"and further" in het Nederlands

EN

"and further" - vertaling Nederlands

EN

and further

volume_up
The facts show that we are falling further and further behind in a large number of areas.
De feiten tonen aan dat we op tal van domeinen steeds verder en verder uit de koers geraken.
It has protected Community law and developed it further.
Het heeft het Gemeenschapsrecht geconsolideerd en verder ontwikkeld.
We need more time to discuss and further develop these valuable ideas.
We hebben meer tijd nodig om deze waardevolle ideeën te bespreken en verder te ontwikkelen.

Voorbeeldzinnen voor "and further" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey are the oil on the fire which will further escalate the spiral of violence.
Die wapenstromen zijn olie op het vuur dat de geweldspiraal verder zal aanstuwen.
EnglishThe matter will therefore have to be further discussed in depth in the future.
Daarom moet dit vraagstuk in de toekomst opnieuw worden besproken en onderzocht.
EnglishSince then, following that mission, the situation in Albania has worsened further.
Sindsdien, na die missie, heeft de situatie in Albanië zich verder verslechterd.
EnglishThat means a further burden will be put on the EU Member States ' membership fees.
Dat betekent dat de lidmaatschapsbijdragen van de EU-lidstaten nog hoger worden.
EnglishIn this regard, too, the committee is prepared to go further than the Commission.
Ook hierin wil de Economische en Monetaire commissie verder gaan dan de Commissie.
EnglishAnd I could give further examples of this kind of thing to justify our abstention.
Zo zou ik nog meer voorbeelden kunnen geven om onze onthouding te rechtvaardigen.
EnglishIt is also possible further to deepen intergovernmental cooperation in this area.
Het is ook mogelijk de intergouvernementele samenwerking op dit vlak te verdiepen.
EnglishMr President, I believe that a further period of reflection would be appropriate.
Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat er nog wat bedenktijd moet worden gegeven.
EnglishFinally, my third point: the decrease in export aid presents further problems.
Ten derde en laatste levert de verlaging van de uitvoersteun nieuwe problemen op.
EnglishOnly when that has been successfully concluded can we perhaps take a further step.
Pas wanneer die met succes is afgerond, kunnen we misschien een stap verder gaan.
EnglishI think that the provisions which we have implemented require further thought.
Ik denk dat we eerst de door ons aangebrachte bepalingen beter moeten bestuderen.
EnglishAccess to further vocational training is of crucial importance to all employees.
De toegang tot bijscholing is voor alle werknemers van doorslaggevend belang.
EnglishIn spite of the favourable autumn forecasts, further action is needed in this area.
Ondanks de gunstige herfstprognose moet hier verder handelend worden opgetreden.
EnglishIt is also a prerequisite to our being able to reduce the error rate still further.
Dat is ook een voorwaarde voor een verdere vermindering van het foutenpercentage.
EnglishWe will certainly have to aspire to it in the course of further consultation.
Dat is eigenlijk datgene waarnaar we in het kader van dit verslag moeten streven.
EnglishThere is one further requirement to which I shall especially draw your attention.
Er is daarnaast nog een vereiste waarop ik uw aandacht met name wil vestigen.
EnglishNow they're not married, and they want to go on to study further, to have a career.
Nu zijn ze niet getrouwd en willen ze verder studeren, om een carrière te hebben.
EnglishWe cannot support this proposal without further information and preparation.
Wij kunnen dit voorstel niet steunen zonder verdere informatie en voorbereiding.
EnglishWe realise that voting ‘ no ’ at this stage will not yield any further improvements.
Wij beseffen dat een tegenstem nu geen verdere verbeteringen meer kan opleveren.
EnglishHowever, we need not go any further into this, since it is all in the report.
Ik zal hier nu niet dieper op ingaan, omdat men dit in het verslag kan nalezen.

Vergelijkbare vertalingen voor "and further" in Nederlands

and voegwoord
Dutch
further bijwoord
further bijvoeglijk naamwoord
Dutch
to further werkwoord
and the like voegwoord
Dutch
to look further werkwoord
and how!
Dutch
and then
Dutch
and all that voegwoord
Dutch
and counting
and now
Dutch
and off we go
and they lived happily ever after
to help further werkwoord