"and ... as well" in het Nederlands

EN

"and ... as well" - vertaling Nederlands

EN

and ... as well {voegwoord}

volume_up
and ... as well (ook: as well as, and also)
It gives the Commission, as well as this Parliament, more power in its functioning.
Het geeft de Commissie in haar functioneren en ook het Parlement meer autoriteit.
Organizational measures must be taken, certainly, as well as other measures.
Er moeten organisatorische maatregelen worden genomen, zeker, en ook nog andere.
This is long overdue, and Iran needs to be there as well.
Dit had al lang geleden moeten gebeuren, en ook Iran moet hierbij van de partij zijn.
and ... as well (ook: as well as, and also)
The State should be the guarantor of morals as well as public health.
De staat moet zich garant stellen voor de moraal alsook voor de volksgezondheid.
There was a special case for the north of Scotland, as well as for the south of Italy.
Er was een uitzondering voor het noorden van Schotland alsook voor het zuiden van Italië.
Indeed, we live in both challenging as well as exciting times.
Inderdaad, we leven in zowel uitdagende alsook spannende tijden.
and ... as well (ook: as well as, and also)
Ten central and eastern European countries, as well as Cyprus, have applied for membership.
Tien Centraal- en Oost-Europese landen alsmede Cyprus hebben het lidmaatschap aangevraagd.
These people need our help: communities across Russia as well as Beslan and its surrounding regions.
Wij moeten deze mensen, de hele Russische samenleving alsmede Beslan en omgeving helpen.
Practices, as well as assessment of the usefulness of requiring identification, vary in Member States.
De praktijken, alsmede de beoordeling van het nut van de identificatievereiste, verschillen per lidstaat.
and ... as well (ook: as well as, and also)
The software producers expect to be well paid for what they are offering.
Voorts moet bij de toepassing van software ook een beroep worden gedaan op experts.
I have also given sharper contours to the defined aims of the initiative as well as proposing a different legal basis.
Voorts heb ik de vastgestelde doelstellingen en juridische grondslagen geconcretiseerd.
We also need to enhance the credibility of this Union for entrepreneurs as well as citizens at large.
Voorts moeten we de geloofwaardigheid van deze Unie voor zowel ondernemers als burgers in het algemeen verbeteren.
and ... as well (ook: as well as, and also)
In addition, companies which work well are under enormous pressure from non-EU steel imports, which are made easier by this.
Daarenboven ondervinden ondernemingen die goed werken een enorme druk door de invoer van staal uit derde landen, die daardoor vergemakkelijkt wordt.
and ... as well (ook: as well as, and also)
Exhaust fumes and the lack of traffic safety were accepted as part of the deal, as well as the noise cars generate.
Uitlaatgassen en verkeersonveiligheid werden op de koop toe genomen, evenals het lawaai dat auto's veroorzaken.

Voorbeeldzinnen voor "and ... as well" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt applies to the actual amounts involved, as well as to budgetary remarks, etc.
Het gaat zowel om de bedragen zelf als om de begrotingsopmerkingen en dergelijke.
EnglishThose good practices go well beyond the information and consultation of workers.
Die goede procedures gaan verder dan het informeren en raadplegen van werknemers.
EnglishFinally, there is well and truly a crisis in terms of the EU’ s external action.
Tot slot is er de ontegenzeggelijke crisis in het buitenlands beleid van de Unie.
EnglishAs you are well aware, Commissioner, energy is very cheap in the United States.
U weet beter dan wie dan ook dat energie in de Verenigde Staten erg goedkoop is.
EnglishIn future, the EU will border on Byelorussia and the Ukraine, as well as Russia.
Naast Rusland zal de Europese Unie ook aan Wit-Rusland en de Oekraïne grenzen.
EnglishThe House is sufficiently well-informed to vote in full knowledge of the facts.
De huidige Vergadering is scherpzinnig genoeg om met kennis van zaken te stemmen.
EnglishHowever, prices are being undermined from outside as well as inside the Community.
Nu worden de prijzen getorpedeerd, zowel van buitenaf als binnen de Gemeenschap.
EnglishWell the root of this problem, in my view, is the idea of disposability itself.
Wel, de wortel van dit probleem is, mijns inziens, het idee van wegwerpen zelf.
EnglishSome psychologists went around and polled citizens who were very well informed.
Een aantal psychologen hielden een peiling onder zeer goed geïnformeerde burgers.
EnglishWell, they didn't stop there -- they localized it into 18 different languages.
Maar daarmee hield het niet op. ~~~ Ze pasten het aan in 18 verschillende talen.
EnglishThat fact needs emphasising, because the situation in Saudi Arabia is well known.
Dit feit moeten we onderstrepen, want de situatie in Saudi-Arabië is welbekend.
EnglishWe in Finland have an old saying that a job well conceived is a job half done.
In Finland kennen wij het oude spreekwoord " een goed begin is het halve werk ".
EnglishThe public already finds globalization difficult, as well as loss of identity.
De burger heeft al problemen met de globalisering en het verlies van identiteit.
EnglishSuch success ought to form the inspiration for continuing in other areas as well.
Dat zou een inspiratie moeten zijn om hier op andere gebieden mee door te gaan.
EnglishIn this regard we must thank the rapporteur, Mr Callanan, for a job well done.
Wat dat betreft mogen wij rapporteur Callanan dankbaar zijn voor het goede werk.
EnglishThese issues are described very well and in great detail in Mr Brok's resolution.
Deze problemen worden in de resolutie van de heer Brok zeer duidelijk beschreven.
EnglishWe wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.
Wij wensen Pascal Lamy alle succes want hij doet het fantastisch tot nog toe.
EnglishBut I think the Commission knows all this very well and I am sure it respects it.
Ik denk dat de Commissie deze voorbehouden duidelijk onderkent en zal respecteren.
EnglishWe know all too well since 11 September what the implications of that could be.
Wij weten maar al te goed sinds de 11e september wat dat zou kunnen betekenen.
EnglishI think that Mr van Velzen puts it well, and several people have mentioned it.
Ik denk dat de heer Van Velzen dat goed aangeeft en meerderen hebben dat genoemd.

Vergelijkbare vertalingen voor "and ... as well" in Nederlands

and voegwoord
Dutch
well zelfstandig naamwoord
well bijvoeglijk naamwoord
well bijwoord
well tussenwerpsel
Dutch
as bijwoord