"and now" in het Nederlands

EN

"and now" - vertaling Nederlands

volume_up
and now [voorbeeld]
NL
EN

and now [voorbeeld]

volume_up
and now
volume_up
en nu [vb.]
And now, with the experience economy, it's about rendering authenticity.
En nu, met de ervaringseconomie, gaat het om authenticiteit uitstralen.
Now they will be working with us for peace, prosperity, stability and freedom.
En nu gaan ze samen met ons werken aan vrede, welvaart, stabiliteit en vrijheid.
And so now of course we have this global problem in infectious diseases.
En nu hebben we natuurlijk dit wereldwijde probleem met infectieziekten.

Voorbeeldzinnen voor "and now" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI promise you, Parusharam will speak in the TED conference a few years from now.
Ik beloof je, Parusharam zal binnen een paar jaar op de TED-conferentie spreken.
EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
EnglishI believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
Die wacht aan het einde van de weg als nu de bakens niet worden verzet, denk ik.
EnglishThe ballot papers to establish this order of precedence will now be distributed.
De stembriefjes voor het bepalen van deze rangorde zullen nu worden uitgereikt.
EnglishFor example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
Zij mogen nu bijvoorbeeld niet meer met de pers spreken of verklaringen afleggen.
EnglishNow they want to score points with the right wing, and so they took this action.
Nu willen ze ter rechterzijde scoren en daarom zijn ze tot deze actie overgegaan.
EnglishNow you can start the clock, because I am going to talk about the matter in hand.
Ik kom nu tot het onderwerp van dit debat, en dus kunt u de klok nu laten lopen.
EnglishNow we have been given an answer from the Commission to the question that I put.
Nu hebben we van de Commissie antwoord gekregen op een door mij gestelde vraag.
EnglishWe are, I believe, now awaiting specific and firm proposals from the Commission.
Ik denk dat wij nu concrete en krachtige voorstellen van de Commissie verwachten.
EnglishNow in fact, some of our transformative leaders in history have been introverts.
Een aantal van onze transformatieve leiders in de geschiedenis waren introvert.
EnglishEven in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.
Zelfs in Newfoundland waar we vroeger kabeljauw vingen, vissen we nu op kwallen.
EnglishNow, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
Als deze dingen ontploffen, gaan ze geen mondiale ecologische schade aanrichten.
EnglishWe would therefore ask you right now to take a very serious look at these issues.
Wij roepen u dan ook op u van nu af aan zeer serieus over deze vragen te buigen.
EnglishI can assure you now that our discussions today will play an important part too.
Ik kan u van tevoren al verzekeren dat ons debat van vandaag belangrijk zal zijn.
EnglishWe now have traps with some padding around them which are supposed to be humane.
Er zijn nu zogenaamde " beklede " wildklemmen die geacht worden humaan te zijn.
EnglishFor a number of years now I have studied the advancement of political democracy.
Ik heb nu een aantal jaren de vooruitgang van de politieke democratie bestudeerd.
EnglishNow that is more of an economic argument or an environmental protection argument.
Nu is dat meer een economisch argument of een argument inzake milieubescherming.
EnglishI should love to have the privilege to lead; but the choice now rests with you.
Graag zou ik het eervolle ambt van Voorzitter bekleden, maar de keus is nu aan u.
EnglishSouth Africa, Botswana, Namibia and Zambia want to shoot even more elephants now.
Zuid-Afrika, Botswana, Namibië en Zambia willen nu nog meer olifanten afschieten.
EnglishI now come to the most sensitive and problematic aspect of the matter: financing.
Dit brengt mij op het gevoeligste en moeilijkste punt, dat van de financiering.

Vergelijkbare vertalingen voor "and now" in Nederlands

and voegwoord
Dutch
now bijwoord
right now bijwoord
by now bijwoord