dat enkelen onder hen bijzonder eerlijk zijn en dat dat problemen stelt.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the Commission has done some very good work.
Mijnheer de Voorzitter, collega's, de Commissie heeft zeer goed werk verricht.
EnglishSo I thought "Perhaps, if I made these ants some apartments, they'll move in."
Ik dacht: "Misschien als ik wat appartementjes voor ze maak, komen ze er wonen."
EnglishSome psychologists went around and polled citizens who were very well informed.
Een aantal psychologen hielden een peiling onder zeer goed geïnformeerde burgers.
EnglishAnd there are historic attempts that have had some level of technical success.
Er zijn historische pogingen die enige vorm van technisch succes hebben geboekt.
EnglishDoes he have some travel plans or is he entertaining some distinguished visitors?
Heeft hij reisplannen of moet hij misschien vooraanstaande bezoekers bezighouden?
EnglishThe biggest difficulty we have, though, is to put it into some sort of picture.
Het grootste probleem dat wij echter hebben is om het in een kader te plaatsen.

Vergelijkbare vertalingen voor "and then some" in Nederlands

and voegwoord
Dutch
then bijwoord
then bijvoeglijk naamwoord
some bijwoord
some telwoord
some voornaamwoord