"and suchlike" in het Nederlands

EN

"and suchlike" - vertaling Nederlands

EN

and suchlike [voorbeeld]

volume_up
and suchlike
volume_up
en dergelijke [vb.]
Many times, the Commissioner used the words: probably, gelatine for the time being, and other suchlike.
De commissaris gebruikte voortdurend woorden als " misschien ", " eventueel ", " voorlopig " en dergelijke.
Perhaps you are aware that I too sometimes visit projects and give talks at conferences about telecities and suchlike.
U weet misschien dat ik soms ook projecten bezoek en op conferenties over telecity's en dergelijke spreek.
The terms foreigners, refugees, illegal immigrants, asylum seekers and suchlike are used in an inconsistent way.
De begrippen buitenlanders, vluchtelingen, illegale immigranten, asielzoekers en dergelijke worden op een inconsistente manier gebruikt.

Voorbeeldzinnen voor "and suchlike" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey also need a road network, refrigerated transport, sufficient medical staff, and suchlike.
Ook wegen, gekoeld transportmogelijkheid, voldoende medisch personeel, enz. is nodig.
EnglishBut we cannot achieve that through votes or suchlike.
Wij kunnen daar echter niet door bijvoorbeeld een stemming voor zorgen.
EnglishWe must work on a good range of financial services, well-qualified work force, and suchlike.
We moeten werken aan een goed aanbod van financiële diensten, een goed opgeleide beroepsbevolking, enzovoort
EnglishThe plants will be written off, and the companies will invest the proceeds in telecommunications and suchlike.
Inmiddels is de zaak afgeschreven en de bedrijven kopen daarvan telecommunicatie of wat anders.
EnglishMany times, the Commissioner used the words: probably, gelatine for the time being, and other suchlike.
De commissaris gebruikte voortdurend woorden als " misschien ", " eventueel ", " voorlopig " en dergelijke.
EnglishCorruption, crime, discrimination against minorities, and suchlike must all be tackled, also in future.
Corruptie, misdaad, discriminatie van minderheden, et ceterau2026 moeten worden aangepakt, ook in de toekomst.
EnglishPerhaps you are aware that I too sometimes visit projects and give talks at conferences about telecities and suchlike.
U weet misschien dat ik soms ook projecten bezoek en op conferenties over telecity's en dergelijke spreek.
EnglishThe terms foreigners, refugees, illegal immigrants, asylum seekers and suchlike are used in an inconsistent way.
De begrippen buitenlanders, vluchtelingen, illegale immigranten, asielzoekers en dergelijke worden op een inconsistente manier gebruikt.
EnglishI should mainly like to focus on the development of rail transport rather than safety, interoperability and suchlike.
Ik wil het vooral even hebben over de ontwikkeling van het spoorvervoer en niet zozeer over veiligheid, interoperabiliteit en dergelijke.
EnglishThis is exactly why it is important to characterise and classify companies, workstations and suchlike effectively, and to divide these into areas, etc.
Juist daarom is het nodig om bedrijven, werkplekken en dergelijke goed te karakteriseren, classificeren, zoneren, enzovoort.
EnglishBut to react to that by immediately declaring war, by imposing a 100 % duty on candles, weapons, pullovers and suchlike, is not, in my view, the right answer.
Volgens mij is een oorlog, met een 100 %-heffing op onder meer kaarsen, wapens en truien echter niet het juiste antwoord.
EnglishWe cannot continue to run along behind the decisions of multinational companies and suchlike; we have to pursue better policies, active policies.
Wij mogen niet langer achter de beslissingen van de multinationale ondernemingen aanlopen, maar moeten een actiever en beter beleid voeren.
EnglishSignificant efforts have been made to see to it that renewable energy will soon be utilised, that provision is made for solar panels and suchlike.
Er zijn belangrijke inspanningen gedaan om straks van hernieuwbare energie gebruik te maken, om te zorgen voor zonnepanelen en dit soort zaken.
EnglishThat also requires budgetary decisions before the end of the year, with the new approach to areas eligible for aid and suchlike.
Ten derde moeten wij tegen het einde van het jaar ook nog een aantal budgettaire knopen doorhakken, onder meer in verband met de herindeling van de steungebieden.
EnglishThe problems at the borders are all too often caused by sluggishness on the part of the staff, time-consuming, bureaucratic habits and suchlike.
De problemen aan de grenzen worden maar al te vaak veroorzaakt door traagheid bij het personeel, omslachtige bureaucratische gewoontes en dergelijke.
EnglishHowever, advertising for ringtones, mobile phone games and suchlike is not confined to Germany; rather, it extends to the other Member States too.
Reclame voor beltonen, spelletjes op mobieltjes en dergelijke is echter niet tot Duitsland beperkt, maar strekt zich ook uit tot de andere lidstaten.
EnglishThis is unacceptable; in my view Turkey will have to demonstrate goodwill by putting an end to torture, the deliberate provocation of minorities and suchlike.
Dat kan niet, ik vind dat Turkije zijn goede wil moet tonen door nu te stoppen met de martelingen, met het sarren van minderheden en dergelijke.
EnglishThe other, let us say more important, aspects such as minimum rest period and maximum working time and suchlike would have to be regulated sector by sector.
De andere, laten wij zeggen, ook meer belangrijke aspecten zoals minimale rusttijden en maximale arbeidstijden en dergelijke meer zouden dan sectoraal geregeld moeten worden.
EnglishIt is a good thing that common standards are introduced, that integrated control is in place, that there is better cooperation with national courts of auditors, and suchlike.
Het is goed dat er gemeenschappelijke standaarden komen, dat er een geïntegreerde controle is, dat er betere samenwerking met de nationale rekenkamers is, enzovoort.
EnglishWe have to try to find a solution to this, and I shall certainly play a part in assessing the ideas put forward for the longer term concerning agencies and suchlike.
We moeten proberen daar een oplossing voor te vinden en ik zal daarbij zeker ook de ideeën die gelanceerd zijn voor de langere termijn over agences en dergelijke mee-evalueren.

Vergelijkbare vertalingen voor "and suchlike" in Nederlands

and voegwoord
Dutch
and the like voegwoord
Dutch
and how!
Dutch
and then
Dutch
and all that voegwoord
Dutch
and counting
and further
and now
Dutch
and off we go
and they lived happily ever after